16. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U16a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

1. lesning

Visd 12,13.16–19
Om noen synder, gir du anledning til omvendelse

Herre, uten deg er det ingen Gud som sørger for alle ting, ingen Gud som kan overprøve dine dommer.

For din makt er rettferdighetens kilde. Fordi du er alles Herre, kan du skåne alle. Du viser din styrke når noen tviler på at din makt er fullkommen; du tukter alt hovmod hos dem som kjenner din makt. Skjønt du hersker med veldig styrke, dømmer du mildt. Om du ville, kunne du ha brukt din veldige makt mot oss; men i stedet styrer du oss med stor overbærenhet.

Slik har du lært ditt folk at den rettferdige skal være menneskekjær, og du har gitt dine barn det gode håp at om de synder, gir du anledning til omvendelse.

Responsoriesalme

Sal 86 (85),5–6. 9–10. 15–16a

Omkved: Herre, du er tilgivelse og godhet.

Herre, du er tilgivelse og godhet,
full av miskunn for alle som søker deg.
Herre, hør min bønn,
lytt til min tryglende klage.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre,
og prise ditt navn.
For du, Herre, er stor og veldig i gjerning,
du alene og bare du.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud,
langmodig er du, kjærlig og trofast,
vend deg til meg, ha medynk med meg.

2. lesning

Rom 8,26–27
Ånden går i forbønn for oss, med sukk som ord ikke kan gjengi

Brødre, Ånden kommer vår avmakt til unnsetning. Selv vet vi ikke å be slik som vi burde; men Ånden går selv i forbønn for oss, med sukk som ord ikke kan gjengi. Og han som ransaker hjertene, vet hva Åndens higen er; han vet at dens forbønn for de hellige svarer til Guds egen vilje.

Halleluja

Jf. Matt 11,25

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre,
fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,24–43 (kortere form: 13,24–30)
Begge får bli stående og vokse til høsten kommer

På den tid fremsatte Jesus en annen lignelse for folket:

«Himlenes rike kan lignes med en mann som sår godt såkorn på sin åker. Men mens folkene sover, kommer hans fiende og sår ugress blant hveten, og går sin vei igjen.

Da kornet nå skjøt opp og satte aks, vokste også ugresset frem. Da gikk tjenerne til husbonden og sa: ‘Herre, det var da godt såkorn, det du sådde til åkeren med? Hvor kommer så dette ugresset fra?’ Han svarte: ‘Dette må en fiende ha gjort.’ Og tjenerne spør: ‘Vil du at vi skal gå ut og luke det vekk?’ Men han svarer: ‘Nei, da kan dere komme til å rykke opp hveten sammen med ugresset. Nå får begge bli stående og vokse til høsten kommer. Så, når skurdtiden er inne, sier jeg til onnefolkene: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter til å brennes; og så skal dere samle hveten i hus.’»

[En annen lignelse han fremsatte for dem, lød slik: «Himlenes rike er lik et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i sin åker. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, blir det til den største planten av dem alle, ja til et tre med grener, hvor himmelens fugler kan komme og slå seg ned.»

Han fortalte dem en annen lignelse: «Himlenes rike er lik en surdeig, som en kvinne tok og la inn i tre skjepper mel, til det var gjennomsyret alt sammen.»

Alt dette sa Jesus til mengden i lignelser. Ja, uten å bruke lignelser talte han ikke til dem, – slik at det skulle gå i oppfyllelse som er sagt ved profeten: «Jeg vil åpne min munn i billedtale, den skal utsi hva der er skjult fra opphavet av.»

Så forlot han mengden og kom tilbake til huset. Disiplene gikk da til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!» Han svarte:

«Han som sår det gode såkornet, det er Menneskesønnen, og åkeren, det er verden. Det gode såkornet er de som hører Riket til, men ugresset er de som hører den Onde til. Fienden som sår det, er djevelen. Skurdtiden er verdens ende, og onnefolkene er englene.

Og som ugresset blir sanket sammen og brent, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende sine engler ut for å luke vekk fra hans rike ‘alle dem som handler urett og fører andre til fall’, og kaste dem i den brennende ovn, der de skal gråte og hulke bittert. Mens de rettferdige skal stråle som solen i sin Fars rike.

Den som har ører, han høre!»]

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud hersker med mildhet og omsorg. La oss be om hjelp til ikke å misbruke hans kjærlighet, men til også selv å vise mildhet og omsorg i møte med våre medmennesker:

L: For dem som har lederansvar i Kirken,
at de – sannheten og rettferdigheten tro –
må skåne overalt hvor dét er mulig og nødvendig.

L: For dem som har ansvar for ro og orden i samfunnet,
at de må se på seg som tjenere for enkeltmenneskene.

L: For dem som lider
fordi omgivelsene er preget
av korrupsjon og annen elendighet.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at ingen fiende må ødelegge her hos oss.

Himmelske Far,
når din skurdtid kommer, skal vi dømmes.
Gi at vi alt nå må innrette oss med tanke på dommen.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, vår Far, vi er samlet om Kristus, den korsfestede, som ofret seg for å frelse oss. Vi ber om at du gjennom ham vil gi alle dine troende styrke til å følge sin livsvei:

L: At vår lengsel etter fellesskap med Gud må bli næret av hans ord.

L: At vi må lære å oppfatte Gud som det egentlige mål for vår lengsel.

L: At vi i vårt liv som kristne må være troverdige vitner for det glade evangelium vi skal forkynne.

L: At mennesker i samfunnet rundt oss må få fornyet forståelse for de kristne verdier.

L: At våre avdøde må ha nytt liv hos deg, slik vår tro gir håp om.

Allmektige, evige Gud, du som forlater våre synder og leger våre sår, før oss inn til deg gjennom den trange port. Ved din Sønn Jesus Kristus, som alltid holder døren åpen til deg. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.