19. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U19a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 74 (73),20.19.22.23

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Kong 19,9a.11–13a
Still deg på fjellet for Herrens åsyn!

I de dager da Elija kom til Guds fjell, Horeb, gikk han inn i en hule, som han ble i om natten. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens åsyn!»

Og se, Herren gikk forbi. Foran ham fór en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste knauser; men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv; men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild; men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyder av en svak susing. Da Elija hørte den, drog han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen.

Responsoriesalme

Sal 85 (84),9–10. 11–12. 13–14

Omkved: La oss kjenne din miskunn, Herre, gi du oss din frelse!

Jeg vil høre hva Herren sier,
Guds tale er fred for hans folk, hans venner,
for dem som vender sitt hjerte til ham.
Hans frelse er nær den som frykter ham,
hans herlighet skal bo i vårt land.

Kjærlighet skal møte troskap,
rettferd skal favne fred,
troskap spire frem av jorden,
rettferd bøye seg ned fra himmelen.

Det er Herren som gir lykken,
og jorden gir sin grøde.
Rettferd går foran hans åsyn,
hvor han går, følger fred i hans spor.

2. lesning

Rom 9,1–5
Jeg kunne ønske å være bannlyst, om det bare kunne gagne mine brødre

Brødre, hva jeg her sier er sannhet i Kristus. Det er ingen løgn, og min samvittighet bekrefter det i Den Hellige Ånd: Mitt hjerte krymper seg i meg, det river og sliter uten stans i mitt indre, når jeg tenker på mine brødre, mine landsmenn i kjøtt og blod, – slik at jeg kunne ønske selv å være bannlyst og bortstøtt fra Kristus, om det bare kunne gagne dem.

Det er jo de som er Israels etterkommere, dem tilhører barneretten og Guds herlighets nærvær, deres er paktene og Loven, gudstjenesten og løftene; patriarkene er deres fedre, og av deres kjøtt og blod var det Kristus ble født – han som råder som Gud over alle ting, høylovet i evighet, amen!

Halleluja

Sal 130 (129),5

Halleluja. Håp på Herren,
sett din lit til hans ord. Halleluja.

Evangelium

Matt 14,22–33
Si at jeg skal komme ut til deg på vannet

På den tid fikk Jesus disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre bredden, mens han selv fikk folket avsted. Og da folket var sendt av gårde, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Om aftenen var han så alene der oppe.

Båten var alt langt ute på sjøen, og kjempet hardt med bølgene, for vinden stod stikk imot. Da, ut på natten, i fjerde vakt, kom han hen mot dem, vandrende på sjøen. Da disiplene fikk se ham komme der på sjøen, ble de slått med redsel; de mente det måtte være et gjenferd de så, og skrek høyt.

Men i det samme talte Jesus til dem: «Fatt mot,» sa han, «det er meg; vær ikke redde.»

Da sa Peter: «Herre, er det virkelig deg, så si at jeg skal komme ut til deg på vannet.»

Og Jesus svarte: «Kom!»

Peter steg ut av båten og gikk på vannet bortover mot Jesus. Men da han så hvor det blåste, ble han redd og begynte å synke, og skrek: «Herre, redd meg!»

Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham. «Hvor lite tro du har!» sa han til ham, – «hvorfor tvilte du?» Og som de steg opp i båten, la vinden seg.

Men de som var ombord, kastet seg ned for ham og sa: «I sannhet, du er Guds sønn!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Jesus kom disiplene i møte på det stormfulle hav, og vinden la seg. La oss med et «Kyrie eleison» be ham komme også oss i møte:

L: For alle kristne som lytter etter Frelseren,
at de må finne ham i lyden av den svake susing.

L: For dem som søker stadig større makt
for å kunne herske over riker og folk,
at de i stedet må søke Kristus, altets herre.

L: For det folk som mottok paktene og Loven,
gudstjenesten og løftene.

L: For oss og alle våre
– i nød og trengsel, på land og hav –
om frelse og redning.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus kom disiplene til hjelp
da de følte seg truet av havets bølger,
kom også oss til hjelp.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, vår Skaper og Far, i dag ber vi deg tillitsfullt:

L: Gi oss et lydhørt hjerte, la oss leve oppmerksomt, lyttende etter din røst.

L: La oss se deg i det små, i den enkelte som møter oss i livet, la oss lytte etter ditt nærvær i alt som skjer.

L: Skjenk oss bønnens ånd, at vi ikke adspredes av tusen ting, men har kraft til å søke deg i ensomhet og stillhet.

L: Du har Skaperens makt over alt som er skapt. Vi ber om beskyttelse for alle som verden over utsettes for naturens uorden, alle som lider under naturulykker, at de i deg må finne trøst og håp.

Allmektige, evige Gud, din Sønn har sagt: "Fatt mot, det er meg; vær ikke redde. Kom". Skjenk din hellige Kirke troende som har mot til å følge ham, som våger sine liv som Kirkens tjenere, som ordensfolk, kateketer og menighetsmedarbeidere, og som troende mennesker hvis liv avlegger vitnesbyrd om gleden i deg. Det ber vi deg om, du som lever og råder, én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot din Kirkes gaver. Du har selv gitt dem av din miskunn for at vi skal ofre dem til deg, og i din allmakt gjør du dem til vår frelses mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 147,12.14

Lovsyng Herren, Jerusalem!
Med den beste hvete metter han deg.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. Joh 6,51

Det brød som jeg gir dere, er mitt eget legeme, hengitt for verdens liv, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt, bli oss til frelse og bevare oss i din sannhets lys. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag