5. uke i påsketiden, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

2 Mos 15, 1-2

Jeg vil lovsynge Herren, for høyt er han opphøyet.
Herren er min styrke og lovsang;
han ble meg til frelse. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, ved din nåde gjør du syndere til rettferdige og sorgfulle til salige. Vern om din gjerning og dine gaver i oss, så ingen du har rettferdiggjort ved troen, skal mangle utholdenhetens styrke.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 15,7–21

I de dager reiste Peter seg efter en lang diskusjon og sa til apostlene og presbyterne: «Brødre, dere vet at helt fra begynnelsen av var det meg Gud utvalgte blant dere for å forkynne evangeliet blant hedningene og bringe dem til troen. Og Gud, som kjenner hjertene, avla selv sitt vidnesbyrd for dem, da han gav dem den hellige Ånd på samme måte som oss. Og noen forskjell mellom dem og oss har han ikke gjort, siden han har renset deres hjerter ved troen. Hvorfor da nå friste Gud ved å legge et åk på deres nakke som hverken våre fedre eller vi selv noen gang har maktet å bære? Tvert imot er det jo ved vår Herre Jesu nåde vi tror å være frelst, nøyaktig slik som de.» Da tidde hele forsamlingen, og lyttet til Barnabas og Paulus, som fortalte om de jærtegn og under Gud gjennom dem hadde latt skje blant hedningene. Og da de to var ferdige med å tale, tok Jakob til orde. Han sa: «Brødre, hør på meg. Simeon har berettet om hvordan Gud fra første ferd av har sørget for å skape seg et folk som er viet hans navn blant hedningene. Dette stemmer også med profetenes ord, når det heter:

'Derefter vil jeg vende tilbake og gjenreise Davids falne bolig; jeg vil reise den av ruinene, jeg vil bygge den opp på ny, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle folkeslag som er viet til mitt navn - så sier Herren, som skal gjøre dette, fra tidenes morgen har han hatt det i tanker.'

Derfor mener jeg at vi ikke må skape ekstra vanskeligheter for dem av hedningene som omvender seg til Gud, men bare pålegge dem å avholde seg fra slikt som er besudlet av avgudene, fra ulovlige ekteskap, fra kjøtt av kvalte dyr, og fra blod. For Moses er jo nå blitt forkynt i hver eneste by slektledd igjennom, og er blitt lest høyt i synagogene hver eneste sabbat.»

Responsoriesalme

Sal 96 (95)

Omkved: Forkynn hans under for alle folk.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn,
forkynn hans frelse fra dag til dag,
forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.

Si til folkene: «Herren er konge.»
Han grunnfestet jorden, den rokkes ikke.
Han dømmer folkene med rettferd.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Joh 15,9–11

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Som Faderen har hatt meg kjær, har også jeg hatt dere kjær. Bli i min kjærlighet: Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, - på samme måte som jeg har holdt min Fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede skal være i dere, og deres glede være full og hel.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Kristus vil fylle oss med sin glede om vi blir i hans kjærlighet og holder hans bud. La oss be om visdom til å forstå budene, og kjærlighet til å holde dem:

L: For paven og biskopene som innehar læreembetet i Kirken,
at de må lytte til Skriftens ord og Åndens tale
og forkynne sannheten om Kristi bud for oss.

L: For alle med ansvar i samfunnet,
at de må lære å gjøre rett bruk av Kristi bud.

L: For dem som er nedtrykt av sorg,
at de når de har sørget fra seg,
må bli fylt av Kristi sanne glede.

L: For oss i vår søken etter sannheten fra Kristus,
at vi må få hjelp fra vår biskop og våre øvrige lærere.

Himmelske Far,
du som gjennom Kristus har gitt oss dine bud
og gjennom læreembetet forklarer dem for oss,
gi at vi må forstå budene rett og leve etter dem.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, gjennom vårt samfunn med deg i dette hellige offer gir du oss del i den ene sanne guddom. Vi ber deg, hjelp oss som kjenner din sannhet, å virkeliggjøre den i våre liv.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

2 Kor 5, 15

Kristus døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for oss. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, bli i nåde hos ditt folk. Hjelp oss som du har innviet i ditt rikes mysterier, å blir frigjort fra det gamle menneske og gå inn til det nye liv.
Ved Kristus, vår Herre.