27. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U27c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

1. lesning

Hab 1,2–3; 2,2–4
Den rettferdige skal leve ved sin tro

Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du gir meg svar, klage og skrike til deg om vold uten at du frelser? Hvorfor lar du meg se urett og være vitne til ulykke? Jeg ser bare ødeleggelse og vold, det kommer til strid og trette.

Da gav Herren meg dette svar: Skriv synet opp, riss det inn på tavler, så folk kan lese det lett! For synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil. Om det drøyer, så bare vent! Det kommer sikkert og uteblir ikke. Se, frekk og uærlig er han. Men den rettferdige skal leve ved sin tro.

Responsoriesalme

Sal 95 (94),1–2. 6–7. 8–9

Omkved: Lytt til Herrens røst i dag,
forherd ikke deres hjerter.

Kom, la oss juble for Herren,
rope av glede for Gud, vår Frelser!
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang,
synge hans pris med salmer.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned,
knele for Herrens, vår skapers åsyn.
For han er vår Gud.
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag,
forherd ikke deres hjerter
som på fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve,
skjønt de hadde sett min gjerning.

2. lesning

2 Tim 1,6–8. 13–14
Skam deg ikke over vitnesbyrdet om vår Herre

Kjæreste, jeg legger deg på hjerte å vekke kraftig til live den Guds nådegave som gjennom min håndspåleggelse er nedlagt i deg. Når Gud gir oss sin ånd, er det jo ikke feighet han inngir oss, men styrke, kjærlighet, herredømme over oss selv. Så skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, eller over meg som er hans fange, men ta din del av de lidelser vi må bære for Evangeliet, med den styrke Gud gir deg.

Hold alltid for øynene det du har hørt av meg, for det er den sunne lære, og la deg veilede av det, i den tro og kjærlighet som er vår gjennom Jesus Kristus. Og bevar den skatt som er blitt oss betrodd, med hjelp av Den Hellige Ånd som bor i oss.

Halleluja

1 Pet 1,25

Halleluja. Herrens ord blir stående i evighet.
Og det er nettopp dette ord som er blitt dere forkynt i evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Luk 17,5–10
Hvis dere hadde tro!

På den tid sa apostlene til Herren: «Gi oss større tro.»

Og Herren svarte: «Hvis dere hadde tro, om så bare som et sennepsfrø, da kunne dere ha sagt til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet’ – og det ville ha lystret dere!»

«Sett at en av dere har en tjener som er ute og pløyer, eller gjeter. Sier han da til ham, når han kommer hjem fra marken: ‘Vær så god, kom nå og sett deg til bords?’ Nei, han sier: ‘Gjør i stand aftensmat, og gjør deg så klar og vart meg opp mens jeg spiser. Etterpå kan du få spise selv.’ Og har han så noen takk til sin slave, fordi han gjør det han blir pålagt? Neppe!

Men slik skal også dere si, når dere har gjort alt dere har fått befaling om: ‘Vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort hva vi var skyldige å gjøre.’»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gjennom oppfostring og utdannelse og ved ordinasjonssakramentet utruster Gud sin Kirke med tjenere. La oss be for tjenerne:

L: For alle som er gitt oppdrag i Kirken,
at de med iver og ydmykhet må utføre sin tjeneste,
og på den ytterste dag få motta lønnen.

L: For samfunnets ansvarlige ledere,
om et rett og hensiktmessig samarbeid
med Kirkens rettmessige ledere.

L: For diakoner, prester og biskoper som lider,
at de må finne styrke og hjelp i ordinasjonens gave.

L: For vår (sogne-)prest N.N.
og de andre kirkelige tjenere her.

Barmhjertige Gud,
du sender tjenere i din Kirke
og utruster dem med dine gaver.
Vær fortsatt nådig mot oss ditt folk.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vi er samlet i glede og tillit om vår Herre Jesus Kristus, og ber om hans gaver til vår verden:

L: For Kirken og hele jorden: At alle kan samles i enhet og fred omkring Kristus som forkynner sin kjærlighet og troskap overfor oss.

L: For vårt hjemsted: At alle uten angst og frykt for fremtiden kan leve i ro og sikkerhet.

L: For de gamle, funksjonshemmede og syke som ikke kan komme til vår gudstjeneste: At de må være knyttet til oss i Kristi kjærlighet.

L: For dem som kan ha blitt likegyldige og fremmede overfor Kirken og vår menighet: At Kristi kjærlighet må gripe dem på nytt og føre dem inn i fellesskapet.

L: For våre avdøde: At de fremdeles må leve i våre sinn og våre bønner.

Allmektige Gud, du plantet din egen Sønn som et sennepskorn på jorden. Av det oppstod Livets Brød. Før hele verden til Livets måltid i ditt rike. Det ber vi om ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.