12. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U12a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

1. lesning

Jer 20,10–13
Han berger den fattiges liv og frir ham fra ugjerningsmenn

Jeremia sa:

«Ja, jeg har hørt mange som hvisker, det er noe som skremmer på alle kanter: ‘Meld ham! Vi skal melde ham.’ Alle som jeg hadde fred med, venter bare på at jeg skal falle: ‘Kanskje lar han seg lokke, så vi kan få ham i vår makt og hevne oss på ham.’

Men Herren er med meg som en veldig helt. Derfor skal de som forfølger meg, snuble og ikke vinne over meg. De skal stå der med stor skam fordi de ikke hadde lykken med seg – en vanære som aldri blir glemt.

Herre, Hærskarenes Gud, du som prøver den rettferdige, som ser både hjerter og nyrer, la meg få se at du tar hevn over dem, for jeg har overlatt min sak til deg. Syng for Herren, lovpris Herren, for han berger den fattiges liv og frir ham fra ugjerningsmenn.»

Responsoriesalme

Sal 69 (68),8–10. 14 og 17. 33–35

Omkved: Hør meg, Herre, i din store miskunn!

For din skyld tåler jeg spott,
mitt åsyn dekkes av skjendsel.
Fremmed er jeg for mine brødre,
for min mors sønner en ukjent.
Nidkjærhet for ditt hus har fortært meg,
forakten for deg faller over meg.

Jeg retter min bønn til deg,
se, nå er nådens tid.
Gud, i din store miskunn,
hør meg ved din frelsende troskap.
Herre, svar meg i din nådes godhet,
vend deg til meg i din store miskunn!

De fattige se det og glede seg,
søk Gud, og din sjel skal leve.
For Herren har hørt de armes bønn
og ikke forsmådd sine fangne venner.
Lovpris ham, himmel og jord,
havet og alt det som rører seg der!

2. lesning

Rom 5,12–15
Det som skjedde etter fallet, kan ikke sammenlignes med Guds nådes gave

Brødre, synden kom inn i verden ved ett menneske, og med synden også døden. Og slik nådde døden alle mennesker, siden de alle syndet.

For også før Loven var synden i verden; bare blir det ikke holdt regning med den der hvor det ikke er noen lov. Allikevel hersket døden, helt fra Adam av og frem til Moses, også over dem som ikke hadde begått noen synd tilsvarende det lovbrudd Adam begikk. Men Adam står også som et bilde på ham som skulle komme.

Bare kan ikke det som skjedde etter fallet, sammenlignes med Guds nådes gave. For om de mange måtte dø fordi den ene hadde falt, blir dette langt overgått av Guds nåde, av nådegaven fra det ene menneske Jesus Kristus, som blir alle andre til del i så rikt mål.

Halleluja

Joh 15,26b.27a

Halleluja. Sannhetens Ånd skal vitne om meg, sier Herren,
og dere også skal vitne. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,26–33
Frykt ikke dem som slår legemet i hjel

På den tid sa Jesus til sine apostler:

«Vær ikke redde for menneskene! Intet er så skjult at det ikke kommer for en dag, intet så hemmelig at det ikke skal bli kjent. Hva jeg sier dere i mørke, det skal dere si videre i dagslys, og hva dere får hvisket i øret, det skal dere selv forkynne ut over hustakene.

Frykt ikke dem som nok slår legemet i hjel, men som ikke er i stand til å drepe sjelen. Frykt heller ham som kan la både legeme og sjel gå under i Gehenna! Selges ikke et par spurver for en skilling? Men ikke én av dem faller til jorden uten Faderens samtykke! Og hva dere selv angår, holder han regnskap med hvert hår dere har på hodet. Så vær da ikke engstelige; dere er mer verd enn mange spurver!

Altså: Enhver som bekjenner meg overfor menneskene, ham skal også jeg kjennes ved overfor min Far i himlene. Men den som fornekter meg overfor menneskene, ham kommer også jeg til å fornekte overfor min Far i himlene.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus Kristus, den annen Adam, kom for at vi syndige mennesker i rikt mål skulle få del i hans nådegave. La oss be om hjelp til offentlig å bekjenne oss til ham:

L: For alle Guds ords forkynnere,
at de uten engstelse eller fordreining
klart må bekjenne og forkynne Kristus.

L: For dem som er gitt ansvar og muligheter i samfunnet,
at de alltid må være seg bevisst
at intet er så skjult at det ikke kommer for en dag.

L: For alle som frykter dem som slår legemet i hjel,
at de heller må frykte ham som kan la
både legeme og sjel gå under i Gehenna.

L: Om at vi her i vår menighet (vårt fellesskap)
må avstå fra og bli spart for baktalelser
og annet som ikke tåler dagens lys.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som holder regnskap med hvert hår på vårt hode,
gi oss å ta imot din nåde med glede og tillit.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vi vil gjerne være frie mennesker, men sitter ofte fast i det onde. Bare når Guds mektige hånd river oss ut av vår ufrihet og gir oss røtter i hans kjærlighet, kan vi som den hellige Stefan virkelig gi vårt liv for det gode. La oss be om en slik fornyelse:

L: Gud, tenk på din Kirke, beskytt den mot det onde og fullend den i din kjærlighet.

L: Gi biskoper, prester og diakoner den ånd som de mottok ved sin vielse, og mot til uforferdet forkynnelse.

L: Beskytt alle folk mot krig og utbytting ved å ta dem inn i din utstrakte hånd og gi dem fred.

L: Vær nær de syke som er knyttet til oss gjennom din hellige kommunion, og hjelp alle til å bære livets byrder.

L: Forbarm deg over alle som søker deg, og la alle i vår menighet få tillit til din utstrakte hånd.

Hellige Gud, gi at vi alltid frykter, elsker og har tillit til deg. For du tar ikke din faderlige hånd bort fra noen som har sin faste rot i din kjærlighet. Deg priser vi ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.