2. søndag i påsketiden (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
Oktavdag for Herrens oppstandelse
eller den guddommelige barmhjertighets søndag

Messens tekster

Inngangsvers

1 Pet 2,2

Som nyfødte barn, søk ordets rene og ublandede melk,
så dere kan vokse opp på den til frelse, halleluja.

Eller:

Inngangsvers

4 Esra 2,36–37

Motta herlighetens glede, idet dere takker Gud,
som har kalt dere til himlenes rike, halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Du evige miskunns Gud, år etter år lar du oss feire påskefesten, og tenner påny troen hos det folk som er viet til deg. Øk i oss din nåde, så vi stadig dypere kan erkjenne dåpen som gjorde oss rene, Ånden som vi ble gjenfødt ved, og blodet som virket til vår frelse. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 2,42–47
De troende hadde alt felles

Brødrene fortsatte trofast å følge apostlenes undervisning, og trofast tok de også del i fellesskapet, i brødsbrytelsen og i bønnene.

Hver og en ble grepet av age, så mange under og jærtegn som apostlene gjorde. De troende hadde alt felles; sitt gods og sine eiendommer solgte de og delte ut til alle, etter hver enkelts behov.

Dag ut, dag inn samlet de seg i sluttet flokk i templet, og rundt om i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid sammen, i enkel og inderlig glede. De lovsang Gud og hadde hele folkets velvilje. Og for hver dag økte Herren deres krets med nye frelste.

Responsoriesalme

Sal 118 (117),2–4. 13–15. 22–24

Omkved: Lovpris Herren, for han er god,
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det,
evig er hans kjærlighet.
Arons hus forkynne det,
evig er hans kjærlighet.
Alle som frykter Herren, forkynne det,
evig er hans kjærlighet.

De har trengt seg inn på meg, de ville slå meg ned,
men Herren kom meg til hjelp.
Herren er min styrke og lovsang,
han ble meg til frelse.
Jubelrop lyder i de rettferdiges telt.
Herrens høyre har vist sin makt.

Stenen bygningsmennene vraket,
er blitt til hovedhjørnesten.
Dette er Herrens verk,
det er underfullt i våre øyne.
Dette er dagen som Herren har gjort,
en dag til fryd og glede.

2. lesning

1 Pet 1,3–9
Han har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som i sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde – til en uforgjengelig arv, som aldri plettes til og aldri svinner bort. Og den forvares for dere i himlene – for ved troen er dere beskyttet av Guds kraft inntil frelsen kommer; den er alt rede til å tre frem i dagen i de siste tider.

I alt dette finner dere grunn til jublende glede, selv om dere nå for en liten stund må gjennomgå smertelige prøvelser av alle slag. For selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; og langt mer verd er en tro som har stått sin prøve. Og slik skal dens ekthet vise seg, og bli dere til lov og pris og ære, den dag Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere, uten å ha sett ham; fremdeles ser dere ikke, men i tro på ham lever dere i en gledesjubel, som i sin herlighet er større enn hva ord kan romme, fordi dere er i ferd med å nå frem til troens mål: sjelens frelse.

Sekvens

Sekvensen fra Påskedag kan brukes valgfritt.

Halleluja

Joh 20,29

Halleluja. Fordi du fikk se meg, tror du, sier Herren;
salige er de som kommer til troen uten å se. Halleluja.

Evangelium

Joh 20,19–31
Åtte dager etter kommer Jesus

Om aftenen samme dag, den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være med dere!» Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade.

Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt.»

Thomas (også kalt Didymos), en av de tolv, hadde ikke vært sammen med dem da Jesus kom. Da nå de andre disiplene fortalte ham at de hadde sett Herren, svarte han dem: «Får jeg ikke se merkene etter naglene i hans hender og legge min finger i dem, og får jeg ikke legge hånden i hans side – da kan jeg umulig tro det.»

Åtte dager etter var disiplene atter sammen innendørs, og Thomas var til stede. Dørene var stengt, men Jesus kommer og trer inn i kretsen, og sier: «Fred være med dere.» Og så sier han til Thomas: «Kom hit med din finger, her er mine hender, se selv; kom hit med din hånd, og legg den i min side. Og vær ikke lenger vantro, men troende.»

Da utbrøt Thomas: «Min Herre og min Gud!»

Jesus sier: «Ja, nå tror du, fordi du fikk se; salige er de som kommer til troen uten å se.»

Også mange andre jærtegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, ting som ikke er nevnt i denne bok. Men det som her er fortalt, er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og så ved troen eie livet i hans navn.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den oppstandne Jesus Kristus kommer på usynlig vis til oss gjennom sin synlige Kirke. La oss be om nåde til å tro på hans oppstandelse og hans nærvær blant oss og i oss:

L: For undervisningen og fellesskapet i Kirken,
for brødsbrytelsen og bønnene,
at alle Kristi disipler trofast må delta.

L: For statsmaktene i verden
og deres forhold til kirkene.

L: For alle som har det vondt,
at de må finne et levende håp i Jesus Kristus.

L: At vi i sakramentene
må se tegn på den usynlige Kristus.

Himmelske Far,
du som oppreiste Kristus fra de døde,
og som lar ham virke i og gjennom Kirken,
gi at også vi må tro
– selv om vi ikke som apostlene kan se.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vi ber til Kristus, som vi mennesker har hengt opp på korset, og som Faderen har oppvekket fra de døde:

L: Gi oss å gjenkjenne deg når vi møter deg i vårt liv.

L: Gi oss den samme elskende åpenhet som preget den disippel du hadde kjær.

L: Gi oss en levende tro på vår vandring mot vårt endelige mål.

L: Gi våre ledere og hyrder et grunnlag av kjærlighet å handle ut fra.

L: Gi oss katolikker i Norge styrke og mulighet til fortsatt å leve i et fruktbart katolsk fellesskap.

Allmektige Gud, du har ført Kristus på korsets vei til oppstandelsen; - før hele verden på denne veien til frelse ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta ditt folks (og dine nydøptes ) gaver, og la oss som er gjenfødt ved bekjennelsen av ditt navn og ved dåpen, nå frem til den evige salighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

(… på denne hellige dag …)

Påskens mysterium

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
til alle tider å prise deg, Herre,
men med særlig jubel
- i denne hellige natt (på denne hellige dag, i denne hellige tid) -
da Kristus, vårt Påskelam, er ofret.
For han er det sanne Lam,
som borttok verdens synder,
han som ved sin død gjorde vår død til intet,
og ved sin oppstandelse gav oss livet tilbake.
Derfor jubler all jorden i overstrømmende påskeglede.
Også himlenes krefter og englenes makter
synger din herlighets pris,
idet de alle dager istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Joh 20,27

Rekk hit din hånd, og kjenn naglegapene,
og vær ikke vantro, men troende. Halleluja.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, vi ber deg, la påskens sakrament, som vi har mottatt, bære rike frukter i våre sinn. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Ved bortsendelsen av menigheten sies:

V: Messen er til ende, gå med fred, halleluja, halleluja.

Hvorpå det svares:

℞: Gud være lovet, halleluja, halleluja.