19. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U19b)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 74 (73),20.19.22.23

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Kong 19,4–8
Styrket av maten gikk han til han kom til Guds fjell

I de dager gikk Elija en dagsreise ut i ødemarken. Der satte han seg under en gyvelbusk og ønsket at han måtte få dø. «Nå er det nok,» sa han, «ta mitt liv, Herre! For jeg er ikke bedre enn mine fedre.» Så la han seg til å sove under gyvelbusken.

Da rørte en engel ved ham og sa: «Stå opp og spis!» Og da han så seg om, fikk han øye på et lite nybakt brød og en krukke med vann like ved hodegjerdet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen.

Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa: «Stå opp og spis! Ellers blir veien for lang for deg.» Da stod han opp og spiste og drakk. Og styrket av maten gikk han førti dager og førti netter, til han kom til Guds fjell, Horeb.

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2–3. 4–5. 6–7. 8–9

Omkved: Smak og se at Herren er god!

Jeg vil love Herren til hver en tid,
min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren, og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper, og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Herrens engler verner de gudfryktige
og frir dem ut.
Smak og se at Herren er god.
Salig den som tar sin tilflukt til ham.

2. lesning

Ef 4,30–5,2
Følg kjærlighetens vei, på samme måte som Kristus viste

Brødre, gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han hvis segl dere er merket med i påvente av befrielsens dag.

Bitterhet, hissighet, sinne, skrål og spott – alt slikt er ting som må ligge dere fjernt, som all annen ondskap for øvrig. Vis dere i stedet gode og varmhjertede mot hverandre, og tilgi hverandre, slik som Gud i Kristus har tilgitt dere.

Ja, bestreb dere på å ligne Gud, som hans kjære barn, og følg kjærlighetens vei, på samme måte som Kristus viste at han hadde dere kjær, da han hengav seg for oss, som en «offergave for Gud – et velluktende offer».

Halleluja

Joh 6,51

Halleluja. Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen, sier Herren,
og den som spiser av det, skal leve i evighet. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,41–51
Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen

På den tid sa Jesus: «Jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen.» Da begynte jødene å mumle seg imellom: «Men dette er jo Jesus, sønn av Josef, og vi kjenner både hans far og hans mor. Hvordan kan han si at han er kommet ned fra himmelen?»

Jesus tok da til orde igjen og sa til dem: «Ti bare med deres protester! Ingen kan komme til meg uten å bli draget av Faderen som har sendt meg, og da vil jeg oppreise ham på den ytterste dag. Det står jo skrevet hos profeten: ‘De skal alle ha Gud til lærer.’ Og enhver som lytter til min Far og lærer av ham, han kommer til meg. Jeg mener ikke at noen har sett Faderen, andre enn han som stammer fra Gud – han alene har sett ham. Så hør da og sann mitt ord: Den som tror, han eier det evige liv.

Og livets brød, det er jeg. Deres fedre spiste manna i ørkenen, og døde siden; men dette brødet kommer ned fra himmelen, for at den som spiser av det, ikke skal dø.

Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen; og den som spiser av det, skal leve i all evighet. Det brød som jeg gir, er da mitt eget legeme, hengitt for verdens liv.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Jesus sa om seg selv at han er det levende brød, kommet ned fra himmelen. La oss vende oss til ham i bønn:

L: For den kateketiske opplæring om Eukaristien,
og for alle som deltar i messe og kommunion.
La oss påkalle ham som kom ned fra himmelen.

L: For dem som har mangt og meget å streve med i hverdagen,
at de må ta til seg av den mat og drikke Herren byr.
La oss påkalle ham som hengav sitt legeme for verden.

L: For mennesker på flukt,
at de må få den næring og kraft de trenger underveis.
La oss påkalle ham som gir mat for liv i all evighet.

L: For alle oss på dette sted som søker Gud,
at vi må tro Kristi ord om hans nærvær i alterbrødet.
La oss påkalle ham som vil gi seg selv til oss.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
i din Sønn ville du gi oss mat til det evige liv.
Gi oss i tro og tilbedelse
å ta imot ham og hans hellige legeme og blod.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Kristus i Alterets allerhelligste sakrament er vårt daglige brød under vår pilegrimsferd mot Faderen. La oss be ham om alle de nådegaver vi trenger på vår jordiske pilgrimsferd.

L: Vi ber for de kongregasjoner som har en spesiell tilknytning til den hellige Eukaristi, la deres bønner og tilbedelse gi både Kirken og verden alle de velsignelser de trenger.

L: Vi ber for katolikker med politisk makt, la dem starte sitt daglige arbeid i bønn og la dem motta den hellige Eukaristi som den åndelige styrke for deres arbeidsoppgaver.

L: Vi ber for dem som fristes til å gi opp den åndelige kamp, hjelp dem til å huske Elijas historie, og i deres sorgfulle vandring, at de i sitt hjerte må ha tillit til Kristus, selv i deres mørkeste smerte.

L: For fred og kjærlighet i vår menighet, la oss i våre hjerter tilgi hverandre og aldri glemme at vi som deler det samme nattverdsbord, alltid må leve i gjensidig fred og kjærlighet.

Allmektige Gud og Far, tillitsfullt ber vi til deg om at du som kaller oss til denne pilegrimsferd vil gi oss føde på veien. Det ber vi deg om, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot din Kirkes gaver. Du har selv gitt dem av din miskunn for at vi skal ofre dem til deg, og i din allmakt gjør du dem til vår frelses mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 147,12.14

Lovsyng Herren, Jerusalem!
Med den beste hvete metter han deg.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. Joh 6,51

Det brød som jeg gir dere, er mitt eget legeme, hengitt for verdens liv, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt, bli oss til frelse og bevare oss i din sannhets lys. Ved Kristus, vår Herre.