28. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U28c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Kong 5,14–17
Na’aman drog tilbake til Guds mann (han bekjente seg til Herren)

I de dager gikk Na’aman ned og dukket seg syv ganger i Jordan, som Guds mann Elisja hadde sagt, og hans kropp ble frisk som kroppen til en liten gutt, og han ble ren.

Siden drog han tilbake til Guds mann med hele sitt følge. Da han kom dit, gikk han frem for profeten og sa: «Nå vet jeg at det ikke fins noen Gud på hele jorden uten i Israel. Så ta nå imot en gave av din tjener!»

Elisja svarte: «Så sant Herren lever, han som jeg tjener: Jeg tar ikke imot noe.» Na’aman bad ham inntrengende om å ta imot, men han ville ikke.

Da sa Na’aman: «Siden du ikke vil ha noe, så la din tjener få så meget jord som et par muldyr kan bære! For jeg vil ikke lenger bære frem brennoffer eller slaktoffer til andre guder, men bare til Herren.»

Responsoriesalme

Sal 98 (97),1. 2–3ab. 3cd–4

Omkved: Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn ihu,
sin trofasthet mot Israels hus.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang!

2. lesning

2 Tim 2,8–13
Om vi holder ut, skal vi herske med Kristus

Kjæreste, kom ihu Jesus Kristus, Davids ætling, oppstanden fra de døde! Det er mitt evangelium, og dette er det jeg lider vondt for, ja, sitter i lenker for, som en forbryter. Men Guds ord er ikke lenket. Og derfor utholder jeg alt, for de utvalgtes skyld, for at også de må finne frelsen i Kristus Jesus og oppnå den evige herlighet.

For dette ordet står ved makt: «Om vi engang døde med ham, skal vi også leve med ham. Om vi holder ut, skal vi herske med ham. Om vi fornekter ham, skal han fornekte oss. Men om vi er troløse – han forblir trofast!» – for han kan ikke fornekte seg selv.

Halleluja

1 Tess 5,18

Halleluja. Takk Gud under alle forhold.
For det er hva Gud, gjennom Kristus Jesus, vil dere skal gjøre. Halleluja.

Evangelium

Luk 17,11–19
Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å takke Gud?

En gang på veien opp til Jerusalem kom Jesus til en landsby; det var i grenseegnene mellom Samaria og Galilea.

Der kom det mot ham ti spedalske. De ble stående langt borte og rope etter ham: «Jesus, mester, ha miskunn med oss!»

Da han så dem, svarte han: «Gå og vis dere for prestene.» Og mens de var på vei, ble de renset.

Men en av dem, straks han så at han ble frisk, vendte om og priste Gud med jubelrop, og kastet seg nesegrus for Jesu føtter og takket ham. Det var en samaritan.

Jesus spurte da: «Ble ikke alle ti renset? Eller hvor er de andre ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å takke Gud?»

Og så sa han til ham: «Reis deg bare og gå. Din tro har frelst deg.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud elsker alle folkeslag. La oss be om nåde til å elske slik Gud gjør det:

L: For kristne i møte med mennesker
som tilhører fremmede folkeslag og religioner,
at de tillitsfullt og med respekt må forkynne Evangeliet.

L: For statsmenn og -kvinner,
om ydmykhet innfor sannheten fra Gud.

L: For spedalske og andre syke,
at de må bevare egenrespekten som Guds skapninger.

L: For de fremmede og utenforstående i vår menighet,
at de allikevel tillitsfullt må prise Gud.

Barmhjertige Gud,
du som vil miskunne deg over hvert menneske,
hjelp oss å følge din miskunns veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, vår Far, du har kalt oss alle til å være dine disipler. Gi oss den innsikt og modning vi trenger for å kunne følge din Sønn, Jesus Kristus, og lære av ham:

L: At vi må vokse i tro og kjærlighet, og stadig mer bli til ditt hellige folk.

L: At du tar hatet bort fra våre hjerter, og skaper fred blant menneskene.

L: At du tar deg av de personlige sorger og anliggender som hver enkelt av oss bringer med seg.

L: At du hjelper oss å endre vårt sinnelag, så vi bedre kan bære frukt.

L: At du fjerner all vår angst, og lar det gode i oss få blomstre, slik at vi kan bli mer lik Jesus Kristus.

Allmektige Gud, se på din Sønns offer, som din menighet feirer her, og gi oss din barmhjertighet ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.