5. uke i påsketiden, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 5, 12

Herrevelde og rikdom, visdom, styrke og ære
tilkommer det ofrede Lam. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, fylt av glede feirer vi påskens mysterier og ber deg:
La dem prege hele vårt liv,
så deres evige kraft blir oss til vern og frelse.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 15,22–31

I de dager vedtok apostlene og presbyterne, med hele menighetens samtykke, å velge noen menn av sin egen midte og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. Valget falt på Judas, med tilnavnet Bar-Sabbas, og Silas - begge to folk som var vel ansett blant brødrene. Med dem sendte de følgende skrivelse: «Deres brødre her, apostlene og presbyterne, til brødrene av hedensk ætt i Antiokia, Syria og Kilikia, med hilsen. - Siden det er kommet oss for øre at folk som kom herfra, men som ikke hadde noen fullmakter fra oss, ved sine uttalelser har skapt uro og forvirring blant dere, er vi alle blitt enige om å velge noen menn og sende dem til dere sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus - som jo selv har våget sitt liv for vår Herre Jesu Kristi navn. Vi sender dere da Judas og Silas, som skal bekrefte muntlig det vi her skriver. Nemlig: Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn følgende, helt nødvendige, ting: Avhold fra mat viet til avgudene, fra blod, fra kvalte dyr, og fra ulovlige ekteskap. Vokt dere for disse ting, så vil alt gå bra. Lev vel!»

Utsendingene tok da farvel og drog ned til Antiokia, kalte sammen folket og overleverte skrivelsen. Den ble lest og mottatt med glede for den oppmuntring den betydde.

Responsoriesalme

Sal 57(56),8-9.10+12

Omkved: Blant folkene vil jeg love deg, Herre.

Mitt hjerte er rede, Herre,
mitt hjerte er rede,
jeg vil synge og lovprise deg.
Våkn opp min sjel, min ære,
våkn opp harpe og citar,
så jeg kan vekke morgenrøden.

Blant folkene vil jeg love deg, Herre,
spille for deg blant alle folkeslag.
For til himmelen rekker din miskunn, Herre.
din troskap like til skyene.
Vis deg høy over himmelen, Gud,
din herlighet lyse over jorden.

Evangelievers

Halleluja. Dere har jeg kalt venner, sier Herren, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gitt dere del i. Halleluja.

Evangelium

Joh 15,12–17

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Dette er mitt bud: at dere skal elske hverandre, slik som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner, dersom dere gjør hva jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre har fore. Nei, dere kaller jeg nå venner; for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gitt dere del i. Ikke så at dere valgte meg; det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer. Og alt hva dere da ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere. Dette er mitt bud til dere: At dere skal elske hverandre.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære Kristi venner! Vår Herre har satt oss til å gå ut og bære frukt som varer. La oss be ham styrke sin Kirke, slik at den kan hjelpe oss med å bære frukt:

L: For alle som er samlet til konsil og synoder,
i råd og utvalg, til konferanser og møter i Kirken,
at de i sannhet må tale i overensstemmelse med Den Hellige Ånd.

L: At Kristi tale må nå inn i hjertene,
også hos våre makthavere.

L: For dem som lider under undertrykkelse,
at de må få del i den frihet som finnes mellom venner.

L: For oss når vi hører læreembetets beslutninger og uttalelser,
at vi må høre Åndens tale til Kirken.

Barmhjertige, evige Gud,
gjennom din Sønn har du utvalgt oss.
Vi ber deg tale til oss
og gi oss å gå ut og bære frukt fra ham,
frukt som varer.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, helliggjør disse gaver.
Ta imot vårt åndelige offer,
og gjør oss selv til en evig gave for deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Den korsfestede er oppstanden fra de døde
og har gjenløst oss. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og ber deg ydmykt:
La det måltid som din Sønn bød oss feire til minne om seg,
bli til vekst for vår kjærlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre.