1. uke i fasten, mandag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 123 (122), 2-3

Som tjenerens øyne følger sin herres hånd,
slik følger våre øyne Herren, vår Gud, inntil han er oss nådig.
Miskunn deg, Herre, miskunn deg over oss.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, vår frelser, omvend oss, opplys oss, gi oss del i din visdom og la vår faste bli oss til gavn.
Ved vår Herre…

Lesning

3 Mos 19,1–2.11–18

Herren talte til Moses: Si til hele den israelittiske menighet: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.

Dere skal ikke stjele og lyve, og dere skal ikke fare med svik mot deres landsmenn.

Dere skal ikke sverge falsk ved mitt navn; for slik vanhelliger du din Guds navn. Jeg er Herren.

Du skal ikke rane og røve noe fra din neste. Du skal ikke la en leiekars lønn ligge natten over hos deg.

Du skal ikke forbanne en døv og ikke legge sten i den blindes vei, men du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.

Dere skal ikke gjøre urett når dere sitter til doms. Du skal ikke holde med noen fordi han er fattig, og ikke gi noen rett fordi han er mektig. Rettferdig skal du dømme din neste.

Du skal ikke gå rundt og baktale dem du er i slekt med. Du skal ikke stå din neste efter livet. Jeg er Herren. Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte. Du skal tale din neste til rette, så du ikke for hans skyld fører synd over deg. Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til dine landsmenn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.

Responsoriesalme

Sal 19(18),8.9.10.15

Omkved: Herre, ditt ord er ånd og liv.

Herrens lov er fullkommen,
den gir sjelen styrke.
Herrens vidnesbyrd er trofast,
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette,
de gleder hjertet.
Herrens bud er rent,
gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig,
består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet,
rettferdige er de alle.

La mine ord være deg til behag,
mitt hjertes tanke
nå frem for ditt åsyn, Herre,
min gjenløser, min klippe.

Evangelievers

Se, nu er tiden inne, nu er det frelsens dag.

Evangelium

Matt 25,31–46

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Men når Menneskesønnen kommer i guddomsglans, omgitt av alle sine engler, da skal han ta plass på den trone hvor Guds herlighet stråler; da skal alle folkeslag samles om ham, og han skal skille dem ut fra hverandre, som en gjeter skiller sauer fra geiter. Sauene skal han stille til høyre for seg, og geitene til venstre. Da skal kongen si til dem på sin høyre side: 'Kom, dere som min Far har velsignet, og ta i eie det rike som er gjort rede for dere fra verdens grunnvoll ble lagt! For jeg var sulten, og dere gav meg mat, jeg var tørst, og dere gav meg å drikke, jeg var hjemløs, og dere tok dere av meg, jeg var naken, og dere gav meg klær, jeg var syk, og dere kom for å se til meg, jeg var i fengsel, og dere kom og besøkte meg.' Da skal de rettferdige svare: 'Herre, når var det vi så deg sulten og gav deg mat? eller tørst, så vi gav deg å drikke? Når så vi deg hjemløs, og tok oss av deg, eller naken, og gav deg klær? Når har vi sett deg syk, eller i fengsel, og kommet og besøkt deg?' Og så skal kongen svare dem: 'Jo, det skal dere vite: At alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre, det har dere gjort mot meg.'

Men så skal han si til dem på sin venstre side: 'Gå bort fra meg, forbannede, til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, men dere gav meg ingenting å spise, jeg var tørst, men dere gav meg ikke å drikke, jeg var hjemløs, men dere tok dere ikke av meg, jeg var naken, men dere gav meg ikke klær, jeg var syk og jeg var i fengsel, men dere kom ikke og så til meg.' Da skal også de svare: 'Herre, når har vi vel sett deg sulten, eller tørst, eller hjemløs, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og latt være å komme deg til hjelp?' Og han skal svare dem: 'Jo, det skal dere vite: At alt hva dere har forsømt å gjøre, selv for den aller ringeste av disse her, det har dere forsømt å gjøre for meg.' Så skal disse siste gå bort til en evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud kaller oss til et liv i hellighet og kjærlighet, likesom han selv er hellig og kjærlig. La oss be om å nå frem til det:

L: For Kirken og den kirkelige rettsforvaltning,
at den må avspeile Guds egen rettferdighet,
han som er hellig og kjærlig.

L: For dem som forvalter makt i samfunnet vårt,
at de må preges av Guds egen omsorg for menneskene.

L: For Kristi ringe brødre og søstre i verden,
at de må finne trøst i å være likesom Kristus.

L: Om at vår kjærlighet ikke bare må være gode holdninger,
men også gode handlinger for vår neste.

Himmelske Far,
du kaller oss til å gå dine veier.
Hjelp oss mer å følge din vilje.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot vårt offer og vår kjærlighet. La det vi skjenker, helliggjøre vårt liv og bringe oss din nådige tilgivelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 25, 40.34

Sannelig sier jeg dere:
Alt hva dere har gjort mot selv den minste av mine brødre,
det har dere gjort mot meg, sier Herren.
Kom, dere som min Far har velsignet,
og ta i eie det rike som er gjort rede for dere
fra verdens grunnvoll ble lagt.

Slutningsbønn

Herre, la oss som har mottatt dette sakrament, oppnå frelse for legeme og sjel og finne nåde i ditt guddommelige vern.
Ved Kristus, vår Herre.