2. uke i advent, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Hab 2, 3; 1 Kor 4, 5

Herren kommer, han drøyer ikke. Han skal føre frem i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare seg for alle folkeslag.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du byr oss å rydde vei for Kristus, vår Herre.
La ingen skrøpelighet svekke oss som setter vår lit til den himmelske leges komme,
han som lever og råder…

Lesning

Jes 40,25–31

«Hvem vil dere ligne meg med, så jeg skulle være ham lik?» sier Den Hellige. Løft øynene mot det høye og se: Hvem var det som skapte disse? Han som mønstrer deres hær og fører dem ut og nevner alle ved navn! Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke en av dem savnes. Hvordan kan du da si, Jakob, og tale således, Israel: «Min livsvei er skjult for Herren, min rett går min Gud forbi»? Vet du da ikke, har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, han som skapte den vide jord. Han blir ikke trett eller mødig, uransakelig er hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne, unge menn kan snuble og falle. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.

Responsoriesalme

Sal 103(102),1-2.3-4.8+10

Omkved: Lov Herren, min sjel.

Min sjel, min sjel lov Herren,
og alt hva i meg er love hans hellige navn.
Min sjel, min sjel lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger.

Han som forlater alle dine synder,
som leger alle dine sår.
Han som løser ditt liv fra graven,
som kroner deg med miskunn og barmhjertighet.

Herren er barmhjertig og nådig,
langmodig og rik på miskunnhet.
Han gjør ikke med oss efter våre synder
og gjengjelder ikke våre misgjerninger.

Evangelievers

Halleluja. Se, Herren kommer for å frelse sitt folk, salige de som er rede til å ile ham i møte. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,28–30

På den tid svarte Jesus og sa: «Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Herren kjenner oss og vil hjelpe oss når vi sliter og bærer tunge byrder. La oss be til ham:

L: Om at Kirken må nå frem med det gamle budskap
at Gud kjenner våre problemer og vil gi kraft og styrke.

L: For de mektige i verden,
at de må se at ingen kan klare seg
uten Guds kraft og styrke.

L: For dem som har mistet styrke og kraft,
at de må finne hjelp hos Gud
som sendte sin Sønn som et lite barn til verden.

L: At vi må søke og finne hvile hos Herren Jesus Kristus.

Barmhjertige Gud,
profeten har sagt at gutter kan bli trette og slitne
og unge menn kan snuble og falle.
Hjelp oss til ikke å sette vår lit til menneskelig styrke,
men til din hjelp og bistand.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Vi ber deg, Herre, at vi uten opphør må tjene deg med våre offergaver, så vår frelse kan fullbyrdes ved dette hellige mysterium, som du har innstiftet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jes 40, 10; kfr. 34, 5

Se, vår Gud kommer med velde, og han åpner sine tjeneres øyne.

Slutningsbønn

Vi bønnfaller deg, Herre, at dine gaver må rense oss fra våre synder, og gjøre oss skikket til å feire den kommende høytid.
Ved Kristus, vår Herre.