9. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U9b)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),16.18

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

1. lesning

5 Mos 5,12–15
Husk at også du selv var trell i Egypt

Så sier Herren:

«Du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud.

Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken din trell eller din trellkvinne, hverken oksen eller eselet eller noe annet av dine dyr, eller innflytteren i dine byer. Trellen og trellkvinnen skal få hvile, de som du.

Husk at du selv var trell i Egypt da Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen.»

Responsoriesalme

Sal 81 (80),3–4. 5–6ab. 6c–8a. 10–11b

Omkved: Juble av glede for Gud, vår styrke,
rop med fryd for Jakobs Gud!

Stem i en sang, la tamburinen lyde,
den liflige harpe og sitar.
Støt i basunen for den nye måned,
på nymånedagen, vår fest.

For det er en lov for Israel,
et bud fra Jakobs Gud,
et vitnesbyrd gitt til Josef
den gang han drog ut fra Egyptens land.

En røst jeg ikke kjenner, sier:
Jeg har løftet byrden fra hans skulder,
befridd hans hender fra åket.
Da du var i trelldom, ropte du til meg,
og jeg har fridd deg ut.

Hos deg må det ikke finnes noen annen gud.
Du må ikke tilbe en fremmed gud.
Det er jeg, Herren din Gud,
som har ført deg ut av Egyptens land.

2. lesning

2 Kor 4,6–11
Gjennom deres legeme må det bli åpenbart at Jesu lever

Brødre, den Gud som bød lyset skinne frem fra mørket, han er det som har latt sitt lys stråle frem i våre hjerter, for at erkjennelsen av Guds herlighet, gjenspeilet i Kristi åsyn, må stå som en lysglans fra oss.

Men denne skatt har vi i leirkar, så det skal være klart at denne overveldende kraft er fra Gud, ikke fra oss selv. Så om vi er hardt trengt fra alle kanter, knekket er vi ikke; tvilrådige kan vi være, men ikke uten utvei; forfulgt, men dog aldri latt i stikken; slått til jorden, men aldri slått ut!

Hvor vi så ferdes, får vårt legeme del i Jesu egen død – slik at det gjennom dette legeme også må bli åpenbart at han lever.

Halleluja

Jf. Joh 17,17b.a

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet.
Hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Evangelium

Mark 2,23–3,6 (kortere form: 2,23–28)
Menneskesønnen er herre også over sabbaten

En sabbat falt det seg slik at Jesus la veien over kornmarkene, og disiplene begynte å plukke aks mens de gikk. Fariseerne sa til ham: «Se hva de gjør! Slik er ikke tillatt på sabbaten!»

Han svarer: «Har dere aldri lest om hva David gjorde da han var i nød og sultet, han og folkene hans – hvordan han gikk inn i Guds hus (det var på den tid Abjatar var yppersteprest) og spiste av skuebrødene – de som bare prestene har lov til å spise – og lot sitt følge gjøre det samme?»

Og så la han til: «Sabbaten er til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

[Så gikk han atter inn i en synagoge. Der var det en mann som hadde en vissen hånd. Og de holdt øye med ham for å se om han ville helbrede ham på sabbaten, så de kunne få i stand en anklage mot ham.

Da sier Jesus til ham med den visne hånden: «Kom frem hit.» Og så spør han dem: «Hva er tillatt på en sabbat? Å gjøre vel, eller å volde skade? Å frelse liv, eller å drepe?» Men de tidde. Da så han seg om iblant dem, harm og sorgfull over deres forherdede hjerter, og sa til mannen: «Rekk hånden ut!» Mannen så gjorde, og hånden ble god igjen.

Men fariseerne gikk ut, og begynte straks å rådslå med herodianerne om hvordan de skulle få ryddet ham av veien.]

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Herren har gitt oss hviledagen til velsignelse. La oss be om hjelp til å ta imot hans gode gaver med respekt og åpenhet:

L: For alt Guds folk over hele verden,
at vi må kjennetegnes ved at vi på ukens første dag
søker til messen, menighetens felles gudstjeneste.

L: For de med ansvar i det borgerlige samfunn,
at de må beskytte helligdagene,
til beste for menneskene – åndelig og timelig.

L: For dem som lider fordi Herrens bud
blir ringeaktet eller endog foraktet.

L: For helligholdelsen av hviledagen
her på dette sted.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som blant mange skatter
har gitt oss hviledagen og gudstjenesten,
gi oss å ta til av dine gode gaver.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet bærer vi våre gaver frem til ditt hellige alter. Utslett vår skyld ved de mysterier vi feirer, og skjenk oss din nåde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 17 (16),6

Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Min Gud, vend ditt øre til meg og hør mine ord!

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ber og bønnfaller om, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt din Sønns legeme og blod. Styrk oss ved din Ånd, så vi bekjenner deg, ikke bare i ord og tale, men i gjerning og sannhet, og oppnår den evige lønn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.