2. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),4

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 62,1–5
Brudgommen fryder seg over sin brud

Av kjærlighet til Sion vil jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil jeg ikke være rolig, før den Rettferdige stråler frem som morgenrøden, før Frelseren flammer som en fakkel.

Da skal folkene se din rettferd, jordens konger din herlighet. Med et nytt navn skal du nevnes, som Herrens munn skal forkynne.

En prektig krone skal du være, et kongelig smykke i din Herres hånd.

Da kaller man deg ikke lenger «den forlatte», din jord en ødemark. Men du skal kalles «min kjæreste», og din jord skal kalles «ektehustru». For Herren finner behag i deg. Han vil ta din jord til ekte.

Som en ung mann tar en jomfru til ekte, slik vil din Skaper ekte deg. Som brudgommen fryder seg over sin brud, skal din Gud ha sin glede i deg.

Responsoriesalme

Sal 96 (95),1–2a. 2b–3. 7–8a. 9–10a og c

Omkved: Forkynn hans under for alle folk.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn.

Forkynn hans frelse fra dag til dag.
Forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.

Folkeslag og slekter,
gi Herren ære og pris.
Gi Herren den ære vi skylder hans navn,
kom til hans forgård med gaver.

Tilbe Herren i hellig skrud,
bev for hans åsyn, all jorden.
Si til folkene: «Herren er konge.»
Han dømmer folkene med rettferd.

2. lesning

1 Kor 12,4–11
Det er den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, etter som den finner for godt

Vel er der forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme; og vel er der forskjellige tjenester, men Herren er den samme; og der er forskjellige kraftytringer – men det er den samme Gud som virker alt i alle.

Og hos hver enkelt ytrer Ånden seg på en måte som tjener til det felles beste. For én kan ha fått visdomsgave gjennom Ånden, en annen gave til å undervise ved den samme Ånd, en annen en særskilt troens gave, i den samme Ånd, en annen helbredergaven, fremdeles i den ene og samme Ånd, en annen kraft til å virke under, en annen profetgaven, en annen evne til å bedømme åndsytringene, en annen gave til å tale i forskjellige slags tunger, en annen til å tolke dem.

Men alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, etter som den finner for godt.

Halleluja

Jf. 2 Tess 2,14

Halleluja. Gud har kalt oss gjennom Evangeliet
til å få vår Herre Jesu Kristi herlighet i eie. Halleluja.

Evangelium

Joh 2,1–12
Dette første jærtegn gjorde Jesus i Kana i Galilea

På den tid stod det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der; og også Jesus ble innbudt til bryllupet sammen med sine disipler.

Da de nå slapp opp for vin, sier Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» Jesus svarer henne da: «Kvinne, hva ber du meg om? Min time er ennå ikke kommet.» Men hans mor sier til tjenerne: «Gjør bare alt hva han sier til dere.»

Nå stod det seks vannkrukker av sten der, til bruk ved de jødiske renselser; hver av dem rommet to eller tre anker. Jesus sier til dem: «Fyll krukkene med vann.» De fylte dem til randen. Han sier så: «Øs nå opp, og bær det frem for kjøgemesteren.» De så gjorde.

Kjøgemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin, uten å vite hvor det var kommet fra, – bare tjenerne, de som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte kjøgemesteren på brudgommen og sa til ham: «Alle andre setter først den gode vinen frem, og venter med den ringere til folk er blitt omtåket; men du har gjemt den gode vinen til nå.»

Dette første jærtegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Slik åpenbarte han sin herlighet; og hans disipler kom til tro på ham. Deretter drog han ned til Kafarnaum, ifølge med sin mor, sine brødre og sine disipler, men ble der bare noe få dager.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Fra 18. til 25. januar holdes bønneoktaven for kristen enhet.

Kjære kristne! Ved bryllupet i Kana åpenbarte Kristus sin herlighet. La oss i bønn vende oss til ham:

L: For Kirkens tjenere,
spesielt diakonene, prestene og biskopene,
at de må utføre sin gjerning
slik at Kristi herlighet åpenbares.

L: For dem som har inngått ekteskap,
at de må lykkes i å leve slik
at de kan åpenbare Kristi herlighet.

L: For alle som lider på grunn av alkoholproblemer
– om hjelp og utfrielse.

L: For de unge familier i vår menighet
– om hjelp til å lykkes i deres ansvarsfulle kall.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Allmektige, evige Gud,
du som tar imot våre bønner gjennom Jesus Kristus
og på forbønn av hans mor, den salige Jomfru Maria,
hjelp oss å være tro mot din Sønn og hans mor.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige evige Gud, ved bryllupet i Kana bevirket Jesus sitt første mirakel og stadfestet ekteskapets hellighet. Hør i dag din Kirkes bønner for en verden som stadig lengter etter Herrens komme.

L: Vi ber for pave Frans, biskop N. og alle biskoper i enhet med dem. At deres forkynnelse av din kjærlighet må høres blant alle folk og nasjoner.

L: Vi ber for alle ektepar. At de må være et gjenskinn av Guds kjærlighet i verden og ved sin tro og kjærlighet oppdra deres barn i Kirkens ånd.

L: Vi ber for alle familier som har det vanskelig eller lider nød. At din nåde må bidra til en løsning på deres vansker og gjøre stadig flere villige til å hjelpe sine medmennesker.

L: Vi ber for vår menighet. At vårt fellesskap her i N. må være et tegn for alle rundt oss på Kirkens tro, og stadig trekke flere mennesker til Jesus.

L: Vi ber for alle som på ulike vis bidrar til Kirkens arbeid i verden. At de ulike oppgaver og tjenester sammen må bidra til at Jesu budskap og eksempel blir synlig iblant oss.

Himmelske Far, ditt folk vandrer i ditt sannhets lys. Styrk vår tro, befest vårt håp, og øk vår kjærlighet til deg og våre medmennesker. Dette ber vi om ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss å verdig feire disse mysterier, for hver gang vi feirer minnet om din Sønns offer, fullbyrdes frelsens verk i oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),5

Du har dekket et bord for meg,
mitt beger er fylt til randen.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss,
og vi er kommet til å tro på den.

Slutningsbønn

Herre, fyll oss med din kjærlighets Ånd, så alle du har mettet med det ene brød, ved din godhet må bli ett i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.