33. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

1. lesning

Ordsp 31,10–13.19–20.30–31
Hennes hender arbeider med liv og lyst

En dyktig kvinne, hvem finner vel henne? Mer enn perler er hun verd. Mannen har full tillit til henne, og det skorter ikke på vinning. Hun gjør bare godt imot ham, aldri noe ondt, så lenge hun lever. Hun sørger både for ull og lin, hennes hender arbeider med liv og lyst.

Hun legger hendene på rokken, og fingrene griper om tenen. Hun åpner hånden for dem som lider nød, rekker armene ut til fattigfolk.

Ynde svikter, og skjønnhet forgår; en kvinne som frykter Herren, skal prises. La henne nyte frukten av sitt arbeide; der mennesker møtes, får hun ros for sine gjerninger.

Responsoriesalme

Sal 128 (127),1–2. 3. 4–5

Omkved: Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.

Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.
Frukten av dine henders arbeide skal du nyte,
lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk
inne i ditt hus.
Dine barn er som oljekvister
omkring ditt bord.

Se, slik blir den mann velsignet,
som frykter Herren.
Herren velsigne deg fra Sion,
la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager!

2. lesning

1 Tess 5,1–6
La ikke Herrens dag komme overraskende på dere som en tyv

Hva tid og stund angår, brødre, så trenges det ikke at jeg skriver til dere om det. Dere vet jo selv utmerket godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.

Når folk sier: «Fred og ingen fare,» – da med ett slag står de overfor sin undergang, like plutselig som veene rammer en kvinne som skal føde, og like lite skal de slippe unna. Men dere, brødre, dere lever jo ikke i mørket, så Dagen kan komme overraskende på dere, som en tyv. Alle er dere barn av lyset, barn av dagen. Vi hører ikke natten eller mørket til.

Så la oss ikke sove som de andre, men la oss være våkne og ved full bevissthet.

Halleluja

Joh 15,4a. 5b

Halleluja. Bli i meg som jeg i dere, sier Herren.
Den som blir i meg, han bærer frukt i mengde. Halleluja.

Evangelium

Matt 25,14–30 (kortere form: 25,14–15.19–21)
Siden du har vist deg tro i de små ting, kom inn til gleden hos din herre

På den tid fortalte Jesus denne lignelsen:

«Det er som en mann som ville dra utenlands; han kalte sammen sine tjenere og overlot alt han eide i deres varetekt. En gav han fem talenter, en annen to, og en tredje én talent – hver enkelt etter hva han dugde til; og så reiste han. [Straks tok han som hadde fått fem talenter og satte dem i omløp, og tjente fem talenter til. Det samme gjorde han som hadde fått to talenter, og tjente to til. Men han som hadde fått den ene talenten, han gikk hen og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger der.]

Lang tid etter kommer så disse tjenernes herre tilbake og krever regnskap av dem.

Han som hadde fått fem talenter, la da frem fem talenter til og sa: ‘Herre, du overlot meg fem talenter; se, her har jeg tjent fem talenter til.’ Og hans herre svarte: ‘Det er bra, en god og tro tjener er du! Og siden du har vist deg tro i de små ting, har jeg nå store ting å betro deg; kom inn til gleden hos din herre.’

[Så kom den annen, han med de to talenter, og sa: ‘Herre, to talenter var det du overlot meg, se, her har jeg tjent to talenter til.’ Og hans herre svarte: ‘Det er bra, en god og tro tjener er du! Og siden du har vist deg tro i de små ting, har jeg nå store ting å betro deg; kom inn til gleden hos din herre.’

Til sist kom han som hadde fått én talent; og han sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, – at du høster også der hvor du ikke har sådd, og samler inn også der hvor du ikke har lagt noe ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Vær så god, her har du ditt tilbake.’

Da svarte hans herre ham: ‘Usle og late tjener! Så du mente at jeg høster også der hvor jeg ingenting har sådd, og samler inn også der hvor jeg ingenting har lagt ut? Men da skulle du satt pengene mine i en bank, så jeg hadde fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. – Ta nå fra ham talenten og gi den til ham som har de ti! For enhver som har, skal stadig få mer, så han til sist har overflod; men den som ikke har, han skal bli fratatt alt. Og kast så denne unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de skal gråte og hulke bittert!’]»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

33. søndag i det alminnelige kirkeår feires «bonifatiussøndagen». Et ledd (f.eks. 5. intensjon her) føyes inn i forbønnen.

Kjære medkristne! En dag skal enhver overfor Gud svare for de talenter han har fått å forvalte. La oss be om gode forvaltere overalt i Kirken og i verden:

L: For paven og biskopene,
for lederne av ordener
og organisasjoner i Kirken.

L: For statens og andre samfunnsledere,
for våre lokale politikere,
og for dem som har ansvar for fred
og rettferdighet i verden.

L: For dem som er så fattige og har det så vondt
at de vanskelig kan se hvilke talenter
de har fått i oppdrag å forvalte.

L: Om at vi i forvaltningsoppdrag her hos oss
må la oss prege av plikttroskap
gjennomtrengt av mot og vilje, visdom og kjærlighet.

L: Vi ber for Den katolske kirke i Tyskland,
dens hyrder og troende,
i takknemlighet for den hjelp og støtte
den har gitt Kirken her i Norge.
At deres nestekjærlighet må bære rik frukt
og aldri glemmes.

Barmhjertige Gud,
i Den hellige skrift lovprises dyktige kvinner som frykter deg.
Vi ber deg om gode forvaltere i Kirken og i verden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag