21. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U21a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 22,19–23
Jeg legger nøkkelen til Davids hus på hans skulder

Så sier Herren til Sjebna, som stod for kongens hus:

Jeg vil støte deg bort fra din stilling og rive deg ned fra din plass. Den dag vil jeg tilkalle min tjener Eljakim, Hilkias sønn. Jeg vil kle ham i din drakt, spenne ditt belte om ham og legge den myndighet du har hatt, i hans hånd. Han skal være en far for innbyggerne i Jerusalem og folket i Juda.

Jeg legger nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Når han åpner, skal ingen lukke, og når han lukker, skal ingen åpne. Jeg slår ham inn som en nagle på et sikkert sted. Han skal bli et æressete for sin fars ætt.

Responsoriesalme

Sal 138 (137),1–2a. 2bc–3. 6 og 8bc

Omkved: Herre, din miskunn er evig,
forlat ikke dine henders verk.

Jeg vil prise deg, Herre, av hele mitt hjerte.
Du lyttet til mine ord.
For englenes åsyn vil jeg lovsynge deg,
tilbe deg, vendt mot ditt hellige tempel.

Jeg vil synge om din godhet, din trofasthet,
for du har herliggjort ditt navn.
Den dag jeg ropte, gav du meg svar.
Min sjel fikk mot og styrke.

Herren er opphøyet,
han ser til de ydmyke i nåde.
På avstand kjenner han de stolte.
Herre, din miskunn er evig,
forlat ikke dine henders verk.

2. lesning

Rom 11,33–36
Alt kommer fra ham, alt er til ved ham, og til ham skal allting vende tilbake

Hvor avgrunnsdyp er Guds godhet, hans visdom og hans viten! Hvor uransakelige er hans dommer, hvor umulige å spore, hans veier! «Hvem kjenner vel Herrens tanke, eller hvem har noen gang vært hans rådgiver?» – Eller «hvem har kunnet gi ham noe som krevde gjengjeld?» For alt kommer fra ham, alt er til ved ham, og til ham skal allting vende tilbake. Han være lovet i evighet. Amen.

Halleluja

Matt 16,18

Halleluja. Du er Peter – Klippen – og på denne klippe vil jeg bygge min kirke.
Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Halleluja.

Evangelium

Matt 16,13–20
Du er Peter – Klippen –, deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike

På den tid kom Jesus frem til bygdene i nærheten av Caesarea Philippi. Der spurte han sine disipler: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»

De svarte: «Noen sier Johannes Døperen, noen Elija, andre Jeremia eller en av profetene.»

«Men dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?»

Da tok Simon Peter ordet, og svarte: «Du er Messias, sønn av den levende Gud.»

Og Jesus svarte ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona! Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himlene. Og jeg sier deg, at du er Peter – Klippen – og på denne klippe vil jeg bygge min kirke. Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene.»

Så la han disiplene strengt på hjerte ikke å si til noen at han var Messias.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Etter at Simon Peter – Klippen – hadde bekjent at Jesus er Messias, sønn av den levende Gud, sa Jesus: «På denne klippe vil jeg bygge min Kirke». La oss be:

L: For alle som bekjenner troen på Jesus Kristus,
at de må bli bevart i Kirken som Kristus har opprettet.

L: For dem som innehar makt og myndighet i verden,
at de må søke det evige håp i Kirken
som dødsrikets porter aldri skal få i sin vold.

L: For alle som fortviler over egen synd,
at de må finne håp og trøst hos forvalterne av nøkkelmakten.

L: For oss som her er samlet til gudstjeneste,
at vi må holde fast ved troen på Jesus Kristus,
han som Peter kalte «Messias, sønn av den levende Gud».

Allmektige, evige Gud,
dine dommer er uransakelige,
og din godhet, visdom og viten er avgrunnsdyp.
Gi oss å stole på din Sønns ord og løfter.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, vår Skaper og Far, i dag ber vi deg tillitsfullt:

L: Gi oss troens gave, og mot til å bekjenne troen overfor verden.

L: Vær med din hellige Kirkes tjenere, alle kateketer og menighetsarbeidere, alle foreldre, som med deres livsform og i deres arbeid vitner om vår tro.

L: Trøst alle som lever i smerte og fortvilelse, alle som har mistet og alle som ingen utvei ser. Vær dem nær.

L: Gi oss troens glede og takknemlighet overfor deg, fordi du gjør den menneskelige tilværelsen over all måte rik.

L: Vær med din menighet i …, la den erfare evangeliets sannhet, slik at den alltid i ditt levende Ord må kunne hente ny styrke for tro, håp og kjærlighet.

Allmektige, evige Gud. Den hellige Kirke tror, lærer og forkynner Kristus Jesus din Sønn som sann Gud og sant menneske. Han er vår Herre og Frelser, din kjærlighets ansikt og din Ånds nærvær. Rotfest troen på ham i våre hjerter slik at den bekjennes ved våre liv. Det ber vi deg om, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.