25. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

1. lesning

Am 8,4–7
Mot dem som «kjøper småkårsfolk for penger»

Hør, dere som tråkker fattigfolk ned og gjør ende på de hjelpeløse i landet! Dere sier: «Når er nymånedagen slutt, så vi kan selge korn, og når er sabbaten til ende, så vi kan åpne vår kornbod?» Da gir dere dårlig mål og tar for stor betaling og fusker med falske vekter. Dere kjøper småkårsfolk for penger, en fattig stakkar for et par sko og sier: «Nå selger vi avfallskorn!»

Herren har sverget ved Jakobs ære: Aldri mer vil jeg glemme noe av det de har gjort!

Responsoriesalme

Sal 113 (112),1–2. 4–6. 7–8

Omkved: Herrens navn være lovet, fra nå av og til evig tid.

Alle Herrens tjenere,
lovpris Herrens navn.
Velsignet være Herrens navn,
fra nå av og til evig tid.

Høyt over alle folk står han,
hans ære er himmelhøy.
Hvem er som Herren, vår Gud,
i himmel og på jord,
hvis trone i det høye står,
som ser til dypeste dyp?

Han reiser arming opp fra støv,
fra sølen fattig mann,
og benker ham ved edles bord,
blant stormenn i hans folk.

2. lesning

1 Tim 2,1–8
Jeg ønsker at man fremfører bønnene for alle mennesker til Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst

Brødre, jeg ønsker fremfor alt at man fremfører bønner og påkallelser, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for landsstyrerne og for alle øvrighetspersoner, så vi kan leve vårt liv i fred og trygghet, på en from og verdig måte. En slik bønn er god og riktig, og finner bifall hos vår Gud og frelser, som vil at alle mennesker skal bli frelst og nå frem til å erkjenne sannheten.

For der er én Gud, og én midler mellom Gud og mennesker, nemlig mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv som løsepenge for alle, og således, da tidens fylde var kommet, avla vitnesbyrd om dette. Og det er dette vitnesbyrd som jeg er blitt satt til herold og apostel for – slik er det, det er ingen løgn! – for å lære hedningene troen og sannheten.

Overalt er det altså slik jeg vil man skal be: Når mennene står frem og løfter sine hender, skal det være med rent sinn, fritt for vrede og nag.

Halleluja

2 Kor 8,9

Halleluja. Jesus Kristus, han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde han dere rike. Halleluja.

Evangelium

Luk 16,1–13 (kortere form: 16,10–13)
Dere kan ikke tjene både Gud og pengene

På den tid sa Jesus til sine disipler:

[«En rik mann hadde en forvalter. Nå ble det underhånden meldt ham at denne forvalteren satte godset hans over styr. Da kalte han ham for seg og sa til ham: ‘Hva er dette jeg hører om deg? Legg frem regnskap for driften, for du kan ikke fortsette som min forvalter lenger!’

Da sa forvalteren til seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre nå, når min herre tar stillingen min fra meg? Grave i jorden klarer jeg ikke, og tigge skammer jeg meg for. Jo, nå vet jeg hva jeg vil gjøre, for at folk skal ta imot meg når jeg blir avsatt.’

Og så kalte han for seg sin herres skyldnere, en for en, og sa til den første: ‘Hvor meget er det du skylder min herre?’ Han svarte: ‘Hundre anker olje.’ Og forvalteren sa: ‘Ta kvitteringen, skynd deg og sett femti.’ Og så sa han til den neste: ‘Og du, hvor meget skylder du?’ Han svarte: ‘Hundre tønner hvete.’ Og forvalteren sier: ‘Ta kvitteringen og sett åtti.’» – Og Herren roste den bedragerske forvalteren for å ha båret seg klokt ad: «Ja,» sa han, «blant sine egne vet verdens barn å opptre klokere enn lysets barn.»

«Og jeg sier dere: Bruk det bedragerske gods til å skaffe dere venner som tar imot dere i de evige boliger, den dag det tar slutt.»]

«Den som er tro i de små ting, han blir også tro i de større, og den som er uredelig i smått, han blir også uredelig i stort. Hvis dere ikke er tro når det gjelder det bedragerske gods, hvem vil da våge å betro dere de sanne verdier? Og hvis dere ikke er tro når det gjelder fremmed gods, hvem vil da gi dere noe til eget eie?»

«Ingen tjener kan tjene to herrer. Enten hater han den ene og holder av den annen, eller han slutter seg til den første og bryr seg ikke om den siste.

Dere kan ikke tjene både Gud og pengene.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Siste søndag i september (25. eller 26. søndag i det alminnelige kirkeår) er i Norge Caritas-søndag hvor Kirken spesielt ber for caritas-arbeidet.

Kjære troende! Den som er tro i de små ting, han blir også tro i de større, og den som er uredelig i smått, han blir også uredelig i stort. La oss be om troskap:

L: For dem som forvalter Guds mysterier,
at de må utføre sitt oppdrag i troskap
mot vår ene og eneste Herre, Jesus Kristus.

L: For politiske ledere og andre verdslige makthavere,
om respekt for deres verdslige plikter
og ansvarsbevissthet overfor Gud.

L: For småkårsfolk og fattige som blir tråkket ned.

L: For utførelsen av de oppdrag som er oss pålagt.

L: (For det arbeid blant de nødlidende
som Caritas står for.)

Himmelske Far, allmektige Gud,
du har betrodd oss å forvalte både timelige og evige verdier.
Gi oss å forvalte det som er betrodd oss på vegne av andre,
slik at det også gagner vår sjel.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vår Far, tillitsfullt ber vi deg:

L: Beskytt alle hjelpeløse. Gi de fattige bedre kår, de sørgende trøst, et hjem til dem som er på flukt og fred for dem som må leve i strid og vold.

L: Vær med alle som styrer i vårt land, og i alle land i verden. Gi dem ydmykhet, gi dem omsorg for dem de styrer. Åpne deres hjerter og styr deres skritt inn på fredens og rettferdighetens vei.

L: Gi oss kraft til å glemme urett som er begått mot oss; at vi i ydmykhet ser på oss selv og andre med dine øyne,

L: Og lever et liv uten vrede og nag. La oss da kunne løfte våre hender mot deg med et rent sinn.

L: La oss ikke bli fanger av vårt ønske om ting og status; la oss ikke bli slaver av gullet, men forstå at vi er kalt til å tjene deg og se ditt ansikt i alle mennesker.

L: Gi oss klokskap, slik at vi forkynner evangeliet om din kjærlighet og frelse troverdig, og slik at folk åpner sine hjerter for Livets ord, ja, for Ordet selv: Kristus Jesus.

Allmektige, evige Gud. Du er en barmhjertig Gud, rik på miskunn, en Gud som vil vår frelse. Din enbårne Sønn Jesus Kristus ble menneske, led og døde for oss, slik at vi med vår skyld likevel står skyldfri for ditt åsyn. For dette takker vi deg Far, du som rik på miskunn lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.