23. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

Esek 33,7–9
Hvis du ikke advarer en ugudelig mann, vil jeg kreve deg til ansvar for hans død

Så sier Herren:

Og du, menneske, jeg har satt deg til vokter for Israels ætt. Når du hører et ord fra min munn, skal du gi dem en advarsel fra meg. Hvis jeg sier til en ugudelig mann: «Du skal sannelig dø,» og du ikke advarer ham mot det liv han fører, da skal han dø fordi han har syndet. Men deg vil jeg kreve til ansvar for hans død. Men advarer du ham mot hans gudløse liv for at han skal vende om, og han likevel ikke vender om, da skal han dø på grunn av sin synd. Men du har berget ditt liv.

Responsoriesalme

Sal 95 (94),1–2. 6–7. 8–9

Omkved: Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter!

Kom, la oss juble for Herren,
rope av glede for Gud vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang,
synge hans pris med salmer.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned,
knele for Herrens, vår skapers åsyn.
For han er vår Gud,
vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag,
forherd ikke deres hjerter,
som på fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve,
skjønt de hadde sett min gjerning.

2. lesning

Rom 13,8–10
Hele Loven er oppfylt i kjærligheten

Brødre, la ingen ha noe annet krav på dere enn brorkjærlighet. For ved å elske vår neste, oppfyller vi Loven. Disse budene: «Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære,» – og hva andre bud der er, de kan jo alle sammenfattes i dette ene: «Du skal elske din neste som deg selv.» For kjærligheten gjør ingen urett mot nesten. Så er da hele Loven oppfylt i kjærligheten.

Halleluja

2 Kor 5,19

Halleluja. Gud som var nærværende i Kristus, har forsonet verden med seg gjennom ham
og overlatt budskapet om forsoningen til oss. Halleluja.

Evangelium

Matt 18,15–20
Hører han på deg, har du vunnet din bror

På den tid sa Jesus til disiplene:

«Dersom din bror synder, så gå til ham og forklar ham det på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, ta da enda en eller to med deg, slik at ‘saken kan bli gjort opp ut fra to eller tre vitners utsagn’. Vil han heller ikke høre på dem, så legg saken frem for kirken; og nekter han til og med å høre på kirken, da skal han for deg stå i samme stilling som en hedning, eller en tolloppkrever.

La så dette stå fast: Alt hva dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen; og alt hva dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Og likeså skal det stå fast, at såfremt to av dere blir enige om å be om noe, skal de få det av min Far i himlene, hva det enn er. For der hvor to eller tre er kommet sammen i mitt navn, der er jeg selv iblant dem.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kirken forvalter guddommelig makt og myndighet. La oss be for alle som berøres av dette forvaltningsoppdrag:

L: Om at alle myndighetsinnehavere i Kirken
må gjennomtrenges av dyp og kjærlig omsorg
for deres brødre og søstre i troen.

L: At de kirkelige embetsbærere
må bruke sin myndighet til å fremme livet i Gud,
og ikke til utidig innblanding i verdslige saker.

L: At de som synder og beveger seg bort fra Gud,
ved alle gode midler må bli ført tilbake.

L: For dem i vår Kirke
som forvalter straffe- og disiplinærmyndighet,
at de må gjøre det med Jesu kjærlighet og omsorg.

Herre Gud, himmelske Far,
du som vil at alle mennesker skal bli frelst,
gi din Kirkes tjenere å forvalte sin myndighet
med kjærlighet og ydmykhet innfor deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud, i dag ber vi deg tillitsfullt:

L: La oss være medmennesker for andre, bry oss om dem, hjelpe dem når de går vill, og glede oss med dem når de kommer på rett vei.

L: Gi oss tilgivelsens sinnelag, at vi som selv har bruk for tilgivelse også tilgir andre.

L: Vær med din Kirke, at den veileder folkeslagene med mildhet og barmhjertighet.

L: La alltid oss som samles i Kirkens fellesskap oppleve at din Sønn er midt i blant oss.

L: La oss ikke bruke Loven mot noen for å knuse dem, men huske at din Sønn kom for å oppfylle Loven, og ga oss å forstå at Hans lov oppfylles når vi elsker hverandre.

Allmektige, evige Gud. Kirken bærer sine anliggender frem i bønn, ydmykt og uten å ha noe som helst krav på deg, men i fast tro og tillit til din Sønns ord om at hans far i himlene skal gi oss det vi ber om. Ved ham som med deg lever og råder i Helligåndens enhet, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.