25. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 55,6–9
Mine tanker er ikke deres tanker

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han vil gjerne tilgi.

For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker.

Responsoriesalme

Sal 145 (144),2–3. 8–9. 17–18

Omkved: Herren er nær den som roper,
som ærlig kaller på ham.

Fra dag til dag vil jeg love deg,
evig og alltid prise ditt navn.
Herren er stor og høylovet,
hans storhet kan ingen lodde.

Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle,
hans miskunn favner hele hans verk.

Herren er rettvis i all sin ferd,
hellig i all sin gjerning.
Herren er nær den som roper,
som ærlig kaller på ham.

2. lesning

Fil 1,20c–24.27a
For meg er livet Kristus

Brødre, jeg ærer Kristus gjennom mitt legeme – hva enten det blir ved mitt liv eller gjennom min død. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom et fortsatt liv på jorden betyr et fruktbart virke, da vet jeg ikke hva jeg skal velge:

Jeg føler meg trukket til begge kanter. Vel har jeg lyst til å bryte opp herfra og være hos Kristus, så meget bedre som det ville være; men for deres skyld er det nok mer nødvendig at jeg blir på denne jord!

Så gjelder det bare at dere lever et liv som er Kristi Evangelium verdig.

Halleluja

Jf. Apg 16,14b

Halleluja. Herre, gjør våre hjerter åpne
for din Sønns ord. Halleluja.

Evangelium

Matt 20,1–16
Skal min godhet gjøre deg ond?

På den tid fortalte Jesus denne lignelsen til sine disipler:

«Himlenes rike kan lignes med en husbond som gikk ut ved daggry for å hyre folk til å arbeide i en vinmark han eide. Han kom overens med dem om en denar om dagen, og sendte dem så ut i vinmarken. Midt på formiddagen gikk han ut igjen, og fikk se noen andre, som stod arbeidsløse på torvet; han sa da til dem: ‘Gå dere også bort i vinmarken min, – og en rimelig betaling skal dere få.’ Og de gikk. Også ved middagstid og på ny ut på ettermiddagen gikk han ut og gjorde likedan.

En time før solnedgang gikk han enda en gang ut, og fremdeles var det noen som stod der. Han spurte dem: ‘Hvorfor står dere her hele dagen uten å bestille noe?’ De svarer: ‘Fordi ingen har gitt oss arbeide.’ Han sier da: ‘Så gå dere også bort i vinmarken.’

Da det nå var blitt kvelden, sier husbonden til forvalteren: ‘Rop inn arbeidsfolkene og gi dem lønnen, men begynn med de siste og gå så videre til de første!’ De som var kommet sent på ettermiddagen, kom frem og fikk hver en denar. Så da de første kom, tenkte de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver.

Da de så det, begynte de å mukke høylydt mot husbonden: ‘De som kom sist, har ikke arbeidet mer enn en time, og så setter du dem likt med oss, som har slitt i solsteken hele dagen!’ Da vendte husbonden seg til en av dem og svarte: ‘Min venn, jeg gjør deg ikke noen urett. Var det ikke en denar vi kom overens om? Så ta det som tilkommer deg, og gå hjem. Men om jeg ønsker å gi sistemann her likeså meget som deg, – har jeg ikke lov til å gjøre hva jeg vil med det som er mitt? Eller skal min godhet gjøre deg ond?’

– Og det er slik de siste skal bli de første, og de første de siste.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Siste søndag i september (25. eller 26. søndag i det alminnelige kirkeår) er i Norge Caritas-søndag hvor Kirken spesielt ber for caritas-arbeidet.

Kjære kristne! Gud miskunner seg over hvem han vil, uten først å spørre etter fortjeneste. La oss vende oss til ham i bønn:

L: For alle som forkynner Evangeliet,
at de må nå ut med budskapet
om at Gud i sin miskunn vil motta hvert menneske.

L: For politikerne og dommerne i samfunnet vårt,
at de må fatte rettferdige og rimelige avgjørelser
og ikke glemme den guddommelige barmhjertighet.

L: For folk som lider under arbeidsledighet,
at de må søke og få seg et meningsfylt arbeid
som kan gi dem livsgrunnlag ved en verdig inntekt.

L: For oss som her arbeider på Guds vinmark,
om troskap, takknemlighet og barmhjertighet.

L: (For det arbeid blant de nødlidende
som Caritas står for.)

Himmelske Far,
likesom himmelen er høyere enn jorden,
så er dine tanker og veier høyere enn våre.
Vi søker deg mens du er å finne,
og kaller på deg mens du er nær.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vår Gud og Far, du har skapt oss i kjærlighet og gitt oss din velsignelse med ut i verden. I dag ber vi deg derfor tillitsfullt:

L: La oss leve oppmerksomt og aldri slutte å søke etter deg, eller etter din vilje med oss.

L: Tilgi oss våre synder og bær over med oss i din faderkjærlighet.

L: La oss leve et liv som er Kristi evangelium verdig.

L: Kall oss til arbeid i din vingård, og gi oss den eneste lønnen vi ønsker: ditt vennskap.

L: Vær med din hellige Kirkes tjenere, med alle som har arbeidet i dagens hete, skjenk dem fred og glede i deres kall.

Kall oss til et liv i medarbeid på ditt frelsesverk. La oss her ved høstens tid forstå at høsten er stor og arbeiderne få. Verden mørkner, og dens lengsel tar til. Gi oss derfor kraft til å arbeide for evangeliet ved å forkynne det i ord og gjerning, der hvor du har gitt oss å leve. La verden da ved din nåde ta imot det håp og den kjærlighet som den tilbys. Det ber vi deg om, du som lever og råder, én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.