9. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U9c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),16.18

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Kong 8,41–43
Når det kommer en utlending, så må du høre ham

I de dager bad Salomo i templet og sa:

«Herre, Israels Gud! Det kan hende at utlendinger som ikke hører til ditt folk Israel, kommer fra et land langt borte for ditt navns skyld. For de får nok høre om ditt store navn, din sterke hånd og din utstrakte arm. Når de så kommer og ber sine bønner, vendt mot dette hus, så må du høre dem i himmelen der du troner, og gjøre alt det de roper til deg om! Da skal alle folk på jorden lære ditt navn å kjenne, og de skal frykte deg likesom ditt folk Israel, og sanne at ditt navn er nevnt over dette huset som jeg har bygget.»

Responsoriesalme

Sal 117 (116),1. 2

Omkved: Gå ut i hele verden og forkynn Evangeliet.

Lovsyng Herren, alle folk,
pris ham, alle folkeslag.
Stor er hans miskunn mot oss.
Herrens troskap varer evig.

2. lesning

Gal 1,1–2.6–10
Hvis jeg søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener

Paulus, apostel, kalt, ikke av mennesker eller ved menneskers mellomkomst, men ved Jesus Kristus og ved Gud Fader, han som har oppvakt ham fra de døde – og alle de brødre som er sammen med meg, til kirkene i Galatia.

Jeg forundrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som ved Kristi nåde har kalt dere, for å gå over til et annet evangelium. For der er jo i virkeligheten ikke noe annet. Det er bare så at noen prøver å bringe forvirring blant dere ved å forvanske Kristi evangelium.

Og om så vi selv, ja, om så en engel fra himmelen forkynte dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere – han skal være lyst i bann! Som vi har sagt det før, så gjentar jeg det nå, at om noen forkynner dere et evangelium som avviker fra det dere allerede har mottatt – han skal være bannlyst.

Og hva synes dere nå: at det er menneskers gunst jeg er ute etter med dette? Eller er det Gud jeg vil være til behag? Er det mennesker jeg søker å være til lags? – Men hvis jeg søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener.

Halleluja

Joh 3,16

Halleluja. Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn.
Alle som tror på ham, har det evige liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Luk 7,1–10
Ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro

På den tid hadde Jesus endt sin tale til folket og gikk inn i Kafarnaum. Der var det en offiser hvis tjener lå dødssyk, og denne tjeneren satte han meget høyt. Da nå offiseren hørte om Jesus, sendte han til ham noen av jødenes eldste, med bønn om at han måtte komme og redde tjenerens liv.

Disse kom da til Jesus og bønnfalt ham innstendig om å gjøre det, fordi, som de sa, «han er det vel verd; han er en venn av vårt folk, og det er han som har latt bygge synagogen for oss.»

Jesus gikk med dem, og nærmet seg allerede huset, da offiseren sendte noen av sine venner og lot si: «Gjør det ikke så meget bry, herre, jeg er jo ikke verdig til å ta imot deg i mitt hus – og derfor dristet jeg meg heller ikke til å komme til deg i egen person, – men si bare et ord, så blir min tjener frisk! For også jeg står under kommando og har soldater å befale over. Sier jeg til en: ‘Gå,’ så går han, og til en annen: ‘Kom,’ så kommer han; og sier jeg til min slave: ‘Gjør dette,’ – så gjør han det.»

Jesus undret seg da han hørte dette. Og han vendte seg mot mengden som fulgte ham og sa: «Nei, det sier jeg dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro.» Og da utsendingene vendte tilbake til huset, fant de tjeneren frisk.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Blant alle folkeslag finnes det mennesker som søker ut over denne materielle verden. La oss be for alle som tror på en gud – uansett religion:

L: Om at vi som er kristne, må lytte
også til de ikke-kristne troendes vitnesbyrd om Gud,
og at vi i kjærlighet og klokskap
må vitne for dem om Kristus.

L: For statsmaktene overalt i verden,
at de må respektere religionenes
og gudstroens rettmessige plass.

L: For dem som lider under sykdommer og andre plager,
at de i tro må søke også guddommelig hjelp.

L: At vi må hedre også de av våre medmennesker
som ikke står sammen med oss i troen.

Himmelske Far,
du som har skapt alle mennesker,
og som elsker hver og en av oss,
hør våre bønner og før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet bærer vi våre gaver frem til ditt hellige alter. Utslett vår skyld ved de mysterier vi feirer, og skjenk oss din nåde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 17 (16),6

Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Min Gud, vend ditt øre til meg og hør mine ord!

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ber og bønnfaller om, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt din Sønns legeme og blod. Styrk oss ved din Ånd, så vi bekjenner deg, ikke bare i ord og tale, men i gjerning og sannhet, og oppnår den evige lønn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.