11. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Sam 12,7–10.13
Herren har tatt bort din synd; du skal ikke dø

I de dager sa Natan til David: «Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet deg til konge over Israel og berget deg fra Sauls hånd. Jeg gav deg din herres hus og hans koner i ditt fang. Jeg gav deg både Israels rike og Juda-riket. Og var det enda for lite, ville jeg ha lagt til både det ene og det andre.

Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i Herrens øyne? Hetitten Uria har du drept med sverd. Hans hustru har du gjort til din, og ham har du tatt livet av med ammonittenes sverd. Så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og gjort hetitten Urias hustru til din.»

Da sa David til Natan: «Jeg har syndet mot Herren.» Natan svarte: «Så har også Herren tatt bort din synd; du skal ikke dø.»

Responsoriesalme

Sal 32 (31),1–2. 5. 7 og 11

Omkved: Salig den hvis synd er tilgitt.

Salig den hvis overtredelser er forlatt,
hvis synd er tilgitt.
Salig det menneske som er uklanderlig for Herren,
som er funnet uten svik.

Jeg har latt deg se min synd
og ikke skjult mine feilgrep for deg.
Jeg sa: «Jeg vil gå til Herren og bekjenne min synd.»
Og du, Herre, har utslettet min skyld,
du har tilgitt min synd.

Du er min tilflukt, du bevarer meg fra trengsel,
du omgir meg med frelsesjubel.
Gled dere i Herren, rop av fryd!
Oppriktige av hjertet, bryt ut i jubelsang!

2. lesning

Gal 2,16.19–21
Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg

Brødre, vi vet at mennesket blir rettferdiggjort, ikke ved å overholde Loven, men gjennom troen på Jesus Kristus; derfor har vi også satt vår tro til Kristus Jesus, for dermed å bli rettferdiggjort, ikke ut fra noen overholdelse av Loven, men ved troen på Kristus. For alene ved å overholde Loven vil intet menneske bli rettferdiggjort.

Men nå er det slik at jeg takket være Loven er død for Loven, men lever for Gud. Jeg er nemlig korsfestet med Kristus, og det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg. Og om jeg fremdeles lever på jorden, lever jeg i tro på Guds Sønn, han som har vist sin kjærlighet til meg og ofret seg selv for min skyld. Jeg setter ikke Guds nåde ut av kraft! Men hvis derimot rettferdigheten kunne vinnes gjennom Loven, da ville Kristus være død forgjeves.

Halleluja

1 Joh 4,10b

Halleluja. Gud elsket oss først og sendte sin Sønn
som sonoffer for våre synder. Halleluja.

Evangelium

Luk 7,36–8,3 (kortere form: 7,36–50)
Alle hennes synder er henne tilgitt, så mange som de er, siden hun har vist så stor en kjærlighet

På den tid var det en av fariseerne som bød Jesus til middag, og han gikk med ham hjem og tok plass ved hans bord. Der i byen var det en kvinne som levde i synd. Da hun nå fikk vite at Jesus spiste hos fariseeren, kom hun dit med en alabasterkrukke med parfyme og stilte seg gråtende bak ham, nede ved fotenden der han lå. Tårene dryppet over hans føtter, mens hun tørket dem med sitt hår, helte parfyme over og dekket dem med kyss.

Da fariseeren som hadde innbudt ham, så dette, sa han til seg selv: «Hvis dette var en profet, ville han vite hvem og hva for slags syndig menneske hun er, denne kvinnen som rører ved ham.»

Da sa Jesus til ham: «Simon, jeg har noe å si deg.»

Og han svarte: «Si det, rabbi.»

Jesus sa: «To menn skyldte penger til en pengeutlåner. Den ene skyldte ham fem hundre denarer, den andre femti. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem kommer da til å holde mest av ham?»

Simon svarte: «Jeg antar den han ettergav mest.»

Jesus sa: «Du svarte riktig.»

Og idet han vendte seg mot kvinnen, sa han til Simon: «Du ser denne kvinnen? Da jeg kom inn i ditt hjem, gav du meg ikke vann til å vaske føttene i, men hun har vætt dem med sine tårer og tørket dem med sitt hår. Du gav meg ikke noe velkomstkyss, men siden jeg kom inn, har hun ikke gjort annet enn kysse mine føtter. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med parfyme. Og derfor sier jeg deg, at alle hennes synder er henne tilgitt, så mange som de er, siden hun har vist så stor en kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker også lite.»

Og så sa han til henne: «Dine synder er deg tilgitt.» Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv: «Hvem er han, som gir seg til å forlate synder?»

Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg, gå hjem i fred.»

[I tiden som fulgte drog han fra by til by, fra landsby til landsby, og forkynte Guds rike. De tolv var med ham, og også noen kvinner som han hadde helbredet for sykdommer og drevet onde ånder ut av: Maria, kalt Maria fra Magdala, – henne var syv demoner fart ut av, – Johanna, gift med Kuza, som var embedsmann hos Herodes, og Susanna, og mange andre, som sørget for dem med det de eide.]

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Da vår Herre og Frelser var i denne verden, oppsøkte han syndere for at de skulle få sine synder tilgitt og begynne å følge Guds veier. La oss be ham komme oss i møte på samme vis:

L: For Kirken når den hevder Guds lov,
at den alltid også må huske
hvordan Jesus omgikks med synderne.

L: For dem i høye offentlige stillinger
som har begått synd,
at de lik kong David må bekjenne sine synder.

L: For dem som lider på grunn av eget syndig liv,
at de må lære å elske Jesus
slik den syndige kvinnen i fariseeren Simons hus gjorde.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at vi må bli mer inkluderende overfor de mislykkede.

Herre Gud, himmelske Far,
du som tar imot vår bot,
gi oss å se våre synder og gjøre bot i kjærlighet,
tilgi du oss, og før du oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Til deg vår himmelske Far bringer vi alle våre bønner og bekymringer:

L: Vis oss barmhjertighet og tilgi våre synder, Du som aldri avviser et angerfullt hjerte.

L: Gi oss selvinnsikt, slik at vi avstår fra hovmod og lærer ydmykhet.

L: Vi har satt vår tro til Jesus Kristus, gjør den fast og tillitsfull, og la din ham bære oss i vanskelige tider med tvil og sorg.

L: La oss leve i Kristus Jesus og Han i oss, slik at vi avtar idet han vokser i oss.

L: Fyll våre hjerter med Hellig Ånd, slik at vi kan elske deg og våre medmennesker.

Allmektige, evige Gud, Du slettet en angrende Davids synder og lovet ham evig liv. Ydmykt ber vi ved din sønn Jesus Kristus om et angerfullt hjerte, slik at også vi renses for synd og føres inn i den guddommelige kjærlighetens evige fellesskap som vi kaller Himmelen. Det ber vi deg om, du som er en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.