6. søndag i påsketiden (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Jes 48,20

Forkynn det glade budskap.
La det høres til jordens ytterste grense:
Herren har forløst sitt folk. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss å feire med iver og kjærlighet disse gledens dager til ære for vår oppstandne Herre, så det vi her minnes, blir virkeliggjort i våre liv. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 8,5–8.14–17
Apostlene la sine hender på dem, og de fikk Den Hellige Ånd

I de dager drog Filip ned til en by i Samaria, og forkynte Kristus der. Og alle som én ble folk grepet av det budskap han forkynte og de jærtegn han gjorde: Mange ble befridd fra vanhellige ånder, som fór ut av dem under høye skrik, og mange lamme og vanføre ble helbredet. Så gleden var stor i byen.

Apostlene i Jerusalem fikk imidlertid vite at Samaria hadde tatt imot Guds ord. De lot da Peter og Johannes reise ned som sine utsendinger; og de to kom og bad for de nydøpte, for at de skulle få Den Hellige Ånd. (Ånden var nemlig ikke falt over noen av dem ennå, de hadde bare mottatt dåpen til Herren Jesu navn.) Så la apostlene sine hender på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.

Responsoriesalme

Sal 66 (65),1–3a. 4–5. 6–7a. 16 og 20

Omkved: Juble for Herren, all jorden.

Juble for Herren, all jorden,
lovsyng hans store navn.
Gi Gud den ære som tilkommer ham,
pris ham og si: «Hvor du er stor!»

All jorden kaster seg ned for deg,
lovsynger deg og priser ditt navn.
Kom og se hva Herren har gjort.
Han øvde storverk for menneskers øyne.

Han forvandlet hav til land,
tørrskodd gikk de over elven.
La oss juble og glede oss i ham.
I sin velde hersker han til evig tid.

Kom og hør, dere som frykter Gud,
jeg vil fortelle hva han har gjort for meg.
Lovet være Gud som ikke forkastet min bønn,
og ikke tok sin kjærlighet fra meg.

2. lesning

1 Pet 3,15–18
Legemlig ble han drept, men i kraft av sin Ånd ble han oppreist til nytt liv

Kjæreste venner!

Hold Herren Kristus høyt i ære i deres hjerter. Vær alltid rede til å svare for dere, når dere blir krevd til regnskap for det håp som bor i dere. Men gjør det stillferdig og med all respekt. Og hold deres samvittighet ren, slik at de som håner deres gode kristne livsførsel, kan bli gjort til skamme nettopp gjennom den. Det er uten tvil bedre å lide for det gode en gjør, om så er Guds vilje, enn for det onde.

For Kristus led, den ene gang, for våre synders skyld; rettferdig døde han for de urettferdige, for å føre oss frem for Gud. Legemlig ble han drept, men i kraft av sin Ånd ble han oppreist til nytt liv.

Halleluja

Joh 14,23

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han på mitt ord, sier Herren;
så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Joh 14,15–21
Jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Dersom dere virkelig holder av meg, da holder dere også mine bud. Og jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann, som skal være hos dere for alltid. Det er den Sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, fordi den hverken ser eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han bor blant dere og lever i dere.

Jeg lar dere ikke farløse tilbake. Jeg kommer til dere igjen. Ennå en liten stund – så ser verden meg ikke mer, men dere skal se meg, fordi jeg lever, og dere også skal leve. På den dag skal dere forstå at jeg er i min Far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er den som har meg kjær. Og den som holder av meg, ham skal min Far ha kjær. Og også jeg vil ha ham kjær og gi meg til kjenne for ham.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus lovet at han skulle be sin Far om å gi oss Talsmannen, Sannhetens Ånd. La oss be om miskunn for alle dem som gjennom dåpens og konfirmasjonens sakrament får del i Ånden:

L: For alle kristne som blir krevd til regnskap
for det håp som bor i dem,
at de må kunne svare for seg
– stillferdig og med respekt.

L: For statsmaktene,
at de må spare folk for å lide for det gode.

L: For alle troende som nå lider slik Kristus gjorde.

L: For våre døpte
som venter på å motta konfirmasjonen,
at de må lengte etter Åndens gave i dette sakrament.

Himmelske Far,
du sendte oss din Sønn som nå er hos deg.
Miskunn deg over oss
og send oss og våre konfirmanter Den Hellige Ånd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vår Far, tillitsfullt ber vi deg i denne påsketid der vi feirer at din Sønn Jesus Kristus lever:

L: Skjenk oss påsketidens glede, og la denne gleden være grunntonen i våre liv, tvers igjennom sorg og mørke stunder.

L: Gi oss kraft til å gjøre regnskap for det håp som bor i oss, det håp som stiger av den tomme grav.

L: Når vi snubler og faller, når vi snur ryggen til og er oss selv nok, vær du da vår trofaste Far, og la din Sønn oppreise oss til nytt liv.

L: Gi oss kraft til å holde din Sønns bud, la kjærlighetens og sannhetens Ånd bo i våre hjerter.

Allmektige, evige Gud. Din Sønn har lovet å komme igjen til verden. Ditt folk lever i forventningen om hans gjenkomst, og i gleden over at vi med troens øyne ser ham som ellers er skjult, og erfarer hans nærvær inntil han selv kommer med herlighet. Ved ham, Den oppstandne, venter vi trofast på din dag, du levende Gud som råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la våre bønner stige opp til deg sammen med våre offergaver. Gjør oss rene, så vi blir i stand til å feire din store kjærlighets mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 14,15–16

Hvis dere elsker meg, da hold mine bud, sier Herren.
Og jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann,
som skal være hos dere alltid. Halleluja.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, du gjenskaper oss i Kristi oppstandelse til evig liv. La påskens sakrament bære rikelig frukt i oss, og styrk våre hjerter med din frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse