3. uke i påsketiden, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kol 2 , 12

I dåpen ble dere gravlagt med Kristus, og med ham fikk dere del i oppstandelsen, fordi dere trodde på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, i dåpens bad har du gitt nytt liv til dem som tror på deg. Våk over dem som er gjenfødt i Kristus, så de seirer over det ondes anslag og trofast bevarer din nådes gave.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 9,31–42

I de dager hadde kirken fred i hele Judea, Galilea og Samaria; den levde i ærefrykt for Herren og vokste både innad og utad, styrket av den hellige Ånd.

Det hendte en gang at Peter, som reiste rundt overalt, også kom ned til de hellige i Lydda. Der fant han en mann ved navn Aineas, som i åtte år hadde ligget lam på sitt leie. Men Peter sa til ham: «Aineas, Jesus Kristus helbreder deg. Reis deg, og re selv din seng!» Og straks kunne han reise seg. Alle som bodde i Lydda og på Saronsletten så ham, og vendte om til Herren.

I Joppe var det en kvinnelig disippel som het Tabitha (på gresk Dorkas). Hun gjorde en mengde godt og var meget gavmild. Men nettopp i disse dagene ble hun syk og døde. De vasket henne da og la henne i salen ovenpå. Lydda er imidlertid like i nærheten av Joppe, og da disiplene hørte at Peter var der, sendte de to mann avgårde med bønn om at han måtte komme så fort han kunne. Og Peter brøt straks opp og gikk med dem. Så snart han var fremme, førte de ham opp i salen ovenpå, hvor alle enkene flokket seg gråtende om ham og viste ham kjortler og kapper som Dorkas hadde laget mens hun ennå var iblant dem. Men Peter sendte dem alle sammen ut, knelte og bad. Så vendte han seg mot den døde og sa: «Tabitha, reis deg!» Hun åpnet øynene, og da hun fikk se Peter, satte hun seg opp i sengen. Han tok henne da ved hånden og hjalp henne opp. Så kalte han de hellige og enkene inn og stilte henne lys levende frem for dem. Dette ble kjent over hele Joppe, og mange kom den gang til troen på Herren.

Responsoriesalme

Sal 116 (115)

Omkved: For hele folkets åsyn vil jeg innfri mine løfter til Herren.

Hvorledes skal jeg gjengjelde Herren
alt han har gjort for meg?
Frelsens kalk vil jeg løfte
og påkalle Herrens navn.

For folkets åsyn
vil jeg holde mine løfter til Herren.
Hans helliges død teller for ham.

Se, Herre, jeg er jo din tjener,
din tjenerinnes sønn.
Du har løst mine lenker.
Med takkoffer vil jeg påkalle Herrens navn.

Evangelievers

Halleluja. Herre, det du har sagt oss, er ånd og liv. Det er du som har det evige livs ord. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,61–69

På den tid underviste Jesus i en synagoge i Kafarnaum, men mange av disiplene som hørte på ham sa: «Dette er utålelig; den slags tale kan en ikke høre på.» Jesus, som vel visste at hans disipler mukket over dette, sa da til dem: «Så dere er rystet over dette? Men når dere da får se Menneskesønnen stige opp dit hvor han før var? - Ånden er det som gir liv, kjøtt og blod er til ingen nytte. Det jeg har sagt dere, er ånd og liv. Men der er noen blant dere som ikke tror.» Jesus visste nemlig fra første stund hvem det var som ikke trodde, og hvem som kom til å forråde ham. Så la han til: «Derfor var det også jeg sa dere at ingen kan komme til meg, uten at Faderen gir ham det i gave.»

Fra da av var det mange av hans disipler som trakk seg bort og sluttet med å følge ham omkring. Jesus sa da til de tolv: «Vil kanskje dere også gå?» Men Simon Peter svarte: «Herre, til hvem skulle vi gå? Det er du som har det evige livs ord. Vi tror, og vi vet at du er Guds Hellige.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Jesus Kristus er Guds hellige og har det evige livs ord. La oss be ham om kraft og hjelp:

L: Om oppreisningens kraft
i møte med sykdom og død for alle som tror
at Jesus Kristus steg ned fra Gud,
at han er oppreist fra de døde
og at han er steget opp til Gud.

L: For dem som handler godt i det verdslige samfunn,
om delaktighet i livets kraft fra Kristus.

L: For alle som er tynget av sykdom og død,
om fysisk, psykisk og åndelig hjelp fra Kristus.

L: At vi må si som Simon Peter:
Herre, til hvem skulle vi gå?

Allmektige, evige Gud,
det er din Sønn som har det evige livs ord,
og vi tror og vet at han er Guds hellige.
Gi oss hans kraft til frelse og helbred.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot ditt folks offergaver.
Hold oss i ditt vern, så vi ikke mister det du har gitt oss,
men når frem til det evige livs gave.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 17, 20-21

Far, jeg ber for dem, at de må være ett i oss,
så verden kan tro at du har sendt meg. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, vern med din godhet det folk du har frelst, så vi som er blitt gjenløst ved din Sønns lidelse, kan glede oss ved hans oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.