15. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U15c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

1. lesning

5 Mos 30,10–14
Ordet er deg ganske nær, så du kan leve etter det

Moses talte til folket og sa:

«Vær lydig mot Herren din Gud og hold hans bud og forskrifter som er skrevet i denne lovbok, og vend om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel.

Disse bud som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg. De er ikke i himmelen, så du må si: ‘Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?’ De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: ‘Hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem?’ Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.»

Responsoriesalme

Sal 69 (68),14og 17. 30–31. 33–34. 36ab og 37

Omkved: Søk Gud, og din sjel skal leve.

Jeg retter min bønn til deg,
se, nå er nådens tid.
Gud, i din store miskunn,
hør meg ved din frelsende troskap.

Og meg som er arm og elendig,
skal din frelse opphøye, min Gud.
Jeg vil prise Guds navn med lovsang
og opphøye ham med takk.

De fattige se det og glede seg,
søk Gud, og din sjel skal leve.
For Herren har hørt de armes bønn
og ikke forsmådd sine fangne venner.

For Gud vil frelse Sions stad
og bygge Judas byer.
Hans tjeneres ætt skal ta dem i arv,
de som elsker hans navn skal få bo der.

2. lesning

Kol 1,15–20
Ved ham og for ham er alt blitt til

Jesus Kristus er den usynlige Guds bilde, all skapningens førstefødte; for i ham var det alt ble skapt, i himmelen og på jorden, de synlige som de usynlige ting – om det så er «tronende vesener» eller «herskere», «makter» eller «myndigheter», – ved ham og for ham er alt blitt til. Han er før alt, og alt består ved ham.

Og han er også hode for legemet, for Kirken: Han er dens opphav, den førstefødte av de døde, – for i alle ting skulle han ha forrangen, – i ham ville Gud at hele fylden skulle ta bolig, og gjennom ham all skapningen forsones og høre ham til – ja, alle ting, de jordiske som de i himmelen – idet fred ble stiftet ved blodet fra hans kors.

Halleluja

Jf. Joh 6,63c.68c

Halleluja. Herre, det du har sagt oss, er Ånd og liv,
det er du som har det evige livs ord. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,25–37
Hvem er min neste?

På den tid var det en lovkyndig som ville sette Jesus på prøve; han kom frem og spurte: «Mester, hva skal jeg gjøre for å få del i det evige liv?»

Jesus sa: «Hva står skrevet i Loven? Hva leser du der?»

Han svarte: «Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, med all din kraft og all din hug, og din neste som deg selv.»

Jesus sa da: «Du svarte rett. Gjør dette, så vinner du livet.»

Men den annen ville ikke gi tapt og spurte: «Men hvem er så min neste?»

Da tok Jesus til orde og sa:

«En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko og falt i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham til sist ligge halvdød igjen. Nå falt det seg slik at en prest kom samme vei; han så ham, men gikk forbi. Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi.

Men så kom det en samaritan reisende; han fikk øye på mannen og ble grepet av medynk med ham. Han gikk bort til ham, forbandt sårene hans og renset dem med olje og vin. Så satte han ham opp på sitt eget ridedyr og tok ham med til et herberge hvor han pleiet ham. Og dagen etter tok han frem to denarer som han gav til verten og sa: ‘Sørg vel for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’

Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en ‘neste’ for ham som ble overfalt av røvere?»

Han svarte: «Han som viste barmhjertighet mot ham.»

Da sa Jesus: «Så gå du bort og gjør som han!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristus som er den usynlige Guds bilde, all skapningens førstegrøde, han har med sitt liv vist oss hva Guds kjærlighet er, og hvem Gud elsker. La oss be ham gi oss den samme nestekjærlighet:

L: For Kirken og hver kristen,
at vi i vårt liv må være bilder på den kjærlige Gud
– slik den barmhjertige samaritan var.

L: For dem som er ansvarlig for trygge forhold i samfunnet,
at de må fremme det på en effektiv og menneskeverdig måte.

L: For dem som rammes av vold og andre overgrep,
at de må finne trøst i møte med sann nestekjærlighet.

L: For oss på dette sted som kaller oss kristne,
at våre liv må bære preg av Kristus.

Herre Gud, himmelske Far,
i den barmhjertige samaritan lærer vi din Sønn å kjenne.
Gi oss å ta imot hans kjærlighet
og bli ham mer og mer lik.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.