7. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Sam 26,2.7–9.12–13.22–23
Herren gav deg i min hånd, men jeg ville ikke legge hånd på Herrens salvede

I de dager brøt Saul opp og drog ned til Sif-ødemarken for å lete etter David, og med ham var tre tusen mann som han hadde valgt ut av hele Israel.

Om natten kom David og Abisjai bort til hæren, og da lå Saul og sov midt inne i leiren. Spydet hans var stukket ned i jorden like ved hans hode, og Abner og krigsfolket lå rundt omkring ham. Abisjai sa til David: «I dag har Gud gitt fienden i din hånd. La meg støte spydet gjennom ham og ned i jorden. Ett støt er nok; mer trengs ikke.» Men David svarte Abisjai: «Drep ham ikke! Hvem kan ustraffet legge hånd på Herrens salvede?»

Så tok David spydet og vannkrukken ved Sauls hode, og de gikk sin vei. Ingen så det, ingen merket det, og ingen våknet. Alle sov, for Herren hadde latt en dyp søvn komme over dem.

David gikk over til den andre siden av dalen og stod på en fjellknaus langt borte. Det var et godt stykke mellom dem. Han ropte på Saul og sa: «Se, her er ditt spyd, konge. La en av dine menn komme over og hente det. Herren lønner den som er rettferdig og trofast. For det var Herren som gav deg i min hånd i dag, men jeg ville ikke legge hånd på Herrens salvede.»

Responsoriesalme

Sal 103 (102),1–2. 3–4. 8 og 10. 12–13

Omkved: Herren er nådig og barmhjertig.

Min sjel, lov Herren,
ja, alt hva i meg er, love hans hellige navn.
Min sjel, lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger.

Han som forlater dine synder,
som leger dine sår.
Han som løser ditt liv fra graven,
som kroner deg med miskunn og godhet.

Barmhjertig og nådig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Han gjør ikke med oss etter våre synder
og gjengjelder ikke våre misgjerninger.

Så langt som østen er fra vesten,
skiller han oss fra våre synder.
Som en far forbarmer seg over sine barn,
forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.

2. lesning

1 Kor 15,45–49
Som vi har båret den jordiskes preg, slik skal vi også preges av den himmelskes bilde

Brødre, det første menneske, Adam, ble skapt som «et levende vesen», men derpå kom den nye Adam, som et livgivende, åndelig vesen.

(Altså ikke slik at det åndelige liv kom først, nei, først det naturlige, deretter det åndelige.) Det første menneske stammet fra jorden og var dannet av muld, den annen var fra himmelen. Den jordfødte Adams barn er som han av jord, men den himmelske Adams sønner får del i hans himmelske liv.

Som vi da har båret den jordiskes preg, slik skal vi også preges av den himmelskes bilde.

Halleluja

Joh 13,34

Halleluja. Et nytt bud gir jeg dere, sier Herren.
Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,27–38
Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Til alle dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, be for dem som behandler dere ille. Når en slår deg på kinnet, så vend det andre til; om en tar fra deg din kappe, la ham få kjortelen med. Gi til enhver som ber deg, og tar noen fra deg hva ditt er, krev det ikke igjen! Hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem.

Om dere elsker dem som elsker dere, hva takk fortjener dere vel for det? Til og med synderne elsker når de selv blir elsket. Og om dere gjør vel mot dem som gjør vel mot dere, hva takk fortjener dere vel for det? Selv onde mennesker gjør det samme. Og om dere låner penger ut til folk dere håper å få dem igjen av, hva takk fortjener dere vel for det? Også syndere låner ut til syndere, for å få like meget igjen.

Nei, elsk deres fiender, gjør vel mot dem og lån ut til dem uten å vente noe igjen! Da skal dere få stor lønn; da skal dere være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.

Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig.

Døm ikke, så skal dere ikke selv bli dømt! Fordøm ingen, så skal dere ikke selv bli fordømt, men ettergi, så skal dere selv få ettergitt! Gi, så skal dere få, og det et godt mål, et rystet og stappet og toppfullt fange. Men med det mål dere bruker til andre, skal det også bli målt opp til dere.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Som Kristi disipler er vi kalt til å gjengjelde ondt med godt. La oss be om hjelp til det:

L: Om at det også i vår tid må fremstå mange helgener
som kan være med å gjøre
at Kirken blir et godt tegn på Guds kjærlighet.

L: For dem som lærer å føre krig,
at de kunnskaper og evner de erverver seg,
aldri må fortrenge viljen og evnen
til å tilgi og vise barmhjertighet.

L: For dem som lider urett,
at de midt i sine lidelser og sin fornedrelse
må makte å bevare respekten for motstandernes
menneskeverd og å tilgi dem det onde de gjør.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at vi må bli gjennomtrengt av Kristi budskap
om å elske våre fiender.

Barmhjertige Gud,
du viser oss kjærlighet uten at vi fortjener det.
Gi oss å vise våre medmennesker den samme kjærlighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Barmhjertige Gud, du har talt til oss gjennom din Sønn. La oss stadig på ny lytte til dine ord, slik at vi kan tale og handle slik du ønsker det. Hør våre bønner i dag:

L: Hjelp oss til å se alle mennesker som våre søsken, enten vi personlig liker dem eller ikke, for du elsker dem like meget som oss.

L: Vekk i oss de gode krefter som ofte bare slumrer i oss, og la oss få bruke dem i aktiv handling.

L: Få oss til å forstå at nestekjærlighet ikke er en følelsessak, men noe som skal vise seg i praksis i vårt daglige liv.

L: Omvend våre hjerter til sann bot og virkelige forbedringer i vårt liv og i vårt forhold til andre mennesker.

L: Opptenn i oss din kjærlighets ild og la den alltid brenne i oss.

Himmelske Far, du vet hvor tungt det er for oss å komme med disse bønnene. Men vi vet at du ikke lar oss være alene og hjelpeløse. Du bistår oss ved din Hellige Ånd, nå og alltid. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag