6. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U6c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

1. lesning

Jer 17,5–8
Forbannet være den som setter sin lit til mennesker; velsignet være den som stoler på Herren.

Så sier Herren:

Forbannet være den mann som setter sin lit til mennesker, som støtter seg til svake skapninger og vender seg bort fra Herren. Han er som en busk i ødemarken; han får ikke se at lykken kommer, men holder til i tørreste ørken, på saltholdig jord, der ingen bor.

Velsignet være den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer ikke i tørketider og holder ikke opp med å bære frukt.

Responsoriesalme

Sal 1,1–2. 3. 4 og 6

Omkved: Salig den mann som setter sin lit til Herren.

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd
og ikke vandrer syndens vei,
som ikke sitter i spotteres lag,
men har sin lyst i Herrens lov
og grunner på den dag og natt.

Han er lik et tre plantet nær rinnende bekker,
som gir sin frukt i rette tid og ikke står med vissent løv.
Alt hva han gjør,
det får han lykke til.

Men slik går det ikke dem som er uten Gud.
De er lik agner som spredes for vinden.
For Herren kjenner veien der de rettferdige vandrer.
Men veien som de ugudelige velger, fører til undergang.

2. lesning

1 Kor 15,12.16–20
Er Kristus ikke oppstanden, er deres tro en illusjon

Brødre, hvis det da er dette vår forkynnelse går ut på, at Kristus er oppstanden fra de døde, hvordan kan det så hete blant noen av dere at ingen oppstår fra de døde?

Hvis de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstanden. Og er Kristus ikke oppstanden, er deres tro en illusjon, og dere er fremdeles bundet av synden. Da er også de som er døde i Kristus, fortapt. Er det bare for dette liv vi har satt vårt håp til Kristus, da er intet menneske mer å beklage enn vi.

Men nå er Kristus oppstanden fra de døde, som livets førstegrøde blant dem.

Halleluja

Luk 6,23ab

Halleluja. Gled og fryd dere,
for en stor lønn venter dere i himlene. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,17.20–26
Salige er dere fattige. Ve dere rike!

På den tid gikk Jesus sammen med de tolv ned fra fjellet og ble stående på en slette. Der var det samlet en stor mengde av hans disipler, og en stor skare av folk fra hele Judea og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyros og Sidon.

Da så han opp, festet blikket på sine disipler og sa:

«Salige er dere fattige, for Guds rike hører dere til.

Salige er dere som nå sulter, for dere skal få spise dere mette.

Salige er dere som nå gråter, for dere skal få le.

Salige er dere når menneskene hater dere, når de bannlyser dere og spotter dere, når de skyr dere som frafalne for Menneskesønnens skyld.

Gled dere da og dans av fryd, for en stor lønn venter dere i himmelen. For det samme gjorde deres forfedre med profetene.

Men ve dere rike! for dere har alt fått deres trøst.

Ve dere som nå er mette, for dere skal komme til å sulte.

Ve dere som nå ler, for dere skal komme til å sørge og gråte.

Ve dere når alle taler vel om dere, for det samme gjorde deres forfedre med de falske profeter.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Gud hjelper dem som setter sin lit til ham. La oss derfor ikke alene stole på egne krefter, men bære våre bønner frem for Gud:

L: For alle som er gitt lederansvar i Kirken,
at de aldri må stole på ytre trygghet, makt og rikdom,
men ha sin styrke i Gud.

L: For dem som har ansvar
for å trygge fred og rettferdighet i verden,
at de midt i sitt arbeid
med å skape hensiktsmessige ordninger
må ha sin dypeste tillit i Guds omsorg for verden.

L: For de fattige, sultende og sørgende,
at de må tro og oppleve saligheten.

L: For oss når vi opplever forakt, motstand og motgang,
at vi ikke må gå glipp av den store lønn i himmelen.

Allmektige Gud, himmelske Far,
vi setter vår lit til deg.
La oss få merke at din styrke og velsignelse
er mye mer verd enn menneskelig kraft.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, du elsker dine skapninger, og det er din glede å bo hos menneskene. Gi oss et nytt og rent hjerte, som er beredt til å oppta deg. Derfor bønnfaller vi deg ved Jesus Kristus:

L: At vi innser at hver av oss egentlig er kalt til å bli din disippel.

L: At vi ikke må være så mette og selvtilfredse at vi lukker øyne og ører for dette kallet.

L: At vi må ha slått så dype røtter i vår egen Kirke at vi makter å bære frukt også i tørketider.

L: At vi kan bringe Kristi håp til fattige og sultende i vår urolige verden.

L: At våre avdøde kan gå fra lidelsen inn i ditt evige liv.

Vår Far i himmelen, du har oppvakt Jesus fra graven, og ved det gitt oss nytt håp. Så hør vår bønn, som går fra verdens nød og urettferdighet gjennom Ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.