21. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

1. lesning

Jos 24,1–2a.15–17.18b
Vi vil tjene Herren; for han er vår Gud.

I de dager samlet Josva alle Israels stammer i Sikem. Han kalte til seg de eldste i Israel sammen med folkets høvdinger, dommere og tilsynsmenn; de trådte frem for Guds åsyn. Josva sa da til hele folket: «Har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de guder som deres fedre dyrket på den andre siden av Storelven, eller gudene til amorittene, som eide det landet dere nå bor i. Men jeg og min ætt, vi vil tjene Herren.»

Da svarte folket: «Det skal aldri skje at vi går bort fra Herren og dyrker andre guder! Det var Herren vår Gud som førte oss og våre fedre opp fra Egypt, fra trellehuset. Han gjorde store tegn for våre øyne, holdt sin hånd over oss på hele vår ferd og vernet oss blant folkene i de land vi måtte dra igjennom. Også vi vil tjene Herren; for han er vår Gud.»

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2–3. 16–17. 18–19. 20–21. 22–23

Omkved: Smak og se at Herren er god!

Jeg vil love Herren til hver en tid.
Min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

Herrens øyne følger de rettferdige.
Han vender øret til deres rop.
Herren vender seg mot de onde
for å utslette deres minne fra jorden.

De rettferdige roper, og Herren hører.
Han frir dem av alle trengsler.
Herren står den sønderknuste nær.
Han hjelper den som er slått til jorden.

Den rettferdige kan rammes av meget ondt,
men Herren frir ham ut.
Han tar vare på hvert ben i hans kropp,
ikke et eneste skal bli knust.

Det onde blir den gudløses død.
Den som hater den rettferdige, får sin straff.
Herren frelser sine tjeneres liv.
Den som tar sin tilflukt til ham, skal leve.

2. lesning

Ef 5,21–32
Disse ordene rommer et stort mysterium, forholdet mellom Kristus og Kirken

Brødre, i ærefrykt for Kristus skal dere underordne dere hverandre. Hustruer skal rette seg etter sine menn som etter Herren, for mannen er kvinnens overhode, på samme måte som Kristus er Kirkens hode. Men han er riktignok også frelser for dette sitt legeme. Ikke desto mindre: Slik som Kirken innordner seg under Kristus, slik skal kvinnene innordne seg etter sine menn i alt.

Ektemenn! Ha deres hustruer kjær, slik som Kristus viste sin kjærlighet til Kirken ved å ofre seg for dens skyld, for å hellige den, for å tvette den ren i det bad som ordet lyder over, så den kunne stå frem for ham i all sin glans, uten noen flekk eller rynke eller annet som kunne skjemme – hellig og uplettet skulle den være. Og slik er det en ektemann skal elske sin hustru: Så høyt, som var hun hans eget legeme. Med andre ord: Som man elsker sin hustru, så elsker man seg selv. Ingen har noen gang kunnet hate sin egen kropp; tvert imot, den nærer man og verner om. Og nettopp dette er det Kristus gjør for Kirken – vi er jo lemmer på hans legeme!

«Derfor skal mannen forlate sin far og mor og knytte seg til sin hustru, og de to skal bli ett legeme.» Disse ordene rommer et stort mysterium, – jeg tenker på forholdet mellom Kristus og Kirken.

Halleluja

Jf. Joh 6,63c.68c

Halleluja. Herre, det du har sagt oss, er ånd og liv.
Det er du som har det evige livs ord. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,60–69
Til hvem skulle vi gå? Det er du som har det evige livs ord.

På den tid var det mange av Jesu disipler som sa: «Dette er utålelig; den slags tale kan en ikke høre på.»

Jesus, som vel visste at hans disipler mukket over dette, sa da til dem: «Så dere er rystet over dette? Men når dere da får se Menneskesønnen stige opp dit hvor han før var? – Ånden er det som gir liv, kjøtt og blod er til ingen nytte. Det jeg har sagt dere, er ånd og liv. Men der er noen blant dere som ikke tror.» Jesus visste nemlig fra første stund hvem det var som ikke trodde, og hvem som kom til å forråde ham.

Så la han til: «Derfor var det også jeg sa dere at ingen kan komme til meg, uten at Faderen gir ham det i gave.»

Fra da av var det mange av hans disipler som trakk seg bort og sluttet med å følge ham omkring.

Jesus sa da til de tolv: «Vil kanskje dere også gå?»

Men Simon Peter svarte: «Herre, til hvem skulle vi gå? Det er du som har det evige livs ord. Vi tror, og vi vet at du er Guds Hellige.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Jesus er Guds Hellige som har det evige livs ord. La oss be om nåde til aldri å fjerne oss fra ham:

L: For alle som blir utfordret til å ta et valg
eller til å komme med en bekjennelse,
at Ånden må lede dem til å velge og bekjenne rett.

L: For dem som må ta vanskelige politiske avgjørelser,
om nåde og visdom til å se Herrens vei.

L: For dem som i sin nød blir fristet
til å fjerne seg fra Guds veier,
om kraft og styrke til å holde fast ved Herren,
han som førte Israel-folket opp fra Egypt.

L: Om hjelp for ektefellene i vår menighet
til å være trofaste mot hverandre.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn har sagt at det er Ånden som gir liv.
Gi oss del i det liv som kjøtt og blod ikke kan gi.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vår personlige kjærlighet til Jesus Kristus åpner vår vei til det evige liv. La oss be til Gud vår Far, at verden må lytte til hans Sønns stemme.

L: Vi ber for alle Kirkens predikanter, at deres lære må være om Kristi kjærlighet til oss, og vår til hans, siden det er han som gjorde det mulig for oss å ta del i Guds eget liv.

L: Vi ber for vårt lands ledere, at de må verdsette den kristne arv de har mottatt, og at alle lover og bestemmelser må beskytte den enkeltes frihet til å praktisere den kristne tro.

L: Vi ber for dem som har mistet sin tro, at Den hellige Ånd må hjelpe dem til igjen å se på Kristi liv, og at de må se at han alene har det evige livs ord.

L: Vi ber for sanne og kjærlighetsfylte kristne ekteskap, at alle kristne menn og kvinner i deres ekteskap må reflektere den kjærlighet Kristus har til sin Kirke.

Allmektige Gud og Far, vi anerkjenner deg som vår Gud, og i våre bønner vender vi oss til deg for hjelp. Ved Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.