15. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U15a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 55,10–11
Regnet har gjort jorden fruktbar

Så sier Herren:

«Som regn og sne faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til.»

Responsoriesalme

Sal 65 (64),10abcd. 10e–11. 12–13. 14

Omkved: Sæden falt i god jord og bar frukt.

Du gjester jorden,
gir den regn og gjør det såre rik.
Guds bekk er vannrik,
du gir kornet vekst.

Slik har du dannet jorden,
vannet dens furer,
jevnet dens plogland, lesket med regn,
velsignet grøden.

Du kroner året med din godhet,
i dine spor er overflod.
På øde beiter veller kilder frem,
fra åsene lyder jubel.

Markene er hvite av får,
dalene gulner av korn,
folk bryter ut i jubelsang.

2. lesning

Rom 8,18–23
Skapningen lengter etter å få se Guds barn tre frem i all sin glans

Brødre, jeg mener at de lidelser vi har å gjennomgå her i verden, er for ingenting å regne mot den herlighet vi en gang skal tre frem i. For når skapningen speider i spent forventning, er det fordi den lengter etter å få se Guds barn tre frem i all sin glans. Nå er jo skapningen intetheten underlagt, – riktignok ikke av egen vilje, det var en som laget det så; og et håp har den å se frem til. For selv skapningen skal bli befridd fra forgjengelighetens slaveri og få del i den frihet som Guds barn i sin herlighet eier.

Ja, vi vet at hele skapningen uten unntagelse fremdeles stønner i fødselsveer. Og ikke den alene, men også vi som alt har fått den første høst av Åndens gaver – også vi sukker i vårt hjertes dyp, mens vi i lengsel venter på at vårt legeme skal bli kjøpt fri.

Halleluja

Halleluja. Sæden er Guds ord og såmannen er Kristus;
alle som finner ham, får evig liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,1–23 (kortere form: 13,1–9)
En bonde gikk ut for å så

På den tid gikk Jesus hjemmefra og satte seg nede ved sjøen. Da samlet det seg en stor folkemengde om ham, så han måtte gå om bord i en båt og sette seg der, mens mengden ble stående på bredden. Så talte han til dem om mange ting i lignelser, og sa:

«En bonde gikk ut for å så. Og som han sådde, falt noe ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på stengrunn, hvor det knapt fantes jord, og skjøt fort i været på den skrinne marken; men da solen steg høyere, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt også blant tistler, som skjøt opp og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det bar grøde – noe hundre, noe seksti og noe tredve foll.

Den som har ører, han høre!»

[Da gikk disiplene til ham og spurte: «Hvorfor taler du til dem i lignelser?»

Han svarte: «Dere er det gitt å få kjenne himmelrikets mysterier, men dem er det ikke gitt. Enhver som har, han skal få enda mer, så han har i overflod; men den som ikke har, han skal bli fratatt alt. Det er derfor jeg taler til dem i lignelser. For de ser uten å se, og hører uten hverken å høre eller forstå. Med andre ord, på dem går Jesajas profeti i oppfyllelse. Det heter jo:

‘Dere skal høre og høre uten å forstå, se og se og ingenting oppfatte. For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte, sine øyne har de lukket til – for ikke å se med sine øyne, for ikke å høre med sine ører, for ikke å forstå med sitt hjerte og vende om, så jeg kunne få lege dem.’

Men dere, – salige er deres øyne, fordi de ser, salige deres ører, fordi de hører! Ja, det skal dere vite, at profeter og rettferdige i hopetall har ønsket å se hva dere ser, uten å få oppleve det, å høre hva dere hører, uten at det ble dem til del.

Så hør nå lignelsen om ham som sådde: Til enhver som hører budskapet om Riket uten å forstå det, kommer den Onde og river ut det som var sådd i hans hjerte; og dette er det som ble sådd ved veikanten.

Det som ble sådd på stengrunn, det er han som lytter til budskapet og i øyeblikket tar imot det med glede; men han er uten røtter, flyktig av sinn, og kommer det trengsel eller forfølgelse for budskapets skyld, faller han straks fra.

Det som ble sådd blant tistler, det er han som nok hører budskapet, men denne verdens bekymringer og rikdommens glimmer kveler det, så det ikke bærer frukt.

Men det som ble sådd i god jord, det er han som lytter til budskapet og forstår det; og han bærer frukt – snart hundre, snart seksti, snart tredve foll.»]

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Guds ord vender ikke tomt tilbake til Gud, men utfører det han vil og fullfører det han sender det til. La oss be om at det må falle i god jord og bære grøde i mange foll:

L: For forkynnelsen og katekesen,
at den må formidle Guds fruktbringende ord.

L: At ordet må falle i god jord
når det blir talt til statlige myndigheter.

L: At Guds ord må løse de lidende
fra deres sorger og smerter
og ta bort grunnen til smertene.

L: At vi må få ører til å høre med
og må bli beredt til å ta imot Guds ord.

Herre Gud, himmelske Far,
du som i og gjennom din Sønn
har sendt ditt ord til verden,
la ordet gi oss del i din frihet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

La oss be til Kristus, som er midt blant oss og som kjenner vår nød og våre problemer:

L: La de mennesker som lukker seg for deg, igjen finne frem til en reddende tro, midt i en verden som ofte fortoner seg mørk.

L: Gi dine troende kraft til å holde sammen innenfor en lov preget av kjærlighet, for at de derved skal kunne bidra til menneskenes forsoning.

L: La ikke mennesker gå under i nød og ensomhet, uten å ha noen virkelig praktiserende kristne å kunne støtte seg til.

L: La oss ikke leve sammen på en stadig mer upersonlig måte i et kaldt samfunn.

L: La oss forstå at menneskelighet ikke er en del av vår svakhet, men av Guds kraft som han har lagt i våre hjerter.

Herre Jesus Kristus, du er blitt menneskenes bror for at vi skal finne hverandre igjen i Guds kjærlighet. Deg være takk og ære i evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.