5. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U5a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 58,7–10
Ditt lys skal bryte frem som når dagen gryr

Så sier Herren:

Slik er den faste som jeg vil ha: at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne.

Da skal ditt lys bryte frem som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg.

Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!»

Når du tar bort hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer og tale ondskapsfullt om andre, når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da skal lyset rinne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag.

Responsoriesalme

Sal 112 (111),4–5. 6–7. 8a og 9

Omkved: I mørket går opp et lys for de oppriktige. Eller:
Halleluja.

I mørket går opp et lys for de oppriktige,
for den som er nådig og rettferdig.
Lykkelig den mann som gjerne låner ut,
som rettvist står ved sine ord.

For han skal ikke frykte onde budskap,
i lit til Gud står hans hjerte fast.
Hans sinn er rolig og reddes ikke
til han får se sine fienders fall.

Han deler ut til den fattige,
hans rettferd står til evig tid,
hans kraft står høyt med ære.

2. lesning

1 Kor 2,1–5
Jeg la frem for dere mysteriet om Kristus, spikret til korset

Brødre, da jeg kom til dere, var det ikke som noen mester i talekunst eller filosofi jeg la frem for dere Guds vitnesbyrd. Nei, jeg besluttet at så lenge jeg var blant dere, skulle min eneste tanke være Jesus Kristus, spikret til korset.

Svak, engstelig og med bevende hjerte var det jeg trådte frem for dere. Og om min forkynnelse og mitt budskap fikk virke, var det ikke gjennom besnærende argumenter; de overbeviste gjennom ånd og kraft, slik at deres tro ikke skulle være grunnlagt på menneskelig visdom, men på Guds kraft.

Halleluja

Joh 8,12

Halleluja. Jeg er verdens lys, sier Herren.
Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,13–16
Dere er verdens lys!

På den tid sa Jesus til disiplene sine:

«Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hva skal da kunne gi det kraften tilbake? Nei, da duger det ikke til annet enn å kastes utenfor og bli tråkket ned av folk.

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. En tenner heller ikke et lys for å sette det under et kjørel; nei, det setter man i en stake, så det lyser for alle i huset.

La da deres lys skinne slik for menneskene, at de ser de gode gjerninger dere gjør og priser deres Far, han som er i himlene.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Vi er jordens salt og verdens lys. La oss be om nåde til alltid å være oss denne store gave bevisst, og til å ta konsekvensene av den:

L: For hver enkelt som tror og er døpt,
om Åndens bistand
slik at deres lys kan skinne for menneskene.

L: For alle kristne som utfører verdslige oppgaver,
at menneskene må se de gode gjerninger de gjør,
og prise vår Far, han som er i himlene.

L: Om nåde for kristne som lider,
til fortsatt å virke som salt og lys i verden.

L: At vårt vitnesbyrd i verden om Jesus Kristus
– han som i følge annen lesning ble spikret til korset –
må være ekte og overbevisende.

Hellige og allmektige Gud,
du som vil at verden skal være
et velbehagelig offer for deg,
gi at vi må virke i den som jordens salt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.