Allehelgensdag (1. november)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Allehelgensdag

Messens tekster

Inngangsvers

La oss glede oss i Herren på festdagen for alle helgener.
Englene gleder seg ved denne høytid og priser Guds Sønn.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi ærer alle dine helgeners gjerning med én høytid. Gi oss på forbønn av denne store skare, den rikdom av nåde som vi lengter etter. Ved vår Herre …

1. lesning

Åp 7,2–4.9–14
Dette så jeg: En uhyre mengde, så stor at den umulig kunne telles, av mennesker fra alle jordens folk og stammer, raser og tungemål

Jeg, Johannes, så en annen engel: Han steg frem fra soloppgangen og bar den levende Guds segl, og han ropte med høy røst til de fire engler som hadde fått i sin makt å herje land og hav: «Vent med å røre land og hav og trær, til vi har fått satt segl på alle vår Guds tjeneres panner!» Så hørte jeg tallet på dem som ble merket med seglet: etthundreogfireogførti tusen var det av dem, fra alle Israels stammer.

Deretter så jeg dette: En uhyre mengde, så stor at den umulig kunne telles, av mennesker fra alle jordens folk og stammer, raser og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, kledd i hvite klær, med palmegrener i sine hender, og de ropte alle med høy røst: «Frelsen hører vår Gud til, han som sitter på tronen, og Lammet!»

Hele engleskaren stod i krets om tronen, om presbyterne og de fire levende skikkelser; nå kastet de seg ned for tronen med ansiktet mot jorden i tilbedelse for Gud, idet de sa: «Amen! Lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilkommer vår Gud i all evighet. Amen!»

Da tok en av presbyterne til orde og sa til meg: «Disse som er kledd i hvite kjortler, hvem er de, og hvor kommer de fra?»

«Herre,» svarte jeg, «du vet det!»

Da sa han til meg: «Dette er de som kommer fra den store trengsel; de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.»

Responsoriesalme

Sal 24 (23),1–2. 3–4ab. 5–6

Omkved: Dette er den ætt som søker Herren.

Herrens er jorden og alt den bærer,
jorderik og alle som bor der.
Han festet den over havet,
den står fast over vannene.

Hvem kan stige opp på Herrens fjell,
hvem kan stå i hans helligdom?
En mann med rent hjerte
og skyldfrie hender.

Han mottar velsignelse fra Herren,
rettferdighet fra Gud sin Frelser.
Dette er den ætt som søker Herren,
Jakob som søker ditt åsyn.

2. lesning

1 Joh 3,1–3
Vi skal se Gud som han er

Se hvilken kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn – ja, vi er det! Og når verden ikke kjenner oss, er det fordi den aldri har kjent ham.

Mine kjære! Allerede nå er vi Guds barn, men hva vi skal bli, er ennå ikke åpenbart. Vi bare vet at den dag det blir åpenbart, skal vi bli ham lik, for da skal vi se ham som han er.

Og enhver som har et slikt håp til ham, renser seg selv – likesom han selv er ren.

Halleluja

Matt 11,28

Halleluja. Kom til meg, dere som sliter og bærer tunge byrder;
hos meg skal dere finne hvile. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,1–12a
Gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene.

På den tid så Jesus mengden av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til orde for å undervise dem, og sa:

«Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike tilhører dem.

Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.

Salige er de som hungrer og tørster etter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult.

Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.

Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem.

Ja, salige er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulgt, og all slags ondskap blir løyet dere på – gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene.»

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Vi er i dag samlet i glede over at alle de hellige går i forbønn for oss foran Guds trone. La oss slutte oss til deres forbønn:

L: For alle som kjemper mot onde krefter og fristelser,
at de må vokse i hellighet.

L: For våre myndigheter og vårt samfunn,
at Kristi kjærlighet og hellighet
må gjennomtrenge alt og alle.

L: For de syke og lidende iblant oss,
at de må kjenne trøst og hjelp
ved alle de helliges forbønn.

L: For oss og for vår menighet (vårt fellesskap),
at vi i lovprisning blir forent med de hellige,
både nå og når livet i denne verden er forbi.

Allmektige, evige Gud,
du har kalt oss fra mørket til ditt underfulle lys.
Deg være takk og pris i all evighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

La oss med alle de hellige, som uten opphør ber for oss, jublende og takknemlige bære våre bønner frem for Guds trone.

L: La oss be for dem som leder de helliges samfunn her på jorden, for vår pave Frans og vår biskop N.; at de må få visdom til å lede oss på hellighetens vei.

L: La oss be for alle som ikke kjenner Jesus og hans Kirke; at de må høre Evangeliet, komme til tro, og finne et hjem hos oss i frelsens ark.

L: La oss be for alle som lider nød og for alle som er nedtynget av livets vanskeligheter; at de må høre sangen fra den himmelske skare og fatte nytt mot.

L: La oss be for oss selv; at alle de hellige må lære oss å forsake det onde og søke det gode, slik at vi med dem en gang kan nå frem til frelsens fryd.

L: La oss be for dem som døde i håbet om oppstandelsen, men som fortsatt lider i skjærsilden; at deres fromme lengsler må krones med en snarlig forening med den triumferende Kirke i himmelen.

Evige Gud, vi feirer alle dine helliges fortjenester og ber deg; gi oss på forbønn av så mange talsmenn din nådes rike fylde som vi stunder efter. Ved Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som vi ofrer til ære for alle helgener. La oss erfare at de som er visse på sin udødelighet, har omsorg for vår frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Vår mor, det nye Jerusalems herlighet

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For i dag lar du oss feire det himmelske Jerusalem,
som er vår mor og din hellige by,
hvor skaren av våre brødre priser deg i evighet.
I troen haster vi som pilegrimer frem mot denne stad,
og gleder oss over deres herlighet
som er hos deg i himmelen,
og som du gir oss til hjelp
og forbilde i vår svakhet.
Derfor lovpriser vi deg med alle helgeners
og englers talløse skare, idet vi roper:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 5,8–10

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herlige Gud, du alene er hellig, og det er deg vi tilber i dine hellige. Vi bønnfaller deg: La oss helliggjøres i fylden av din kjærlighet, så vi fra dette bord for pilegrimer kan gå inn til det evige gjestebud i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag