20. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U20a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 56,1.6–7
Jeg fører de fremmede til mitt hellige fjell

Så sier Herren: Hold lov og rett og gjør det som rett er! For min frelse er nær, den kommer, og min rettferdighet skal åpenbares.

Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil tjene Herren og elske hans navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pakt, dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt hus der de kan be. Deres brennoffer og slaktoffer skal bli mottatt vel på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.

Responsoriesalme

Sal 67 (66),2–3. 5. 6 og 8

Omkved: Lovsyng Herren, alle folk!

Gud være oss nådig og velsigne oss,
han la sitt åsyn lyse over oss.
Dine veier skal kjennes på jorden,
din frelse blant folkene.

Måtte folkene juble og synge,
for du dømmer jorden med rettferd.
Du dømmer folkene med rettsinn,
du styrer alle jordens folk.

Måtte folkene takke deg, Gud,
alle folkeslag love deg.
Gud velsigne oss,
all jorden frykte ham.

2. lesning

Rom 11,13–15.29–32
Guds gaver og Guds kall til Israel tas ikke tilbake

Brødre, jeg sier dere dette, hedningefødte: Jeg er hedningenes apostel, og jeg holder mitt embede høyt i ære, – men da også i håpet om å vekke mine egne blodsbrødres skinnsyke, og derved frelse noen av dem. For har allerede deres forkastelse betydd verdens forsoning, hva vil det da ikke bety når Gud mottar dem på ny? Det må bli en oppstandelse fra de døde!

For Guds gaver og Guds kall tas ikke tilbake. Tidligere var dere opprørske mot Gud, men har nå funnet miskunn, takket være de andres opprør. Og på samme måte har nå også jødene gjort opprør, på grunn av den miskunn som Gud har vist dere, men bare for at også de selv skal bli gjenstand for hans miskunn. For om Gud har sperret alle inne i opprøret, var det for å slutte alle inn i sin miskunn.

Halleluja

Jf. Matt 4,23

Halleluja. Jesus forkynte det glade budskap om Riket
og helbredet alle slags sykdommer blant folk. Halleluja.

Evangelium

Matt 15,21–28
Kvinne, din tro er stor!

På den tid drog Jesus ned mot landet omkring Tyros og Sidon. Da var det en kananeerkvinne der fra egnen, som nærmet seg og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha miskunn med meg! Min datter er så ille plaget av demoner!» Men han svarte henne ikke med et ord.

Da gikk disiplene til ham og bad: «Bli ferdig med henne, for hun fortsetter å rope etter oss!»

Men Jesus svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn Israels bortkomne får.»

Da kom hun og kastet seg ned for ham, og gjentok: «Herre, hjelp meg.»

Han svarte: «Det er ikke rett å ta maten fra barna og kaste den for hvalpene.»

«Ja, men herre,» sa hun da, «selv hvalpene får spise de smulene som faller fra deres herres bord.»

Da svarte Jesus henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk i samme stund.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst, sendte sin Sønn Jesus Kristus til «Israels bortkomne får». La oss be at hver skapning må søke ham og oppnå å få del i hans nåde:

L: For det folk Gud først utvalgte seg,
at det må komme stadig nærmere ham
som ble kalt Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.

L: For folket i Libanon – landet der Tyros og Sidon lå –
og for alle andre folkeslag i og utenfor Midt-Østen,
at de må bo sammen i fred og nærme seg den ene gode Gud.

L: For lidende som roper til Gud om miskunn,
at de – uansett nasjonalitet, religion eller kultur –
må finne lindring og trøst.

L: Om at vi må holde lov og rett
og gjøre det som rett er.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du lot din Sønn begynne sin gjerning i Israels folk.
Hør våre inderlige bønner
og vis oss at du elsker hver skapning.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud vår Far, som skaper og velsigner alt skapt, deg ber vi i dag tillitsfullt:

L: La oss tjene deg med våre liv. La oss være dine tjenere som holder fast ved din pakt: Den som Vår Herre Jesus Kristus sluttet med oss og beseglet med sitt eget blod.

L: Når vi ser på våre liv, la oss da gripes av anger, men også av tillit til din miskunn: din Sønn som 'gjør allting nytt'.

L: Gi oss tillit og utholdenhet til å be, til å vente på den bønnhørelse som du gir, og forstand til å erkjenne hvordan du alltid er nær.

L: Vær med din hellige Kirke, la den vokte i tro, håp og kjærlighet, slik at du fra dens midte virkelig kan tilby livets brød til alle folkeslag.

Allmektige, evige Gud, se i nåde til oss. Du har plantet korset i denne verden, slik at vi forstår at din miskunn er uten grenser og din omsorg uendelig. Ved dette korset har du ofret din Sønn for vår skyld, og fra det lovet han synderen frelse selv i livets siste øyeblikk. For dette offeret og det håp som du har gitt oss takker vi deg med stor glede, du som med din Sønn lever og råder i Helligåndens enhet, én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag