4. uke i fasten, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53), 3-4

Frels meg, Gud, ved ditt navn.
Skaff meg rett ved din kraft!
Gud, hør min bønn.
Lytt til mine ord!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du kommer vår svakhet i møte med din hjelpende hånd. Gi oss å ta imot vår gjenløsning med glede, så den kan bære frukt i et liv i tjeneste.
Ved vår Herre…

Lesning

Visd 2,1a.12–22

De urettferdige sier til seg selv, fordi de tenker ondt: «La oss lure på den rettferdige, for han er brysom for oss. Han setter seg imot våre gjerninger, beskylder oss for å være ulydige mot Guds lov, og anklager oss for å sette oss ut over fedrenes forskrifter. Han påstår at han kjenner Gud, og kaller seg selv Herrens barn. Han er et levende klagemål mot våre tanker. Det er en plage for oss bare å se ham. Hans liv er ulikt de andres og hans ferd helt forskjellig fra vår. Som utskudd regner han oss, og han holder seg fra oss som fra noe urent. Han priser de rettferdiges død salig, og praler av at Gud er hans far. La oss se om hans ord er sanne, la oss prøve hva utgangen vil bli for ham. For dersom den rettferdige er Guds barn, da vil Gud ta seg av ham og frelse ham fra hans motstandere. La oss sette ham på prøve med spott og pine, så vi kan lære å kjenne hans mildhet og tålmod. La oss dømme ham til en vanærende død, for Gud vil jo se til ham, sier han selv.» Så tenker de, men de farer vill. Deres ondskap har forblindet dem. De kjenner ikke Guds hemmelige råd, de håper ikke på noen lønn for fromhet, de vil ikke vite av at det finnes en ærespris for ulastelige sjeler.

Responsoriesalme

Sal 33 (34)

Omkved: Herre, det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

Herren vender seg mot de onde
for å utslette deres minne fra jorden.
De rettferdige roper og Herren hører.
Han frir dem av alle trengsler.

Herren står den sønderknuste nær.
Han hjelper den som er slått til jorden.
Den rettferdige kan rammes av meget ondt,
men Herren frir ham ut.

Han tar vare på hvert ben i hans kropp.
Ikke ett eneste skal bli knust.
Herren frelser sine tjeneres liv.
Den som tar sin tilflukt til ham skal leve.

Evangelievers

Mennesket lever ikke av brød alene, det lever av de ord som lyder fra Guds munn.

Evangelium

Joh 7,1–2.10.25–30

På den tid drog Jesus omkring i Galilea; Judea kunne han ikke ferdes i, for jødene stod ham efter livet. Tiden for jødenes løvhyttefest nærmet seg. Efter at hans brødre var dratt avsted til høytiden, gav han seg også selv på vei; riktignok ikke åpenlyst, men mer i hemmelighet. Nå var det noen av innbyggerne i Jerusalem som begynte å spørre: «Er ikke dette han de vil ta livet av? Likevel står han der og taler fritt, uten at noen sier ett ord til ham. Skulle de virkelig være blitt overbevist om at han er Messias? Men denne her vet vi jo hvor er fra; Messias derimot, når han kommer, vet ingen hvor han er fra.» - Jesus var i ferd med å undervise i templet. Han ropte da:

«Ja, dere kjenner meg, og dere vet hvor jeg kommer fra. Men på egne vegne kommer jeg ikke. Og han som har sendt meg, er til å stole på; men ham kjenner dere ikke. Jeg derimot kjenner ham, for jeg kommer fra ham, og det er han som har sendt meg.» Da søkte de å arrestere ham, men ingen fikk lagt hånd på ham; for ennå var hans time ikke kommet.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Den første fredag i mars holdes «kvinnenes internasjonale bønnedag». Egne intensjoner (som f.eks. intensjon nr. 4 og 5 nedenfor) kan tilføyes forbønnene.

Kjære medkristne! Da Kristus, Guds Messias, stod frem i verden, ble han møtt av motstand som til slutt endte med kors og død. La oss be ham om hjelp til utholdenhet:

L: For Kirken når den utsettes for motstand og forfølgelse,
at den likesom Kristus selv må holde ut.

L: For dem som forfølger,
at de må omvende seg og tro på Guds sendebud.

L: For dem som personlig lider under forfølgelse,
at de må oppleve trøst og hjelp som når frem.

L: (For alle kristne kvinner verden over
som tror på bønnens kraft,
at de må få sin tro bekreftet ved Guds barmhjertige svar.)

L: (For…)

L: For oss på dette sted,
at vi aldri må glemme å be
for dem av våre brødre og søstre
som får smake noe av Kristi lidelse.

Himmelske Far,
du som sendte din Sønn, han som er Messias,
hjelp oss til alltid å forbli i troen på ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 9,1-41 (om den blindfødte), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! I synd er vi født, og som blinde i forhold til Gud; men gjennom Evangeliet om Kristus og ved dåpen til ham blir vi opplyst. La oss be om opplysning:

L: For alt Guds folk
som er blitt helliget gjennom troen og dåpen,
at det ikke igjen må miste Guds vei av syne.

L: For dem som har ansvar
for å opprettholde et godt og stabilt samfunn,
at de ikke må skygge for det guddommelige lys.

L: For alle som lider
som følge av medfødt åndelig blindhet,
at de gjennom lyset fra Kristus må bli helbredet.

L: For oss på dette sted,
som har sett det guddommelige lys,
at vi må vise kristen omsorg for katekumenene.

Lysenes Gud,
du som vil opplyse hvert menneske,
gi at ditt lys får trenge stadig dypere inn i oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, la dette offer rense oss fra våre synder, så vi i glede kan nærme oss påskefesten, hvor dette offer har sitt utspring og sin fullbyrdelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Es 1,7

I Kristus er vi frikjøpt gjennom hans blod,
gjennom ham er våre misgjerninger tilgitt.

Slutningsbønn

Herre i din nåde har du ført oss fra den gamle til den nye skapning. Vi ber deg: Gi oss å legge av det gamle menneske og ikle oss Kristi hellighet og rettferd, han som lever og råder fra evighet til evighet.