26. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

1. lesning

Esek 18,25–28
Når den ugudelige vender om fra sin ondskap, da skal han berge livet

Så sier Herren:

Nå vil dere kanskje si: «Herren går ikke frem på rett vis.» Hør da, Israels ætt! Går jeg ikke frem på rett vis? Det er dere som ikke gjør rett. Når en rettferdig mann vender seg bort fra sin rette ferd og gjør urett, skal han dø på grunn av dette. For den urett han har gjort, skal han dø.

Men når den ugudelige vender om fra sin ondskap og gjør det som er rett og rettferdig, da skal han berge livet. Han så alle synder han hadde gjort, og vendte om fra dem. Derfor skal han ikke dø, men leve.

Responsoriesalme

Sal 25 (24),4bc–5. 6–7. 8–9

Omkved: Herre, kom din miskunn ihu, din pakt med våre fedre.

Herre, vis meg dine veier
og lær meg dine stier.
La din sannhet lære og lede meg.
Du er min Frelser, hele dagen venter jeg på deg.

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre,
for den er fra evighet.
Glem min ungdoms synder,
se til meg, Herre, i din kjærlighet.

Herren er god og rettvis,
derfor viser han syndere veien.
Til sannhet leder han de små
og fører dem frem på sin vei.

2. lesning

Fil 2,1–11 (kortere form: 2,1–5)
La Kristi Jesu sinnelag prege deres ferd

Brødre, så sant Kristus er vår trøst, så sant kjærligheten gir oss mot, så sant vi eier et fellesskap i Ånden, så sant der fins noen miskunn og noen medlidenhet – så gjør min glede fullkommen: Vær ett i den samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn! Gjør ingenting av tom forfengelighet eller personlig ærgjerrighet; tvert imot bør hver enkelt i ydmykhet sette de andre høyere enn seg selv; heller ikke må noen sette egen velferd først, men tvert imot ha øye for de andre.

La Kristi Jesu sinnelag prege deres ferd [– han som, skjønt av guddoms rang dog ikke voktet skinnsykt over sin stilling som Guds like! Nei, han oppgav alt sitt eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske som vi. Å se til som et menneske i all sin ferd, bøyde han seg, underkastet og lydig til døden – ja, døden på et kors! Derfor er det Gud har hevet ham så høyt og skjenket ham det navn som står over alle andre – så høyt, at alle ting i Jesu navn skal bøye kne – i himmelen, på jorden og i dypet – og hver en tunge skal forkynne: «Jesus Kristus er Herre!» – til Gud Faderens ære].

Halleluja

Joh 10,27

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren.
Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Matt 21,28–32
Han angret og gikk. Tolloppkrevere og skjøger kommer før inn i himlenes rike enn dere.

På den tid sa Jesus til yppersteprestene og folkets eldste:

«Hva vil dere si til dette: En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: ‘Gutten min, i dag får du gå bort og arbeide i vinmarken.’ Men han svarte: ‘Nei, jeg vil ikke.’ Men senere angret han det og gikk. Derpå vendte faren seg til den andre og sa det samme til ham. Og han svarte: ‘Ja vel, herre’ – men gikk ikke. Hvilken av de to var det nå som rettet seg etter farens vilje?»

De svarer: «Den første» – og Jesus sier:

«Ja, og derfor skal dere vite, at tolloppkrevere og skjøger kommer før inn i himlenes rike enn dere. Johannes viste dere rettferdighetens vei, og dere trodde ham ikke; skatteoppkrevere og skjøger derimot, de trodde ham. Men selv det fikk dere ikke på bedre tanker; dere tror fremdeles ikke på ham!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Siste søndag i september (25. eller 26. søndag i det alminnelige kirkeår) er i Norge Caritas-søndag hvor Kirken spesielt ber for caritas-arbeidet.

Kjære kristne! I dette liv er vi henvist til å søke det rette og unngå det gale. La oss be om nåde til å velge og handle rett:

L: For alle som er blitt opplyst av Evangeliets sannhet,
at de i valg og handling må følge Kristi kall.

L: For våre politikere,
at de ikke må love mer enn de kan holde,
og at de må holde hva de lover.

L: For dem som lider og angrer
fordi de har valgt eller handlet feil,
om hjelp til å ta imot Evangeliets håp om frelse.

L: For oss på dette sted
som har sagt ja til Kristi kall,
at vi også med vårt liv må følge kallet.

L: (For det arbeid blant de nødlidende
som Caritas står for.)

Himmelske Far,
du som kalte både jøder og hedninger
til å arbeide i din vinmark,
gi oss alle med troskap å gå inn i oppdraget fra deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gode Gud og Far, med barnets tillit legger vi frem våre bønner for deg:

L: Skjenk oss omvendelsens ånd. Slik at vi bøyer våre sinn for din vilje, og åpner våre ører for din stemme, og våre hjerter for din Ånd.

L: Fyll oss med selvinnsiktens ånd, slik at vi erkjenner at vi selv har forbrutt oss og har behov for tilgivelse.

L: Gi oss glede og takknemlighet for den miskunn du skjenker, og for den frelse du ved din enbårne Sønn har ervervet for oss

L: Gi oss ydmykhet til å omgås hverandre i forsoningens ånd, slik at vårt fellesskap bærer vitnesbyrd om din kjærlighet.

L: Bevar oss for de store ord, og gi oss i stedet store hjerter.

L: La oss i … menighet være ett i kjærlighet, ett i sjel og sinn. La Jesu Kristi sinnelag prege vår ferd, la oss bære over med hverandre, og som ditt folk hjelpe hverandre til å følge Vår Herre Jesus Kristus.

Allmektige, evige Gud. Du kaller oss med kjærlighet til arbeidet i din vingård. Gi oss å følge din Sønn, reis oss når vi faller, omvend oss når vi svikter, og gi oss tro og tillitt til din grenseløse kjærlighet og tilgivelse. Det ber vi deg om, du som med ham lever og råder i Helligåndens enhet, én Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.