23. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

Visd 9,13–18 (9,13–19)
Hvordan kan man vel utforske hva Herren vil?

Hvordan kan vel et menneske kjenne Guds plan, eller utforske hva Herren vil? Et dødelig menneskes tanker duger ikke, våre innfall er så usikre. For det dødelige legeme tynger sjelen ned, den jordiske hytte fyller sinnet med bekymringer.

Vi kan knapt nok tyde de jordiske ting, vi må streve for å fatte selv det som er oss nærmest. Men det som er i himmelen, hvem kan utforske det? Hvem har fattet din plan, uten at du gav ham visdom og sendte ham din Hellige Ånd fra det høye? Slik var det de ble satt på rett vei, de som bor på jorden, og slik var det menneskene lærte hva som behager deg.

Visdommen ble deres redning.

Responsoriesalme

Sal 90 (89),3–4. 5–6. 12–13. 14 og 17

Omkved: Herre, du har vært oss en bolig, fra slekt til slekt.

Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier:
«Vend tilbake, menneskebarn!»
For tusen år er i dine øyne som en dag,
som dagen i går og som en nattevakt.

Du skyller dem bort som en drøm om morgenen.
De er som det groende gress.
Det gror og blomstrer en morgen,
innen aftenen er det visnet og tørt.

Lær oss å telle våre dager
for å vinne hjertets visdom.
Herre, kom, hvor lenge vil du drøye?
Ha medynk med ditt folk.

Mett oss med din miskunn ved daggry,
og vi skal juble alle våre dager.
Herre, la din herlighet stråle over oss,
styrk våre henders gjerning.

2. lesning

Filem 9b–10.12–17
Ta ham tilbake – ikke lenger som en slave, men som en kjær bror

Min kjære, jeg, gamle Paulus, som til og med nå er Kristi Jesu fange, jeg ber deg for min sønn, en som jeg har fått her i mine lenker, Onesimos. Jeg sender ham tilbake til deg, og det er som å sende deg mitt eget hjerte. Jeg ville ha beholdt ham hos meg, så han i ditt sted kunne være meg til tjeneste, her jeg sitter i lenker for Evangeliets skyld; men jeg ville ikke gjøre det uten ditt samtykke, – ville du vise meg en vennlighet, skulle det ikke være av tvang, men frivillig. Kanskje er det også derfor han er blitt tatt fra deg for en tid, for at du skulle få ham tilbake for bestandig – ikke lenger som en slave, men som noe meget bedre, som en kjær bror. Han er det i høy grad for meg, men hvor meget mer blir han det ikke for deg, både som menneske og som kristen! Så dersom det som binder oss sammen, betyr noe for deg, ta imot ham som var det meg selv.

Halleluja

Luk 14,27

Halleluja. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg,
han kan ikke være min disippel. Halleluja.

Evangelium

Luk 14,25–33
Ingen kan være min disippel, om han ikke gir avkall på alt han eier

På den tid fulgte store skarer Jesus. Da vendte han seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og sin mor, sin hustru og sine barn, sine brødre og sine søstre, ja til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel.

Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, han kan ikke være min disippel.

Ja, om en av dere skulle bygge et tårn, ville han ikke da først sette seg ned og regne ut hva det vil koste, for å se om han hadde nok til å fullføre det med? Ellers risikerte han å lage grunnmuren og så bli til latter for dem som så på, fordi han ikke kunne bygge det ferdig. Ja, slik ville folk si: ‘Denne mannen begynte på et byggverk, men han var ikke i stand til å få det fullført.’

Eller en konge som vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke først ned og tenker over om han med ti tusen mann kan holde stand mot en som møter ham med tyve tusen? Og kan han ikke det, sender han menn avsted mens den annen ennå er langt borte, for å forhandle om fred.

Og slik er det at ingen av dere kan være min disippel, om han ikke gir avkall på alt han eier.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Å følge etter Jesus, dét koster. La oss derfor be om hjelp til å forbli hans etterfølgere:

L: For dem som avgir løfte om fattigdom og lydighet,
og for alle andre som vil være Jesu Kristi etterfølgere,
om innsikt til å oppdage kallet og hjelp til å følge det.

L: Om at vi som er blitt ett i Kristus,
også må bli ledet til forsoning i denne verden.

L: For dem som må bære konflikter med egen familie,
om hjelp fra Herren selv.

L: For alle oss og våre nærmeste
som er pålagt oppdrag som virker uløselig,
om hjelp til å forstå og handle rett.

Allmektige, evige Gud,
din Sønn har kalt oss til etterfølgelse.
Gi oss nåde til å følge kallet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vår Far, tillitsfullt ber vi deg som har valgt oss med kjærlighet:

L: Gi oss din nåde, slik at vi velger deg, den verden du har skapt og de medmennesker som du elsker.

L: Gi oss visdom, slik at vi hører din stemme og ser den vei vi skal følge.

L: Gi oss styrke til å bære vårt kors og gi din Sønn et ansikt i og for vår verden.

L: La oss ikke bare bekjenne troen med munnen, men med våre liv, i dypet av våre hjerter.

L: I din enbårne Sønn har du elsket oss først. Gi oss kraft og kjærlighet til å kunne elske ham igjen og leve et liv i samsvar med vår kjærlighet.

Allmektige, evige Gud. Vi er et utvalgt folk. Du har elsket oss fra begynnelsen, og kaller oss til kjærlighetsfellesskap med deg. Gi oss kjærlighet nok til å svare 'ja' når Vår Herre Jesus Kristus kaller oss, og til å elske alt som du elsker. Det ber vi deg om, og for dette takker vi deg, Vår Far, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.