20. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

1. lesning

Ordsp 9,1–6
Spis av min mat, og drikk av den vin jeg har blandet

Visdommen har bygget sitt hus og hugget til sine syv søyler. Hun har slaktet fe, blandet vin og dekket sitt bord. Hun har sendt sine piker avsted og roper oppe fra byens høyder: «Den uerfarne kan vende seg hit.»

Og til den som er tankeløs, sier hun: «Kom og spis av min mat, og drikk av den vin jeg har blandet. La tankeløsheten fare, så skal dere få leve, gå frem på fornuftens vei!»

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2–3. 10–11. 12–13. 14–15

Omkved: Smak og se at Herren er god.

Jeg vil love Herren til hver en tid.
Min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

Frykt Herren, alle hans hellige.
Den som frykter ham, lider ingen nød.
Villdyrs unger kan lide sult og savn.
Den som søker Herren, har alle goder.

Kom barn, og hør på meg.
Gudsfrykt vil jeg lære dere.
Er det noen som ønsker livet,
dager fulle av lykke?

Vokt din tunge for det onde,
dine lepper for svikefull tale.
Sky det onde, og gjør det gode.
Søk fred, og jag etter den.

2. lesning

Ef 5,15–20
Forstå hva Herrens vilje er!

Brødre, så våk da nøye over hvor ferden går – gå ikke frem som tåper, men som forstandige folk, og gjør hva dere kan ut av den tid som er gitt – onde som våre dager er. Altså: Vær ikke uforstandige, men lær å forstå hva Herrens vilje er!

Fyll dere ikke med vin, det er veien til all slags umoral, men søk i stedet den fylde som Ånden gir, og syng salmer, hymner og Åndens sanger med hverandre. Ja, syng og spill av fullt hjerte for Herren, med uopphørlig takk og lov til vår Gud og Far for alle ting, i vår Herre Jesu Kristi navn!

Halleluja

Joh 6,56

Halleluja. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,51–58
Mitt legeme er virkelig næring, mitt blod er virkelig en drikk

På den tid sa Jesus til folkemengden:

«Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen; og den som spiser av det, skal leve i all evighet. Det brød som jeg gir, er da mitt eget legeme, hengitt for verdens liv.»

Jødene begynte da å diskutere med hverandre. «Hvordan,» sa de, «kan denne mann gi oss sitt eget legeme å spise?»

Til dette svarte Jesus:

«Sann mitt ord! Dersom dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, finnes heller ikke liv i dere. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

For mitt legeme er virkelig næring, mitt blod er virkelig en drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Som det er Faderen, den Levende, som har sendt meg, og som det er ham jeg har mitt liv fra, slik skal den som spiser meg, få sitt liv fra meg.

Dette er da det brød som er kommet fra himmelen: Det er ikke som det deres fedre spiste i ørkenen, for de døde siden; men den som spiser dette brød, han skal leve i all evighet.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den som spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, får evig liv, og Kristus vil oppreise ham på den ytterste dag. La oss be om hjelpe til å søke denne mat og drikk:

L: Om at Kirken må makte å feire den hellige messe
overalt hvor folk bekjenner troen på Jesus Kristus,
og at disse med iver må søke Jesu legeme og blod.

L: For våre ansvarlige myndigheter,
at de må ta alkoholproblemene på alvor.

L: At de som har det vondt,
må søke ekte lindring og ikke skadelige stimuli.

L: At vi i denne menighet må søke den føde
som gir frelse og evig liv.

Gode og nådige Gud,
du gir oss føde til det evige liv.
Gi oss å søke dette liv
og ikke henfalle til uforstandige nytelser.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Jesus Kristus utøste sitt blod på Korset, slik at vi, ved hans død, kan leve. I hans navn ber vi vår Gud og Far om at kristne overalt må motta nåde til å glede seg i hans store kjærlighet.

L: Vi ber for Kirken, at den fullkomment må gi seg selv i tjeneste til alle, og at alle dens offer må forenes med vår Herres offer, når vi nå feirer oppstandelsens triumf.

L: Vi ber for alle som gir sitt liv i tjeneste for andre, om at deres offer i Kristi tjeneste ved å ta seg av barn, eldre og andre trengende, må fylles med takknemlighet og en følelse av at de har del i vår Herres død på korset.

L: Vi ber for de med svekket tro på Eukaristien, at troens Ånd igjen må fylle deres liv, og at de ved å glemme seg selv kan nå ut til andre i kjærlighet og forstå hva Herren har gjort for dem.

L: For gledens Ånd i vår menighets problemer, at vi alle må se Eukaristiens gleder som løfter våre sorger opp til Korset og frir oss fra selvmedlidenhet og depresjoner.

Allmektige Gud og Far, vi vet at du ikke vil nekte oss hva vi ber deg om, for det høyeste offer på Korset ble ofret for oss, ved Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.