2. uke i påsketiden, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Sal 68 (67), 8-9. 20

Gud, da du drog ut foran ditt folk,
ryddet vei for dem og bodde iblant dem,
da skalv jorden og himlene gav regn. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, la oss alltid få erfare kraften i det verk som fullbyrdes gjennom påskens hellige liturgi.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 5,27–33

I de dager bragte de apostlene med seg og førte dem frem for Sanhedrin. Ypperstepresten tok dem i forhør: «Vi hadde,» sa han, «gitt dere strengt forbud mot å undervise i denne mannens navn; ikke desto mindre har dere fylt hele Jerusalem med deres lære - og dertil vil dere gjøre oss ansvarlige for hans død!» Peter og apostlene svarte: «En må adlyde Gud fremfor mennesker. Våre fedres Gud har oppvakt Jesus, han som dere drepte ved å henge ham på marterpelen. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd og gjort ham til høvding og frelser, for å føre Israel til omvendelse og la det få tilgivelse for sine synder. Alt dette er vi vidner om, vi og den hellige Ånd, som Gud har gitt dem som adlyder ham.» Dette svaret gjorde dem nå fullstendig rasende, og de bestemte seg for å ta dem av dage.

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2+9. 17-18. 19-20

Omkved: Den elendige roper, og Herren gir svar.

Jeg vil love Herren til hver en tid,
min tunge skal alltid synge hans pris.
Smak og se at Herren er god.
Salig den som tar sin tilflukt til ham.

Herren vender seg mot de onde
for å utslette deres minne fra jorden.
De rettferdige roper, og Herren hører.
Han frir dem fra alle trengsler.

Herren står den sønderknuste nær.
Han hjelper den som er slått til jorden.
Den rettferdige kan rammes av meget ondt,
men Herren frir ham ut.

Evangelievers

Halleluja. Fordi du fikk se meg, tror du, sier Herren. Salige er de som kommer til troen uten å se. Halleluja.

Evangelium

Joh 3,31–36

På den tid sa Jesus til Nikodemos: «Han som kommer ovenfra, står over alle; den som stammer fra jorden, er av jord, og taler som en som hører jorden til. Han som kommer fra himmelen, vidner om ting han har sett og hørt, og dog fester man ikke lit til hans vidnesbyrd. Men den som godtar hans vidnesbyrd, bekrefter at Gud er sanndru. Den som Gud har utsendt, forkynner Guds ord; uten mål og grenser gir Gud sin ånd.

Faderen elsker Sønnen og har overgitt alt i hans hånd. Den som tror på Sønnen, har et evig liv. Men den som nekter å tro på Sønnen får ikke se livet; over ham hviler Guds vrede.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medtroende! Ved troen på Sønnen gir Gud oss del i det evige liv som ble vunnet ved oppstandelsen. La oss be om alltid å få ha del i dette liv:

L: For alle kristne som er i ferd med å miste motet,
at de må få frimodigheten og håpet tilbake
ved budskapet om hvem Jesus Kristus er.

L: For statsmaktene overalt i verden,
at de må akseptere
at en må adlyde Gud fremfor mennesker.

L: For kristne som blir utsatt for trusler
på grunn av deres kristne tro
eller vitnesbyrd om oppstandelsen.

L: For oss som gleder oss over oppstandelsen,
at vi med iver må bære videre
vitnesbyrdet fra Jesus Kristus.

Himmelske Far,
gjennom Sønnen som du reiste opp fra de døde,
lot du oss få høre vitnesbyrd om de himmelske ting.
Gi oss ved troen å holde fast ved det evige liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la våre bønner stige opp til deg sammen med våre offergaver. Gjør oss rene, så vi blir i stand til å feire din store kjærlighets mysterium.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 28, 20

Se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Alleluja.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, du gjenskaper oss i Kristi oppstandelse til evig liv. La påskens sakrament bære rikelig frukt i oss, og styrk våre hjerter med din frelse.
Ved Kristus, vår Herre.