5. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

1. lesning

Job 7,1–4.6–7
Jeg ligger urolig helt til det lysner av dag

Da tok Job til orde og sa:

Mannen må trelle og slite på jorden, som en leiekars dager er hans liv. Han ligner trellen som stønner etter skygge, og tjeneren som venter på sin lønn. Slik ble måneder med møye min lodd, og netter med lidelse ble min skjebne.

Hver gang jeg legger meg, tenker jeg bare: «Når kan jeg stå opp igjen?» Kvelden blir lang, jeg ligger urolig helt til det lysner av dag.

Mine dager flyr fortere enn veverens skyttel, de svinner bort uten håp. Kom ihu at mitt liv er som et pust! Aldri mer får jeg oppleve lykken.

Responsoriesalme

Sal 147 (146),1–2. 3–4. 5–6

Omkved: La oss lovsynge Gud i evighet.

Det er godt å lovsynge Gud,
godt og velsignet å prise hans navn.
Herren bygger Jerusalem,
han samler de spredte av Israel.

Han leger de sønderknustes hjerter
og forbinder deres sår.
Han fastsetter stjernenes tall
og kaller dem alle ved navn.

Vår Herre er stor og veldig,
hans innsikt er uten mål.
Herren holder de ydmyke oppe
og bøyer de gudløse til jorden.

2. lesning

1 Kor 9,16–19.22–23
Ve meg om jeg ikke forkynner Evangeliet!

Brødre, det at jeg forkynner Evangeliet, det er ikke noe å være stolt av, det er jeg nødt og tvunget til; ve meg om jeg ikke forkynner!

Jo, om det var av egen drift jeg gjorde det, da skulle jeg ha en lønn, men har jeg intet valg, da er det bare en oppgave som er blitt meg betrodd. Hva er da min lønn? Den at jeg kan forkynne Evangeliet uten vederlag, og gi avkall på den rett Evangeliet gir meg!

For ubundet av alle har jeg gjort meg til alles slave, for å vinne så mange fler. Blant de svake har jeg selv vært en svak, for å vinne dem; jeg har vært alt for alle, for i hvert fall å frelse noen. Og alt dette gjør jeg for Evangeliet, for å få del i hva det lover.

Halleluja

Matt 8,17

Halleluja. Han tok våre plager,
han bar våre sykdommer. Halleluja.

Evangelium

Mark 1,29–39
Han helbredet en mengde folk med alle slags sykdommer

På den tid gikk Jesus fra synagogen over i Simons og Andreas’ hus, sammen med Jakob og Johannes. Der lå Simons svigermor til sengs i feber. Dette fortalte de til Jesus, og han gikk hen, tok henne ved hånden og reiste henne opp – og dermed slapp feberen henne. Siden gikk hun og stelte for dem.

Senere, da det var blitt aften og solen var gått ned, bar de til ham alle de syke og besatte, så hele byen til sist var forsamlet utenfor inngangsdøren. Og han helbredet en mengde folk med alle slags sykdommer, og drev ut mange demoner, men tillot dem ikke å tale, for de visste hvem han var.

Tidlig neste morgen, lenge før det lysnet, stod han opp og gikk ut til et ensomt sted for å be. Simon og de andre gav seg ut på leting etter ham, og de fant ham igjen og sa til ham: «Alle leter etter deg!»

Han svarte: «La oss gå videre, til de andre byene her omkring, for at jeg kan forkynne også der. For det er derfor jeg er kommet hit.» Så gikk han avsted og forkynte i synagogene over hele Galilea, og drev ut demoner.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus helbredet Simons svigermor som lå til sengs med feber. La oss be for alle som ligger til sengs med lidelser:

L: For dem som ikke kan delta i den ordinære liturgi,
at de må oppleve kirkefellesskapet, også ved sengeleiet.

L: For alle som arbeider på sykehjem og i hjemmesykepleien,
at de må formidle god pleie og oppmuntring.

L: For dem som opplever mareritt eller har søvnproblemer,
og for alle som gruer for å stå opp etter natten.

L: For oss i denne menighet (i dette fellesskap),
at vi må finne lærdom og trøst hos våre lidende,
og være til hjelp for dem.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som reiste din Sønn opp fra dødens søvn,
bevar oss i håpet om oppreisning og helbred.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag