17. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Kong 4,42–44
De skal spise, og det skal bli mat til overs

I de dager kom det en mann fra Ba’al-Sjalisja. Han hadde med seg brød til Guds mann, Elisja, tyve byggbrød som var bakt av førstegrøden. Nyhøstet korn hadde han også i skreppen. Da sa Elisja: «Gi det til folkene, så de får spise.» Men hans tjener sa: «Hvordan kan jeg sette dette frem for hundre mann?»

«Gi det til folkene, så de får spise,» gjentok han. «For så sier Herren: De skal spise, og det skal bli mat til overs.» Så satte han det frem for dem. De spiste, og det ble mat til overs, som Herren hadde sagt.

Responsoriesalme

Sal 145 (144),10–11. 15–16. 17–18

Omkved: Du åpner din hånd og metter alt som lever med gode gaver.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt.

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.
Du åpner din hånd
og metter alt som lever, med gode gaver.

Herren er rettvis i all sin vei,
hellig i all sin gjerning.
Herren er nær den som roper,
som ærlig kaller på ham.

2. lesning

Ef 4,1–6
Ett legeme, én Herre, én tro, én dåp

Brødre, jeg formaner dere – jeg, som selv er Kristi fange – til å leve på en måte som svarer til det kall dere har mottatt: et liv i ydmykhet, mildhet og tålmod. Bær over med hverandre i kjærlighet, og streb etter å befeste enheten i Ånden med fredens bånd.

Ett legeme og én Ånd, slik som dere jo er kalt til ett og samme håp. Én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som troner over alle, virker gjennom alle og er i alle.

Halleluja

Luk 7,16

Halleluja. En stor profet er oppstått iblant oss –
Gud har gjestet sitt folk. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,1–15
Han delte ut til dem som satt omkring, så meget de ville ha

På den tid drog Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen (også kalt Tiberias-sjøen). En stor mengde fulgte ham, ettersom folk så de jærtegn han gjorde på de syke. Jesus drog opp i fjellet og satte seg der sammen med sine disipler. Det var innunder påske, jødenes høytid.

Jesus så utover og ble vàr den store folkemengden som kom mot ham. Han sier da til Filip: «Hvordan skal vi få kjøpt brød, så alle disse kan få noe å spise?» Dette sa han for å sette ham på prøve; selv visste han godt hva han kom til å gjøre.

Filip svarte: «Brød for to hundre denarer ville ikke være nok til at hver enkelt fikk en liten bit.»

En av hans disipler, Andreas, bror av Simon Peter, sier: «Det er en liten gutt her som har fem byggbrød og to småfisk; men hva forslår det til en slik mengde?»

Men Jesus sa: «La folk slå seg ned,» – for det vokste tett med gress der på stedet. Folk satte seg da, og tallet bare på mennene var omkring fem tusen.

Og Jesus tok brødene, fremsa takksigelsen og delte ut til dem som satt omkring, så meget de ville ha, og likeså med fiskene. Da folk var blitt mette, sa han til disiplene: «Sank sammen de stykkene som er til overs, så ingenting går til spille.» De gjorde så, og fikk tolv kurver fulle av stykker som var til overs av de fem byggbrødene, etter dem som hadde spist.

Men da det gikk opp for folk hva for et jærtegn han hadde gjort, sa de: «Han er for visst den profeten som skal komme til verden!»

Jesus forstod at de var like ved å komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, og trakk seg på ny opp i fjellet, han alene.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Da Jesus hadde sagt takkebønnen, var fem byggbrød og to småfisker blitt til mat for en stor folkemengde. La oss be Gud fortsatt velsigne de gaver vi med takk og bønn bringer ham:

L: Om at alle som feirer Det eukaristiske måltid,
må fastholde troen på Guds mirakuløse inngripen,
og bli mettet med livets brød.

L: At vi må behandle og fordele jordens frukter
på ansvarlig og rettferdig vis,
og få oppleve at alle sultne munner blir mettet.

L: For dem som sulten plager,
om opplevelse av kristen kjærlighet og Guds velsignelse.

L: At bordbønnen må være levende i våre hjem,
og at Guds gaver må bli oss til velsignelse.

Herre Gud, himmelske Far,
du velsigner jordens frukt og vårt arbeid,
og gir oss på denne måte
næring for dette og det kommende liv.
Gi oss å komme din velsignelse i møte med tro og takk.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.