6. søndag i påsketiden (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Jes 48,20

Forkynn det glade budskap.
La det høres til jordens ytterste grense:
Herren har forløst sitt folk. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss å feire med iver og kjærlighet disse gledens dager til ære for vår oppstandne Herre, så det vi her minnes, blir virkeliggjort i våre liv. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 10,25–26.34–35.44–48
Helligåndens gave ble utgydt også over hedningene

Ved Peters ankomst gikk Cornelius ham i møte og kastet seg ned for ham i ærbødig hyllest. Men Peter reiste ham opp og sa: «Reis deg – jeg er heller ikke mer enn et menneske!»

Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han tar imot enhver som frykter ham og handler rett, hvilket folk han så tilhører.»

Ennå mens han talte, kom Den Hellige Ånd over alle dem som lyttet til budskapet. Og de omskårne kristne som var kommet i følge med Peter, var helt lamslått av undring over at Helligåndens gave ble utgydt også over hedninger – for de hørte dem jo tale i tunger og prise Gud.

Da sa Peter: «Kan man vel nekte disse menneskene å bli døpt med vann, når de har fått Den Hellige Ånd likeså vel som vi?» Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå bad de ham bli der noen dager.

Responsoriesalme

Sal 98 (97),1. 2–3ab. 3cd–4

Omkved: Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn ihu,
sin trofasthet mot Israels barn.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

2. lesning

1 Joh 4,7–10
Gud er kjærlighet

Mine kjære! La oss ha kjærlighet til hverandre! For kjærligheten springer ut fra Gud, og enhver som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke har kjærlighet, har aldri kjent Gud; for Gud er kjærlighet. Og Gud har åpenbart sin kjærlighet for oss ved å sende sin enbårne Sønn til verden, og slik gi oss livet ved ham. Kjærligheten er altså dette: Ikke at vi elsket Gud – men at han elsket oss og sendte sin Sønn som sonoffer for våre synder.

Halleluja

Joh 14,23

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han på mitt ord, sier Herren;
så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Joh 15,9–17
Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Som Faderen har hatt meg kjær, har jeg også hatt dere kjær. Bli i min kjærlighet! Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet – på samme måte som jeg har holdt min Fars bud, og blir i hans kjærlighet.

Dette har jeg sagt dere for at min glede skal være i dere, og deres glede være full og hel.

Og dette er mitt bud: at dere skal elske hverandre, slik som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.

Dere er mine venner, dersom dere gjør hva jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre har fore. Nei, dere kaller jeg nå venner; for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gitt dere del i.

Ikke så at dere valgte meg; det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer. Og alt hva dere da ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere.

Dette er mitt bud til dere: At dere skal elske hverandre.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Kristus gikk til Faderen og sendte Den Hellige Ånd for at disiplene skulle bli i hans kjærlighet. La oss be ham om denne kjærlighet for alle som mottar dåpens og konfirmasjonens sakrament:

L: For alle som er forent
i troen, sakramentene og bønnen,
at de må fremstå som et kjærlighetens fellesskap.

L: For dem som har militært ansvar, lik Cornelius,
at de ikke må være redskaper for krig og urett,
men være med på å sikre fred og kjærlighet.

L: For alle som lider fordi vi ikke elsker hverandre.

L: For de døpte i vår menighet
som skal motta konfirmasjonens sakrament,
at de gjennom bønn og tro må komme Kristus nærmere.

Himmelske Far,
du som elsket oss så høyt at du sendte din Sønn,
gi oss å bli fylt av hans kjærlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud, i din miskunn sendte du ditt ord og din sannhet til vårt fedreland og reiste din Kirke i vårt folk. Lytt nådig til de bønner vi bærer frem for det land vi har kjært.

L: For vår biskop N. og Kirken i Norge; at du må gi oss en ny troens glød, slik at de mennesker vi ferdes iblant gjennom oss må komme til tro og innlemmes i nådens felleskap.

L: For vår konge Harald; at den hellige Olav, Norges evige konge, ved sin forbønn må gi ham klokskap og styrke i tjenesten for land og folk.

L: For regjeringen, stortinget, for alle folkevalgte og alle som bekler offentlige embeder; at de ikke må søke egen vinning, men fellesskapets beste og ledes av rettferdighetens ånd.

L: For alle mennesker i verden som ikke lever i fred og frihet; at de må bli løst fra undertrykkelse og vold.

L: For alle de slekter som har gått forut for oss og hvis arbeide og offer vi nyder godt av, spesielt for dem som i krigen gav sitt liv for vår frihet; at de må hvile i fred.

Herre, du som i ditt gode forsyn vil at menneskene skal leve sammen i ordnede samfunn og har nedlagt fedrelandskjærligheten i våre hjerter, gi oss en større takknemlighet for alle dine gaver og hør våre bønner. Ved Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la våre bønner stige opp til deg sammen med våre offergaver. Gjør oss rene, så vi blir i stand til å feire din store kjærlighets mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 14,15–16

Hvis dere elsker meg, da hold mine bud, sier Herren.
Og jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann,
som skal være hos dere alltid. Halleluja.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, du gjenskaper oss i Kristi oppstandelse til evig liv. La påskens sakrament bære rikelig frukt i oss, og styrk våre hjerter med din frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse