3. uke i fasten, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 103 (102), 2-3

Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger,
han tilgir all din misgjerning.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, hvert år gleder vi oss over å høytideligholde den hellige faste. Hjelp oss i tro å feire påskens mysterium, så den kan bli til full glede i vårt liv.
Ved vår Herre…

Lesning

Hos 6,1–6

Israelittene sa til hverandre: Kom, la oss vende om til Herren! For han som rev i stykker, vil lege oss; han som slo, vil forbinde våre sår. Han vekker oss til liv efter to dager, den tredje dag reiser han oss opp, så vi kan leve for hans åsyn. La oss lære å kjenne Herren, la oss jage efter å kjenne ham! Han kommer like visst som lyset om morgenen. Han kommer til oss som regnet, lik vårregn som væter jorden. Hva skal jeg gjøre med deg, Efraim? Hva skal jeg gjøre med deg, Juda? Deres troskap er som en morgensky, lik dugg som tidlig blir borte. Derfor gir jeg dem hugg ved profetene, jeg dreper dem med ord fra min munn; mine domsord mot deg går frem som lyset. For jeg vil ha troskap, ikke slaktoffer, gudskjennskap heller enn brennoffer.

Responsoriesalme

Sal 51(50),3-4.18-19.20-21ab

Omkved: Jeg har lyst til kjærlighet, ikke til offer.

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn.
Utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Tvett meg for all min ondskap,
og rens meg for min synd.

I slaktoffer finner du ingen glede,
brennoffer bryr du deg ikke om.
En sønderbrutt ånd er mitt offer.
Det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

I din nåde gjør vel imot Sion.
Gjenreis Jerusalems murer.
Da skal du finne behag i rettferdighets offer,
i brennoffer og slaktoffer på ditt alter.

Evangelievers

Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter.

Evangelium

Luk 18,9–14

På den tid fortalte Jesus denne lignelsen til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på andre:

«To menn gikk opp i templet for å be. Den ene var fariseer, den andre tolloppkrever. Fariseeren trådte frem og bad slik: 'Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, bedragere, ekteskapsbrytere, eller som denne tolleren her. Jeg faster to ganger om uken og gir tiende av alt jeg tjener.' Men tolloppkreveren stod langt nede og våget ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: 'Gud, vær meg synder nådig.' Og det sier jeg dere, at det var han, og ikke den annen, som gikk rettferdiggjort hjem. For enhver som opphøyer seg selv, han skal bli ydmyket, men den som ydmyker seg selv, han skal bli opphøyet.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Som kristne er vi kalt til fromhet og ydmykhet. La oss be om hjelp til å vise slik holdning:

L: For sjelesørgerne,
slik at de får hjelpe menneskene til å søke Gud
og samtidig klarer bevare ydmykheten og respekten for andre.

L: For dem som har oppført seg slik mot andre,
at de ikke ser seg verdig til å nærme seg Gud,
om nytt mot til å søke ham.

L: For dem som lider
fordi de ikke klarer å vise den kristne ydmykhet,
om nåde til fortsatt å søke barmhjertighet.

L: Om at vi i forberedelsen til den store høytid
må komme Kristus nærmere og lære mer og mer av ham.

Allmektige Gud,
din Sønn oppfylte de gamle profetier
da du etter to dager vakte ham til live.
Gi at vi må bli preget av hans ydmykhet.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 4,5-42 (om den samaritanske kvinne), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! Da Jesus bad om litt å drikke, ville han selv gi det vann som veller frem i det indre som en evig livgivende kilde. La oss be om troens liv for alle døpte:

L: Om at Kirken fortsatt må formidle troens gave
til dem som i dåpen har fått del i det nye liv.

L: At det liv som gis ved sakramentene,
også for folk i samfunnsmessige verv
må føre til syndserkjennelse, bot og omvendelse.

L: For dem som føler seg utstøtt av samfunnet
som følge av eget liv og egen livsførsel,
at de hos Kristus og i Kirken må finne troens liv.

L: At vi i likhet med den samaritanske kvinne
må bringe videre vitnesbyrdet om den tro
vi har fått motta i møte med Jesus Kristus.

Barmhjertige Gud,
du som alt i ørkenen slukket folkets tørst
ved strømmende vann fra klippen, vi ber deg,
gi også troens liv til oss, dine døpte barn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du gir oss nåde til å nærme oss dine mysterier med et rent sinn. Vi ber deg: Hjelp oss å forvalte dem med ærefrykt og tjene deg i pakt med din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 18, 13

Tolleren stod langt borte, slo seg for sitt bryst og sa:
Gud, vær meg synder nådig.

Slutningsbønn

Miskunnsrike Gud, dag etter dag metter du oss med dine sakramenter. Gi oss å forvalte dem med ærefrykt og alltid motta dem i tro.
Ved Kristus, vår Herre.