3. uke i fasten, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6-8

Jeg ropte, for du svarer meg, Gud;
bøy ditt øre til meg, og hør mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten!
Skjul meg under dine vingers skygge.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må virke i oss, gjøre oss ivrige i din tjeneste og lede oss frem til herligheten hos deg.
Ved vår Herre…

Lesning

Dan 3,25.34–43

I de dager bad Asarja slik til Herren:

«Herre, vår Gud, tenk på ditt navn, gå ikke fra oss for alltid. Bryt ikke din pakt, ta ikke fra oss din miskunn. Kom i hu Abraham, din venn, Isak din tjener, og din utvalgte, Israel, dem du har kjær. Du lovet å gjøre deres ætt tallrik som himmelens stjerner, som sanden ved havet. Men se, Herre, nå er vi blitt det minste av alle folk, ringeaktet over hele jorden for våre synder. Det er ikke lenger noen som fører oss, hverken profet eller fyrste. Det finnes intet offer eller offersted hvor vi kan ofre for ditt åsyn og finne miskunn. Men motta det vi bringer deg, et sønderbrutt, ydmyket hjerte. Måtte det være vårt offer i dag, et offer som tekkes deg.

For de skal ikke stå til skamme, de som setter sin lit til deg. Nå følger vi deg av hele vårt hjerte. Vi frykter deg og søker ditt åsyn. La oss ikke bli til skamme, men gjør med oss efter din mildhet og din store miskunnhet. Fri oss ut med underfulle gjerninger, gi ditt navn ære, Herre!»

Responsoriesalme

Sal 25(24),4-5ab.6+7bc.8-9

Omkved: Herre, kom din miskunn i hu.

Herre, vis meg dine veier
og lær meg dine stier.
La din sannhet lære og lede meg.
Du er min frelser, hele dagen venter jeg på deg.

Kom i hu din godhet, din miskunn, Herre,
for den er fra evighet.
Glem min ungdoms synder,
se til meg, Herre, i din kjærlighet.

Herren er god og rettvis,
derfor viser han syndere veien.
Til sannhet leder han de små
og fører dem frem på sin vei.

Evangelievers

Vend om til meg av et helt hjerte - lyder ordet fra Herren - for jeg er nådig og barmhjertig.

Evangelium

Matt 18,21–35

På den tid kom Peter til Jesus og spurte: «Herre, hvor mange ganger er jeg forpliktet til å tilgi en bror som krenker meg? Like til syv ganger?» Jesus sier: «Til det svarer jeg: Ikke syv, men syvogsytti.» Og således kan himlenes rike lignes med en konge, som ville gjøre opp sitt regnskap med sine embedsmenn. Oppgjøret begynte, og en som skyldte ham ti tusen talenter, ble ført frem. Han hadde ikke noe å betale med, og derfor befalte hans herre at han skulle selges, med kone og barn og alt han eide, så gjelden kunne bli betalt. Da kastet embedsmannen seg i støvet for ham og bad: «Gi meg bare henstand, så skal jeg betale deg alt sammen.» Hans herre syntes synd på ham og lot ham gå, og eftergav ham til og med gjelden. Men idet embedsmannen gikk ut, kom han over en kollega, som skyldte ham hundre denarer. Dermed grep han ham i strupen og sa: «Betal det du skylder!» Den annen falt ned for ham og bønnfalt ham: «Gi meg bare henstand, så skal jeg betale deg!» Men han ville ikke; tvert imot, han drog avgårde til fengslet med ham, og der skulle han sitte inntil han hadde betalt det han skyldte. Da hans kolleger så hva som gikk for seg, ble de opprørt og gikk og fortalte sin herre det hele. Og hans herre lot ham kalle til seg og sa til ham: «Du slyngel! Alt det du skyldte, eftergav jeg deg fordi du bad meg om det. Jeg viste deg barmhjertighet; burde ikke da også du ha vist barmhjertighet mot din kollega?» Og full av vrede lot han bøddelknektene ta seg av ham, inntil han hadde betalt alt han skyldte. - Og slik kommer min himmelske Far til å gjøre med dere, dersom ikke hver enkelt av hjertet tilgir sin bror.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud vil at vi skal omvende oss og bære omvendelsens rette frukter. La oss be om nåde til det:

L: For skriftefedrene,
om visdom og åndelig klokskap til å lede oss på de veier
som fører til Guds barmhjertighet.

L: For dem som har ansvar for strafferettspleien
og kriminalomsorgen i vårt samfunn,
at de må vise rettferdighet og barmhjertighet
og være med på å foredle de mennesker de møter.

L: For dem som er rammet av store gjeldsbyrder,
om nødvendig og rimelig hjelp.

L: For oss som har syndet
– til tross for Guds nåde mot oss da vi ble døpt –,
at vi må omvende oss og gjøre bot for våre synder.

Barmhjertige Gud,
du som er oss nådig og tilgir vår synd,
hjelp oss å forberede oss til påskefesten
ved selv å tilgi våre brødre og søstre.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 4,5-42 (om den samaritanske kvinne), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! Da Jesus bad om litt å drikke, ville han selv gi det vann som veller frem i det indre som en evig livgivende kilde. La oss be om troens liv for alle døpte:

L: Om at Kirken fortsatt må formidle troens gave
til dem som i dåpen har fått del i det nye liv.

L: At det liv som gis ved sakramentene,
også for folk i samfunnsmessige verv
må føre til syndserkjennelse, bot og omvendelse.

L: For dem som føler seg utstøtt av samfunnet
som følge av eget liv og egen livsførsel,
at de hos Kristus og i Kirken må finne troens liv.

L: At vi i likhet med den samaritanske kvinne
må bringe videre vitnesbyrdet om den tro
vi har fått motta i møte med Jesus Kristus.

Barmhjertige Gud,
du som alt i ørkenen slukket folkets tørst
ved strømmende vann fra klippen, vi ber deg,
gi også troens liv til oss, dine døpte barn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la ditt offer rense oss for våre synder og bringe oss din mektige hjelp.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 17 (16), 6-8

Herre, hvem skal gjeste ditt telt?
Hvem skal bo på ditt hellige fjell?
Den som er ulastelig i sin ferd, og gjør hva rett er.

Slutningsbønn

Herre, la disse hellige mysterier bli oss til forsoning og vern, og skjenke oss evig liv.
Ved Kristus, vår Herre.