5. søndag i påsketiden (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 98 (97),1–2

Syng en ny sang for Herren. Han har gjort underfulle ting.
For folkenes øyne har han åpenbart sin rettferdighet. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Gud, allmektige Far, du har gjenløst oss og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du elsker med en fars kjærlighet, og la oss som tror på Kristus, vinne sann frihet og arve det evige liv. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

Apg 14,21b–27
De gav seg til å berette for menigheten om alt det Gud hadde utrettet gjennom dem

I de dager vendte Paulus og Barnabas tilbake til Lystra, Ikonion og Antiokia. De styrket disiplenes hjerter, formante dem til å leve i troen, og minnet dem om at veien til Guds rike går gjennom mange trengsler. Så la de hendene på de presbytere som de valgte til å lede hver enkelt menighet; under faste og bønn overgav de dem til den Herre de hadde gitt sin tro.

Over Pisidia kom de så ned i Pamfylia, hvor de forkynte Ordet i Perge, og deretter drog de ned til Attalia. Derfra seilte de til Antiokia, som de først var dratt ut fra, og hvor Guds nåde engang var blitt nedkalt over dem, med tanke på det verk som de nå hadde utført.

Vel fremme der samlet de menigheten og gav seg til å berette om alt det Gud hadde utrettet gjennom dem, og fortalte hvordan han hadde åpnet troens dør for hedningene.

Responsoriesalme

Sal 145 (144),8–9. 10–11. 12–13ab

Omkved: Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge.

Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle,
hans miskunn favner hele hans verk.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt,

så menneskebarn skal se din storhet,
ditt rikes strålende prakt.
Ditt rike står i evighet,
ditt herredømme fra slekt til slekt.

2. lesning

Åp 21,1–5a
Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne

Jeg, Johannes, så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var forsvunnet, og havet fantes ikke mer.

Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen, fra Gud, smykket som en brud for sin brudgom. Og fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Gud har oppslått sin bolig blant menneskene! Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk; som deres egen Gud skal han være blant dem. Han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke lenger være til, heller ikke sorg eller jammer eller smerte – alt det gamle er forbi!»

Og han som satt på tronen sa: «Ja, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned; for alt dette er pålitelig og sant.»

Halleluja

Joh 13,34

Halleluja. Et nytt bud gir jeg dere, sier Herren.
Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Halleluja.

Evangelium

Joh 13,31–33a.34–35
Et nytt bud gir jeg dere: Elsk hverandre

Da Judas var gått ut, sa Jesus:

«Nå er Menneskesønnen nådd frem til sin triumf, og hans triumf er Gud til ære. Men æres Gud gjennom ham, da vil Gud også til gjengjeld kaste glans over ham – ja, om kort tid vil han stå omstrålet av Guds egen herlighet!

Barn, bare en liten stund til blir jeg blant dere. Et nytt bud har jeg å gi dere: Elsk hverandre. Som jeg selv har elsket dere, slik skal også dere elske hverandre. For alle skal det være tegnet på at dere er mine disipler: At dere har en slik innbyrdes kjærlighet.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Menneskesønnens død og oppstandelse ble Gud til ære og til hans egen triumf. La oss be ham om hjelp til å være med å forherlige ham ved å leve i innbyrdes kjærlighet:

L: For alle som denne vår ordineres til prester,
at de må tjene i kjærlighet – til Kristi større ære.

L: Om at det sosiale system må bli innrettet
også med respekt for menneskenes religiøse behov.

L: For dem som har øynene fulle av tårer,
at de i det minste må kunne glede seg
over at Gud har oppslått sin bolig blant oss.

L: At vi når vi opplever trengsler på veien til Guds rike,
fortsatt må kunne prise Faderen og Sønnen.

Herlighetens Far i himmelen,
du som for vår frelses skyld
førte din Sønn gjennom døden til livet,
hjelp oss å leve i innbyrdes kjærlighet
og i lovprisning til deg og Menneskesønnen.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Herre Jesus Kristus, du er hyrden som bringer oss liv og glede, Menneskesønnen som har nådd frem til sin triumf. Vi har hørt ditt nye bud og vender oss i tillit til deg:

L: at du vil gi oss evne og styrke til innbyrdes kjærlighet, også mellom de ulike kirkesamfunn i Norge.

L: at vi må kunne heve oss over alt det småskårne og ynkelige i livet vårt, og kunne tjene deg spontant og av et glad hjerte.

L: at våre familier må være små kristne kjernesamfunn som vitner om forholdet mellom Kristus og kirken.

L: at de som har makt i dette landet må treffe riktige beslutninger, også når det gjelder moralspørsmål.

L: at vårt land må være åpent for mennesker som blir forfulgt, også for sin tros skyld.

Allmektige Gud, du gjør alle ting nye. Gi oss alle et sinnelag som fører til gjensidig kjærlighet. Deg priser vi med all den hengivelse som finnes i oss. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, gjennom vårt samfunn med deg i dette hellige offer gir du oss del i den ene sanne guddom. Vi ber deg: Hjelp oss som kjenner din sannhet, å virkeliggjøre den i våre liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 15,1.5

Jeg er det sanne vintre, og dere er grenene, sier Herren.
Den som blir i meg, og jeg i ham,
han bærer megen frukt. Halleluja.

Slutningsbønn

Herre, bli i nåde hos ditt folk. Hjelp oss som du har innviet i ditt rikes mysterier, å bli frigjort fra det gamle menneske og gå inn til det nye liv. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse