26. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U26b)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

1. lesning

4 Mos 11,25–29
Er du harm for min skyld? Jeg skulle ønske at hele Herrens folk var profeter!

I de dager steg Herren ned i en sky og talte til Moses. Han tok av den ånd som var over Moses, og gav til de sytti eldste. Da ånden var kommet over dem, talte de profetiske ord. Men det gjorde de ikke siden. To av mennene var blitt tilbake i leiren; den ene het Eldad og den andre Medad. Ånden kom også over dem, for de hørte til dem som var skrevet opp, selv om de ikke var gått ut til teltet.

Og de talte profetiske ord i leiren. Da sprang en gutt avsted og meldte til Moses: «Eldad og Medad taler profetiske ord i leiren!» Josva, sønn av Nun, som hadde tjent Moses siden han var ung, tok til orde og sa: «Moses, min herre, stans dem!» Men Moses svarte: «Er du harm for min skyld? Jeg skulle ønske at hele Herrens folk var profeter, at Herren ville legge sin ånd på dem!»

Responsoriesalme

Sal 19 (18),8. 10. 12–13. 14

Omkved: Herrens befalinger er rette. De gleder hjertet.

Herrens lov er fullkommen,
den gir sjelen styrke.
Herrens vitnesbyrd er trofast,
gjør den enfoldige vis.

Gudsfrykt er ren og hellig,
består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet,
rettferdige er de alle.

Din tjener kommer dem ihu.
Stor lønn har den som holder dem.
Hvem vet hvor ofte han feiler?
Forlat meg mine skjulte synder.

Vern din tjener mot hovmod,
la det ikke få makt over meg.
Da blir jeg uten lyte,
fri for store synder.

2. lesning

Jak 5,1–6
Deres rikdom er i ferd med å råtne

Og nå dere rike! Dere bør gråte og jamre over alle de ulykker som venter dere! For deres rikdom er i ferd med å råtne, møll eter klærne, gullet og sølvet ruster – og rusten skal vitne mot dere, den skal ete seg inn og fortære dere som ild! Det er de siste dager – og dere har brukt dem til å samle skatter!

Men nå roper den høyt, den lønn dere aldri betalte til dem som høstet deres marker, og arbeidernes nødskrik har nådd frem til Hærskarenes Herre. Dere har levd på jorden i nytelser og luksus, men det er til slaktedagen dere har fetet dere! Den rettferdige har dere dømt og drept; han yter ingen motstand.

Halleluja

Jf. Joh 17,17b.a

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet.
Hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,38–48
Den som ikke er mot oss, er med oss. Om din egen hånd lokker deg til fall, da hugg den av.

På den tid sa Johannes til Jesus: «Mester, vi så en som drev ut demoner i ditt navn, en som ikke var i vårt følge; men det ville vi hindre ham i, siden han ikke hørte til oss.»

Men Jesus svarte: «Det skal dere ikke gjøre! For ingen kan gjøre undergjerninger i mitt navn og straks etterpå tale ille om meg. Den som ikke er mot oss, er med oss.

Ja, om noen gir dere et beger vann, fordi dere hører Kristus til – sannelig, det sier jeg dere, han skal ikke gå glipp av sin lønn.

Men om noen blir årsak til fall for en av disse små som tror – for ham hadde det vært bedre om han var blitt kastet på sjøen med en kvernsten om halsen.»

«Og om din egen hånd lokker deg til fall, da hugg den av, for det er bedre å gå vanfør inn til Livet, enn å komme med begge hender i behold i Gehenna, der hvor ilden aldri går ut. Og om din fot lokker deg til fall, så hugg den av, for det er bedre å gå halt inn til Livet, enn å ha sine to ben og bli kastet i Gehenna. Og om ditt øye lokker deg til fall, så kast det fra deg; for det er bedre å komme enøyd inn i Guds rike, enn å ha to øyne og bli kastet i Gehenna, der hvor ‘ormen ikke dør og ilden ikke slukkes’.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Siste søndag i september (25. eller 26. søndag i det alminnelige kirkeår) er i Norge Caritas-søndag hvor Kirken spesielt ber for caritas-arbeidet.

Kjære brødre og søstre! Gud virker med sin Ånd hvor han vil der mennesker stiller seg åpen overfor ham. La oss be om åpenhet overfor Gud og hans virke:

L: For Kirkens møte med andre kirkesamfunn og religioner,
og for forbindelsen med alle mennesker av god vilje,
at vi må se Guds virke overalt i verden.

L: For statsmakten i vårt land og i andre land,
at den må virke som Guds medarbeidere
og ikke lokke Guds barn til fall.

L: For dem som blir lokket av egoisme og timelig begjær.

L: For oss i vårt møte med ikke-katolikker,
at vi må glede oss over Guds Ånds virke gjennom dem.

L: (For det arbeid blant de nødlidende
som Caritas står for.)

Herre Gud, himmelske Far,
du som har kalt oss til enhet i din Kirke,
gi oss både ved holdning og ved symbolske handlinger
å uttrykke fellesskap med dem som hører Kristus til.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige, gode Gud, i tro og tillit bærer vi våre anliggender frem for deg:

L: Gi oss ydmykhet og innsikt, slik at vi anerkjenner andre kristnes arbeid for Guds rike i forkynnelsen og med barmhjertighetens gjerninger.

L: Gi at din hellige Kirke forkynner evangeliet med troverdighet, i det den ikke forkynner seg selv, men avlegger vitnebyrd om sin Herre, Jesus Kristus.

L: La Kirken alltid leve i gleden over Kristus midt iblant oss, og ydmykt i bevisstheten om at ditt blikk alltid hviler på den, slik det hvilte på Peter i yppersteprestens forgård.

L: Tilgi oss, når vi i hovmod og selvtilstrekkelighet ser ned på andre kristne og vender dem ryggen.

L: Før i barmhjertighet alle som vår svakhet har drevet bort fra deg, tilbake i ditt nærvær.

L: Vær med alle religioner som streber etter å gjøre mennesket bedre og lykkeligere. Led dem med kjærlighet og omsorg inn på en vei som engang vil føre dem til deg.

L: Gjør oss i stand til å frigjøre oss fra denne verden og dens forførende rikdom. Gi oss å rette blikket mot deg og ivrig vente på din Sønns, Jesu Kristi komme.

Allmektige, evige Gud. Din Sønn har sagt at enhver som ikke er imot hans frelsesverk, tar del i det. La denne erkjennelsen vokse i din hellige Kirke som har fått ansvaret for å bevare Åpenbaringens fylde inntil han kommer igjen. Og la den få oss til å møte andre kristne med åpenhet, raushet og kjærlighet, slik at vi sammen finner veien til fullt fellesskap i tro, håp og kjærlighet. Det ber vi deg om, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.