12. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U12c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

1. lesning

Sak 12,10–11
De skal se på ham som de har gjennomboret

Så sier Herren:

Over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham likesom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham likesom en holder klage over den førstefødte.

På den dagen skal sørgehøytiden i Jerusalem være like stor som dødsklagen over Hadad-Rimmon i Megiddo-dalen.

Responsoriesalme

Sal 63 (62),2abcd. 2e–4. 5–6. 8–9

Omkved: Min sjel tørster etter den levende Gud,
når kan jeg tre frem for hans åsyn?

Gud, du min Gud, deg søker jeg,
min sjel tørster etter deg.
Mitt kjød lengter etter deg
som den uttørrede jord etter regn.

Vis deg i din helligdom
at jeg kan se din makt og ære.
For din miskunn er bedre enn livet,
min munn skal synge din pris.

Slik vil jeg love deg hele mitt liv,
løfte mine hender og prise ditt navn.
Min sjel mettes som av utsøkte retter
når tungen jubler din pris.

For du er min hjelp,
jeg jubler i skyggen av dine vinger.
Min sjel henger ved deg,
din høyre holder meg fast.

2. lesning

Gal 3,26–29
Idet dere er døpt, har dere ikledd dere Kristus

Brødre, i kraft av troen er dere alle Guds sønner, i Jesus Kristus; idet dere er døpt til Kristus, har dere også ikledd dere Kristus. Så er der ikke mer spørsmål om jøde eller hellener, om slave eller fribåren, om mann eller kvinne; for dere er alle ett, i Kristus Jesus.

Og hører dere Kristus til, da hører dere også til Abrahams ætt, og er arvinger ifølge løftet.

Halleluja

Joh 10,27

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren.
Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,18–24
Du er Guds Salvede … Menneskesønnen skal få meget å lide.

På den tid hendte det en gang, mens Jesus hadde trukket seg tilbake for å be, og bare disiplene var med ham, at han spurte dem: «Hvem sier folk at jeg er?»

De svarte: «Johannes Døperen; men andre sier Elija, og andre igjen at det er en av de gamle profetene som er gjenoppstått.»

«Enn dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?»

Da svarte Peter: «Du er Guds Salvede.»

Men han la dem sterkt på sinne ikke å tale til noen om dette. Og han la til: «Menneskesønnen skal få meget å lide; han skal bli forkastet av de eldste og yppersteprestene og de lovkyndige og bli slått i hjel, og tredje dagen etter skal han bli oppvakt fra de døde.»

Så sa han til dem alle: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, hver dag ta sitt kors opp, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal frelse det.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Jesus, Guds Salvede, sier at vi som vil slutte oss til ham, må gi avkall på vårt eget, hver dag ta vårt kors opp og følge ham. La oss be ham hjelpe oss til det:

L: For alle oss kristne,
at vi må holde fast på en klar Kristus-bekjennelse
– også om det kommer til å koste en høy pris.

L: For statslederne,
at de må se på seg som Guds og folkenes tjenere.

L: For dem som lider eller er i ferd
med å miste sitt liv for Kristi skyld,
at de må oppnå velsignelse og frelse i tid og evighet.

L: For oss på dette sted som er døpt til Kristus,
at han må være alt i oss og for oss.

Herre Gud, himmelske Far,
din Salvede, Jesus Kristus,
var for vår skyld villig til å lide og bli slått i hjel.
Gi oss å følge ham
og sammen med ham bli oppvakt fra de døde.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.