11. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U11a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Mos 19,2–6a
Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg

I de dager kom israelittene til Sinai-ørkenen og slo leir der i villmarken. Israelittene leiret seg rett imot fjellet, mens Moses steg opp til Gud.

Da ropte Herren til ham fra fjellet: «Dette skal du si til Jakobs ætt og gjøre kjent for Israels folk: Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og førte dere hit til meg.

Dersom dere nå vil lytte til mine ord og holde min pakt, så skal dere være min eiendom fremfor alle andre folk; for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg.»

Responsoriesalme

Sal 100 (99),2. 3. 5

Omkved: Vi er hans folk, den hjord han vokter.

Juble for Herren, all jorden,
tjen Herren med glede!
Tre frem for hans åsyn
med hjertet fylt av lovsang.

Vit at Herren er Gud.
Han har skapt oss, og vi er hans.
Vi er hans folk,
den hjord han vokter.

Ja, Herren er god,
hans kjærlighet varer evig,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

2. lesning

Rom 5,6–11
Ble vi forsonet ved Sønnens død, langt større grunn er det da til at vi skal bli frelst ved hans liv

For vi var ennå hjelpeløse den gang Kristus, til den fastsatte tid, gikk i døden for synderne. Knapt ville vel ellers noen gå i døden, selv for en rettferdig mann – jo, for et godt menneske ville kanskje enkelte manne seg opp til å dø. Men Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere; slik gir Gud oss beviset på sin kjærlighet, og desto sikrere kan vi da være på å bli frelst fra Guds vredes dom ved ham, nå som vi er rettferdiggjort ved hans blod.

Ble vi forsonet med Gud ved hans Sønns død, den gang vi var hans fiender, langt større grunn er det da til at vi skal bli frelst ved hans liv, nå da vi er forsonet – ja, ikke bare forsonet, men også fulle av glad tillit til Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nå har mottatt forsoningen.

Halleluja

Mark 1,15

Halleluja. Guds rike er nær.
Vend om og tro på Evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,36–10,8
Så kalte han til seg sine tolv disipler og sendte dem ut

På den tid så Jesus utover folkemengdene og ble grepet av en hjertens medynk med dem, for de var like forkomne og hjelpeløse som en fåreflokk uten hyrde. Og så sier han til sine disipler: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den.»

Så kalte han til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut vanhellige ånder og til å helbrede alle slags sykdommer og skrøpeligheter.

Og dette er navnene på de tolv apostler: Den første er Simon, han som kalles Peter; så hans bror Andreas, så Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, så Filip og Bartolomeus, Thomas og Matteus, tolloppkreveren, Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus, Simon den nidkjære, og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Disse tolv sendte Jesus ut, mens han la dem følgende på hjerte: «Unngå de veier som fører til hedningene, og hold dere borte fra samaritanernes byer; gå i stedet til Israels bortkomne får. Og hvor dere kommer, skal dere forkynne at himlenes rike er nær. Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut demoner. Som gave har dere fått det, som gave skal dere gi det videre.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Vi er et kongerike av prester, et hellig folk for Gud. La oss be om nåde til å være tro i vår stand og vårt kall:

L: For vår biskop N. og hele bispekollegiet,
apostlenes etterfølgere og Kirkens øversteprester,
at de må lede Guds folk rett i dets hellige tjeneste.

L: Om at den forsoning som Kristus bragte,
må bli til forsoning mellom alle mennesker.

L: For dem som opplever seg som bortkomne får,
at de må oppleve Jesu omsorg gjennom Kirken.

L: For alle i vår menighet
som er i stand til å gjøre et arbeide for Kristus,
at de må se at avlingen er rik og høstfolkene få
og la seg sende av Herren som arbeidere.

Allmektige evige Gud, himmelske Far,
du som har løftet oss på ørnevinger og ført oss hit,
vi ber deg helliggjøre oss til tjenesten i din Kirke,
og send oss der hvor du trenger oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, du som gir frelse og frihet og kaller oss til innsats for våre medmennesker, lytt til våre bønner i dag:

L: Gud, vi er kalt til å formidle din kjærlighet og frelsende kraft gjennom vårt eget liv. Gi oss mot til å fortelle om dine gjerninger.

L: Gi vår Kirke kvinner og menn som helt går inn i din tjeneste, og la dem være et tegn på helbredelse og frelse.

L: Mange mennesker lever etter dine anvisninger og priser deg gjennom sitt liv. La dem ikke fortvile når de ikke får noen takk for det.

L: Også i vår Kirke blir man ofte fristet til å skyve alle tjenester over på dem som har embeter. Gi oss mot til selv å stille våre evner til tjeneste for Kirken.

L: Gi oss alle frimodighet til å gi åpent uttrykk for vår tro og for hva den betyr for oss.

Gud, hør våre bønner og velsign våre anstrengelser, slik du har åpenbart deg gjennom Jesus Kristus, og med Ham er hos oss i den Hellige Ånd. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.