3. søndag i fasten (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
Denne søndag avholdes første overhøring som forberedelse til dåpen for katekumenene som under påskevigilien skal få adgang til den kristne initiasjons sakramenter. Det kan gjøres bruk av egne bønner og forbønner.

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),15–16

Mine øyne er alltid vendt mot Herren,
for han løser min fot av snaren.
Vend deg til meg og vær meg nådig,
for jeg er ensom og fattig.

Eller:

Inngangsvers

Esek 36,23–26

Når jeg er blitt helliget iblant dere, vil jeg samle dere fra alle land; og jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene fra all urenhet. Og jeg vil gi dere en ny ånd, sier Herren.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Hellige Gud, du som er opphav til all miskunn og godhet, du har vist oss at botemidlene mot synd er faste, bønn og gavmildhet. Se i nåde til denne bekjennelse av vår skrøpelighet, slik at vi som tynges av vår samvittighet, må løftes opp av din miskunn. Ved vår Herre …

Fritt valg mellom disse lesningene eller alle lesninger for år A

1. lesning

2 Mos 20,1–17 (kortere form: 1–3.7–8.12–17)
Loven ble gitt ved Moses

I de dager talte Gud alle disse ord:

«Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

[Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.

Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.]

Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.

Kom hviledagen ihu, så du holder den hellig! [Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den syvende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.]

Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.

Du skal ikke slå i hjel.

Du skal ikke bryte ekteskapet.

Du skal ikke stjele.

Du skal ikke vitne falskt mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.»

Responsoriesalme

Sal 19 (18),8. 9. 10. 11

Omkved: Herre, det er du som har det evige livs ord.

Herrens lov er fullkommen,
den gir sjelen styrke.
Herrens vitnesbyrd er trofast,
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette,
de gleder hjertet.
Herrens bud er rent,
gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig,
består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet,
rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull,
skinnende gull i mengde,
søtere enn den beste honning.

2. lesning

1 Kor 1,22–25
Vi forkynner en korsfestet Messias – for menneskene er det opprørende, men for de som er kalt, Guds egen visdom

Brødre, mens jødene spør etter jærtegn og hellenerne søker en filosofi, forkynner vi en korsfestet Messias – for jødene er det opprørende, for hedningene er det dårskap, men for oss som er kalt, enten vi er jøder eller hellenere, er Kristus Guds egen kraft og Guds egen visdom. For selv Guds dårskap er visere enn menneskene, og selv Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

Evangelievers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn.

Alle som tror på ham, har det evige liv i eie.

Evangelium

Joh 2,13–25
Riv dette tempel ned! Så skal jeg reise det opp igjen på tre dager.

Jødenes påske var nær, og Jesus drog opp til Jerusalem. Han kom til templet og fikk se alle dem som solgte okser, sauer og duer, og likeså pengevekslerne som hadde slått seg ned der. Da laget han seg en svøpe av rep og drev dem alle sammen ut av helligdommen, med sine sauer og okser; han strødde pengevekslernes mynt utover og veltet bordene for dem, og til duekremmerne sa han: «Få dette vekk herfra, og gjør ikke min Fars hus til en kremmerbod.» Og disiplene mintes noe som står skrevet: «Iver for ditt hus skal fortære meg.»

Men jødene tok til orde og spurte ham: «Hva for et tegn har du å vise oss, siden du gjør dette?»

Jesus svarte: «Riv dette tempel ned! Så skal jeg reise det opp igjen på tre dager.»

Jødene innvendte: «Det har tatt seksogførti år å bygge dette templet, og du vil reise det opp igjen på tre dager?»

Men han talte om sitt legemes tempel. Og siden, da han ble oppreist fra de døde, mintes disiplene hva han hadde sagt, og trodde på Skriften og på Jesu ord.

Mens han var i Jerusalem under påskefeiringen, var det mange som kom til tro på hans navn; for de så de jærtegn han gjorde. Men selv gav Jesus ingen av dem sin fortrolighet, for han kjente dem alle og trengte ikke til underretning om noen; han visste selv hva som bodde i mennesket.

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Dersom det under dagens messe foretas «overhøring» av dem som er «utvalgt» til dåp (påskenatt), brukes i stedet forbønnene fra år A.

Kjære brødre og søstre! Ved sin død og oppstandelse innviet Jesu en ny pakt – til avløsning for den som var skrevet med bud og blodige offer. La oss be om nåde til alltid å leve i denne pakt:

L: For all tjeneste som gjøres i Kirken og av kristne,
at det må være et velbehagelig offer for Gud,
helliget i Kristi ene fullkomne offer.

L: For dem som har ansvaret for det borgerlige liv,
at de må anerkjenne viktigheten av Guds bud
som vi kjenner gjennom fornuften og åpenbaringen.

L: For alle som lider fordi de selv eller andre
ikke respekterer Guds bud og forordninger.

L: For feiringen av den nye pakts offer hos oss,
at det må gi trøst og håp i denne by (på dette sted).

Barmhjertige Gud, himmelske far,
du som gav din Sønn i døden for vår skyld,
hjelp oss å finne håp i dine mysterier.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone ved dette vårt offer, så vi, som ber om tilgivelse for våre egne synder, må lære å tilgi vår neste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Når Evangeliet om den samaritanske kvinne leses, brukes følgende prefasjon:
Den samaritanske kvinne

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre. Da han bad den samaritanske kvinne om vann, hadde han allerede skjenket henne troens gave. Han tørstet etter hennes tro for å vekke i henne den guddommelige kjærlighet. Også vi takker deg for dette, og med Englene forkynner vi din makt og roper med én røst:

Prefasjoner hvis Evangeliet om den samaritanske kvinne ikke blir lest:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Når Evangeliet om den samaritanske kvinne leses:

Kommunionsvers

Joh 4,13–14

Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, sier Herren,
i ham skal det velle frem en kilde til evig liv.

Når et annet Evangelium leses:

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem og svalen et rede for sine unger:
på dine altere, Herre, min konge og min Gud!
Salige er de som bor i ditt hus, i all evighet skal de prise deg.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt pantet på det evige liv, og allerede her på jorden har vi smakt brød fra himmelen. Ydmykt ber vi deg, Herre, la det som sakramentet virker i oss, bli fullbyrdet i handling. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse