30. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

1. lesning

Sir 35,15b–17.20–22a (35,12–14.16–18)
Den ydmykes bønn går gjennom skyene

Herren er en dommer som ikke gjør forskjell på folk. Han tar ikke parti mot den fattige, og når noen lider urett, hører han deres bønn. Han hører alltid den farløses bønn og enkens bitre klage.

Herren tar imot den som tjener ham med glede, og hans bønner når like til himmelen. Den ydmykes bønn går gjennom skyene, han gir seg ikke før målet er nådd.

Han holder ikke opp før Den Høyeste griper inn, dømmer rettferdig og skaffer ham rett.

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2–3. 17–18. 19 og 23

Omkved: Den elendige roper, og Herren gir svar.

Jeg vil love Herren til hver en tid,
min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

Herren vender seg mot de onde
for å utslette deres minne fra jorden.
De rettferdige roper, og Herren hører.
Han frir dem av alle trengsler.

Herren står den sønderknuste nær.
Han hjelper den som er slått til jorden.
Herren frelser sine tjeneres liv.
Den som tar sin tilflukt til ham, skal leve.

2. lesning

2 Tim 4,6–8. 16–18
Rettferdighetens seierskrans ligger ferdig til meg

Kjæreste!

Jeg er alt i ferd med å ofres, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet, vært trofast. Og nå ligger rettferdighetens seierskrans ferdig til meg; den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dag – og ikke bare meg, men alle som av hele sitt hjerte har sett frem til hans komme.

Skynd deg å komme til meg, så fort du kan. Første gang jeg skulle forsvare meg, var det ingen som møtte opp for å stille seg ved min side; alle sviktet meg. Måtte det ikke bli lagt dem til last! Men Herren selv stod meg bi og gav meg styrke, så budskapet gjennom meg nådde frem til sitt mål, og ble hørt av «alle hedninger» – og jeg ble reddet fra løvens gap.

Ja, Herren vil redde meg fra alle onde anslag og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet. Amen.

Halleluja

2 Kor 5,19

Halleluja. Gud som var nærværende i Kristus, har forsonet verden med seg gjennom ham
og overlatt budskapet om forsoningen til oss. Halleluja.

Evangelium

Luk 18,9–14
Det var tolloppkreveren, og ikke fariseeren, som gikk rettferdiggjort hjem

På den tid fortalte Jesus denne lignelsen til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på andre: «To menn gikk opp i templet for å be. Den ene var fariseer, den andre tolloppkrever.

Fariseeren trådte frem og bad slik: ‘Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, bedragere, ekteskapsbrytere, eller som denne tolleren her. Jeg faster to ganger om uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ Men tolloppkreveren stod langt nede og våget ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig.’

Og det sier jeg dere, at det var han, og ikke den annen, som gikk rettferdiggjort hjem. For enhver som opphøyer seg selv, han skal bli ydmyket, men den som ydmyker seg selv, han skal bli opphøyet.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Nest siste søndag i oktober (29. eller 30. søndag i det alminnelige kirkeår) er «misjonssøndagen», hvor Kirken spesielt ber for misjonen.

Kjære kristne! Gud ser ikke på ytre fromhet, men gransker hjertene og dømmer med rettferdighet og barmhjertighet. La oss be ham miskunne seg over oss syndere, og være oss nådig:

L: For alle som når langt i å tjene Gud på ytre vis,
at de også må oppnå hjertets indre ydmykhet.

L: For dem som innehar høye posisjoner
og heder i det borgerlige samfunn,
at de ikke må glemme at de skal svare overfor Gud.

L: For alle med et sønderbrutt hjerte,
at de må finne trøst og håp
i beretningen om tolloppkreveren i templet.

L: For de fattige og foreldreløse,
for dem som er blitt alene,
og for alle iblant oss med bitter klage til Herren.

L: (For det kristne misjonsarbeid og misjonærene
og for vårt eget misjonsengasjement.)

Barmhjertige Gud,
du som har lovet en seierskrans på den ytterste dag,
gi at vi alt i dette liv må få et velfundert håp.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vi er samlet i denne messen som representanter for Guds folk som søker rettferdighet: både gamle og unge, rike og fattige, glade og sørgmodige, mennesker fra mange steder i verden, bundet sammen i en felles tro på deg, vår Herre Jesus Kristus:

L: At du vil lede oss inn på riktige veier og gjøre oss rettferdige.

L: At du vil gjøre vår menighet til det samfunn av hellige de egentlig er ment å være.

L: At du med dette gir oss den frihet som er Guds barns frihet.

L: At vi må få kraft og frimodighet til å bringe Guds rettferdighet ut til andre.

L: At vi aldri må bli trette av å forsøke å rette på den urettferdighet vi finner i verden og i vårt nærmiljø.

Vår Herre Jesus Kristus, du er lyset som skinner i mørket og viser oss veien gjennom det. Ved deg priser vi Faderen i den Hellige Ånds enhet, i all evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.