11. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

1. lesning

Esek 17,22–24
Det lave tre gjør jeg høyt

Så sier Herren Gud:

«Jeg tar selv en kvist av toppen på en høy seder, fra dens øverste grener river jeg et fint skudd og planter det på et fjell som rager høyt; jeg planter det på Israels høye fjell.

Det skal skyte grener og bære frukt og bli til en prektig seder. Alle slags fugler skal bo i den, alt som har vinger, skal holde til i skyggen av dens grener.

Da skal alle trær på marken sanne at jeg er Herren. Det høye tre gjør jeg lavt, og det lave gjør jeg høyt. Jeg lar det friske tre tørke, og det tørre lar jeg spire. Jeg, Herren, har talt og vil la det skje.»

Responsoriesalme

Sal 92 (91),2–3. 13–14. 15–16

Omkved: Det er godt å prise Herren.

Det er godt å prise Herren,
lovsynge ditt navn, du Høyeste,
forkynne din nåde ved morgengry,
din trofasthet hele natten.

De rettferdige skal blomstre som palmen,
vokse som seder på Libanon.
De er plantet i Herrens hus.
I hans forgård skal de blomstre.

Selv grånende bærer de frukt,
gir ikke tegn til å visne.
De forkynner at Herren er rettvis,
han er min klippe, han svikter ikke.

2. lesning

2 Kor 5,6–10
Vi setter vår ære i å være Herren til lags, her ute i landflyktigheten like vel som hjemme hos ham

Brødre, så er vi da alltid ved godt mot, og om vi enn vet at så lenge vi har hjemme i legemet, er vi borte fra vårt hjem hos Herren – for vi lever i troen, vi ser ikke tingene selv – allikevel, sier jeg, er vi ved godt mot; enda vi helst ville flytte bort fra legemet og komme hjem til Herren.

Det er også derfor vi setter vår ære i å være ham til lags, her ute i landflyktigheten like vel som hjemme hos ham. Alle skal vi jo stå frem som vi er for Kristi domstol, så enhver kan få igjen etter hva han har brukt sitt liv til, godt eller ondt.

Halleluja

Halleluja. Sæden er Guds ord og såmannen er Kristus;
alle som finner ham, får evig liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Mark 4,26–34
Det er mindre enn alle andre frøsorter, men det blir større enn alle havens vekster

På den tid sa Jesus:

«Det er med Guds rike som med et såkorn en mann har latt falle i jorden. Om han sover eller våker, om det er natt eller dag, så spirer og vokser kornet, uten at han vet hvordan det går til. Av seg selv bærer jorden grøde; først strå, så aks, så fullt korn i akset. Og når åkeren står der moden, kommer sigden frem, for da er tiden inne til å høste.»

Og han fortsatte: «Hva skal vi nå sammenligne Guds rike med? Hva for et bilde skal vi ta? Det er som sennepsfrøet. Det er mindre enn alle andre frøsorter når det blir lagt i jorden, men når det først er sådd, vokser det opp og blir den største av alle havens vekster, med store grener, slik at himmelens fugler kan slå seg ned i skyggen av det.»

Og med mange slike lignelser forkynte han budskapet for dem – så meget av det som de var i stand til å forstå. Han talte ikke til dem uten å bruke lignelser, men når han var alene sammen med disiplene, forklarte han alt for dem.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! For oss har Kristus forklart Guds rikes hemmeligheter. La oss be om Herrens hjelp til å forbli tro mot de hellige mysterier:

L: For alle oss som utgjør den synlige Kirke,
at vi må bevare bevisstheten om de skjulte mysterier
som møter oss i Kristi Kirke.

L: Om at statslederne og politikerne
ikke må la seg blende av ytre makt og storhet.

L: For dem som føler at de som kristne
kjemper for en tapt sak,
om mot og håp gjennom Jesu lignelser.

L: For alle utålmodige i vår menighet
(i vårt felleskap),
at de må bevare iveren og samtidig stole på Gud.

Himmelske Far, allmektige Gud,
du som lar din Kirke vokse lik et sennepsfrø,
la også ditt rike vokse inne i oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.