2. uke i påsketiden, mandag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Rom 6, 9

Kristus er oppstanden fra de døde og dør ikke mer.
Døden har ikke lenger herredømme over ham. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg vår far.
La barnekårets ånd vokse i våre hjerter,
og før oss inn til den arv du har lovet oss.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 4,23–31

I de dager, da de var blitt løslatt, gikk Peter og Johannes hjem til sine egne og fortalte hva yppersteprestene og de eldste hadde sagt. Og da de andre hadde hørt deres beretning, forenet de seg alle som en i bønn til Gud, og sa:

«Du, Allhersker, har skapt himmel og jord og hav og alt som i dem er; og det er du som lar din hellige Ånd si gjennom din tjener David, vår far:

'Hvorfor puster folkene seg opp, hvorfor legger de fåfengte planer?

Jordens konger har reist seg, og høvdingene sluttet seg sammen mot Herren og mot hans Salvede - '

Ja, i sannhet, de sluttet seg sammen her i denne by, mot din hellige tjener Jesus, som du hadde salvet: Herodes og Pilatus, med hedningene og Israels folk! - og utførte så hva du i din makt og visdom i forveien hadde bestemt skulle skje. Og nå, Herre, se hvor de truer; så la dine tjenere i full frimodighet forkynne ditt budskap. Utstrekk din hånd for å la helbredelser, jærtegn og under skje, ved din hellige tjener Jesu navn!»

Og mens de bad, skalv stedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige Ånd og gav seg frimodig til å forkynne Guds ord.

Responsoriesalme

Sal 2,1-3.4-7a.7b-9

Omkved: Salig den som liter på deg, Herre.

Hvorfor er folkene i opprør,
hvorfor grunner de på det som fåfengt er?
Jordens konger reiser seg, fyrstene samles til råd
mot Herren og mot hans salvede:
«La oss sprenge deres bånd
og kaste åket av oss.»

Han som troner i himmelen ler,
Herren spotter dem.
Så taler han til dem i vrede,
forferder dem i sin harme:
«For jeg har innsatt min konge
på Sion mitt hellige fjell.»

Jeg kunngjør Herrens budskap:
Herren sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg idag.
Be meg, og jeg vil gi deg hedningefolkene til arv
og den vide jord i eie.
Med jernstav skal jeg knuse dem,
slå dem i stykker som pottemakerens kar.»

Evangelievers

Halleluja. Er dere oppstandne med Kristus, så streb efter de ting som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre. Halleluja.

Evangelium

Joh 3,1–8

Der var en mann som het Nikodemos; han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus efter at natten var falt på, og sa til ham: «Rabbi, vi forstår at du er en lærer som er sendt av Gud; for ingen kan gjøre de jærtegn du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte: «Sann mitt ord: Uten å bli født på ny, kan ingen skue Guds rike.» Nikodemos innvender: «Hvordan kan en voksen mann bli født en gang til? Han kan jo ikke godt komme inn i sin mors liv og så bli født om igjen?» Jesus svarer: «Sann mitt ord: Uten å bli født av vann og Ånd, kan ingen komme inn i Guds rike. Kjøtt og blod avler kjøtt og blod, mens Ånden avler ånd. Så bli da ikke forbauset om jeg sier at dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men hvor den kommer fra og hvor den blåser hen, det vet du ikke. Og slik er det også med dem som blir født av Ånden.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I den oppstandne Jesu navn skjedde helbredelser, jærtegn og under, og ved ham blir mennesker født på ny. La oss be ham om Guds rike gaver:

L: For alle kristne i hele verden,
at de må søke det som er der oppe hos Gud,
la oss påkalle Kristus som sitter ved Guds høyre.

L: For dem som har høye posisjoner i det politiske liv,
at de må våge å vedkjenne seg lengselen
etter det som har med Gud og hans rike å gjøre.

L: For dem som lider under frykt,
at også de må finne Kristus.

L: For dem hos oss som i år har mottatt dåpen,
at de må glede seg over den nye fødsel,
mer enn over alle jærtegn og all visdom.

Barmhjertige Gud,
din Sønn mottok Nikodemos etter at natten var falt på.
Send oss den Ånd som gir oss nytt liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse offergaver som din jublende Kirke bringer deg. Du som har skjenket oss så stor en glede,
gi at den må fullendes i den evige salighet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 20, 19

Jesus stod midt iblant sine disipler og sa til dem:
Fred være med dere. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, se med godhet til ditt folk. Du har fornyet oss ved dine evige mysterier. La oss nå frem til kjødets oppstandelse i uforgjengelighet og herlighet.
Ved Kristus, vår Herre.