6. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U6a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

1. lesning

Sir 15,15–20 (16–21)
Ingen har han pålagt å handle ugudelig

Dersom du vil, kan du holde Herrens bud. Det er ditt eget valg om du vil vise ham troskap.

Han har satt ild og vann foran deg; rekk hånden ut og ta det du velger.

Foran seg har menneskene livet og døden; det de velger, skal de få.

Stor er Herrens visdom, veldig er hans makt, og alt kan han se.

Hans øyne er rettet mot dem som frykter ham, han kjenner til alt som mennesket gjør.

Men ingen har han pålagt å handle ugudelig, og ingen har han gitt lov til å synde.

Responsoriesalme

Sal 119 (118),1–2. 4–5. 17–18. 33–34

Omkved: Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.

Salig den som er hel i sin ferd,
som vandrer i din lov.
Salige de som følger hans bud
og søker ham av hele sitt hjerte.

Du har gitt oss dine bud
for at de skal holdes nøye.
Gjør mine fottrinn faste,
så jeg kan følge dine bud.

Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve
og holde dine bud.
Gjør blikket klart, så jeg kan se
de underfulle ting i din lov.

Herre, lær meg din viljes vei,
så vil jeg følge den for alltid.
Gi meg forstand, så jeg kan følge dine lover
og holde dem av hele mitt hjerte.

2. lesning

1 Kor 2,6–10
Fra før tidenes opphav har Gud gjort rede for visdommen, for å gi oss del i sin herlighet

Brødre, sant nok, også vi taler om visdom, blant dem som er modne for det; men da er det ikke om en visdom som er av denne verden eller som stammer fra denne verdens herrer, de som nå forgår.

Nei, det vi forkynner, er Guds visdom, hans mysterium – de skjulte planer, som han fra før tidenes opphav har gjort rede, for å gi oss del i sin herlighet. Og det har ingen av denne verdens herrer kjent, for hadde de kjent til det, da hadde de ikke korsfestet ham som er herlighetens Herre. Men som det står skrevet: «Hva intet øye har sett og intet øre har hørt, og hva som ikke er kommet opp i noe menneskes hjerte; alt hva Gud har gjort rede for dem som elsker ham» – det har Gud åpenbart for oss gjennom Ånden.

For Ånden trenger til bunns i alle ting – selv dybdene i Gud.

Halleluja

Jf. Matt 11,25

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre,
fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,17–37 (kortere form: 5,20–22a.27–28.33–34a.37)
Slik er det sagt til deres forfedre; men jeg sier dere

På den tid sa Jesus til disiplene sine:

[«Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve Loven og Profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og sannelig, det står fast: Ikke en tøddel, ikke et komma av Loven skal forgå, før himmel og jord forgår, – før alt er skjedd.

Og derfor – den som lar hånt om selv det aller ringeste av budene, og lar menneskene ta lære av det, han skal også regnes for den ringeste i himlenes rike. Men den som følger budene, så vel i handling som i lære, han skal regnes for stor i himlenes rike.

Ja, det sier jeg dere:] Dersom dere ikke overholder Loven bedre enn de lovkyndige og fariseerne, kommer dere overhodet ikke inn i himlenes rike.

Dere har hørt det er sagt til deres forfedre: ‘Du skal ikke slå i hjel,’ og ‘den som slår i hjel, skal svare for det i retten’. [Men jeg sier dere, at enhver som blir arg på sin bror, skal svare for det i retten; at den som sier til sin bror: ‘Din narr!’ skal svare for det for Sanhedrin; men at den som kaller sin bror en hedning, skal svare for det i Gehennas ild.

Og om du noen gang, når du bærer frem din offergave for alteret, kommer i tanker om at din bror har en klage mot deg, så la din gave ligge der for alteret, gå og forlik deg med din bror, – og kom så og bær frem din gave!

Sørg for å stille din motpart tilfreds, mens dere ennå er sammen underveis; ellers kan det hende at han lar dommeren ta seg av deg, og at dommeren overleverer deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Og det sier jeg deg: Derfra slipper du ikke ut, før du har betalt til siste øre!]

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal ikke bryte ekteskapet.’ Men jeg sier dere at enhver som ser på en annens hustru med begjær, han er allerede i sitt hjerte en ekteskapsbryter.

[Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg; bedre er det å ofre et lem, enn hel og holden å bli kastet i Gehenna. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! Bedre er det å ofre et lem, enn hel og holden å gå under i Gehenna.

Det er også sagt: ‘Den som sender fra seg sin hustru, skal gi henne skilsmisseattest.’ Men jeg sier dere, at enhver som skiller seg fra sin hustru – ulovlig ekteskap unntatt – bringer henne til ekteskapsbrudd, og om noen gifter seg med henne, han begår ekteskapsbrudd.]

Dere har også hørt at det er sagt til deres forfedre: ‘Du skal ikke sverge falsk,’ og ‘du skal stå Herren til ansvar for hva du har svoret’. Men jeg sier dere at dere skal overhodet ikke sverge: [ikke ved himmelen, for den er Guds trone; heller ikke ved jorden, for den er skammelen for hans føtter; heller ikke ved Jerusalem, for det er den store konges by. Og heller ikke ved ditt hode skal du sverge, for du har jo ikke makt til å gjøre et eneste av dine hårstrå sort eller hvitt.]

Si ‘ja’, når dere mener ‘ja’, og ‘nei’ når dere mener ‘nei’; alt ut over det er av det onde.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Herren Jesus Kristus forklarte oss den fullkomne hellighet og kjærlighet, og han gav oss en rettesnor for det praktiske liv. La oss be ham i sin miskunn hjelpe oss til å leve rett:

L: For alle som forsker og underviser i moralteologi.

L: For politikerne og statens øvrige ledere,
at de må rette seg etter Guds vilje og bud.

L: For dem som lider
fordi de har valgt feil måte å leve på.

L: For foreldre, kateketer og andre
som skal lære våre barn å holde Guds bud.

Himmelske Far,
du som har gitt oss dine bud
fordi du elsker oss og vil oss vel,
hjelp oss å rette vårt liv etter din gode vilje.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag