Askeonsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Askeonsdag

Under dagens messe vigsles og utdeles asken laget av olivengrener eller andre grener som ble velsignet (palmesøndag) foregående år.

Innledende riter og ordets liturgi

Inngangsvers

Visd 11,24–25.27

Herre, du forbarmer deg over all skapningen, og vemmes ikke ved noe av det du har skapt. Du bærer over med menneskenes synder når de gjør bot, og skåner dem, for du er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelsen utelates på grunn av askeutdeling som følger senere.

Kyrie eleison

I dag bortfaller Gloria

Kirkebønn

Herre, med hellig faste begynner vi den åndelige kamp som forbereder oss til påskehøytiden. La oss finne styrke og hjelp i forsakelsen når vi kjemper mot mørkets makter. Ved vår Herre …

1. lesning

Joel 2,12–18
Riv ikke i stykker klærne, men la angeren rive i hjertet!

Nå lyder ordet fra Herren: Vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage! Riv ikke i stykker klærne, men la angeren rive i hjertet! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn; han kan endre sin plan så han ikke lar ulykken komme. Kanskje snur han om og endrer sin plan og lar velsignelse bli tilbake – grødeoffer og drikkoffer for Herren deres Gud.

Blås i horn på Sion, lys ut en faste og kunngjør en høytidssamling! Kall folket sammen og innvi forsamlingen, la de gamle komme, ta småbarn og spedbarn med. La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden ut av sitt kammer!

Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si: «Herre, spar ditt folk! Gjør ikke din eiendom til spott, la ikke fremmede herske over dem! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?»

Da ble Herren fylt av brennende iver for sitt land og viste medynk med sitt folk.

Responsoriesalme

Sal 51 (50),3–4. 5–6a. 12–13. 14 og 17

Omkved: Utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn,
utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Tvett meg for all min ondskap,
og rens meg for min synd.

For jeg kjenner min synd,
den står alltid for meg.
Mot deg alene har jeg syndet,
gjort det som er ondt i dine øyne.

Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og trofast ånd.
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn,
ta ikke fra meg Din Hellige Ånd.

La meg kjenne din frelses glede på ny,
la høysinn råde i min sjel.
Herre, løs min tunge,
så min munn kan forkynne din pris.

2. lesning

2 Kor 5,20–6,2
La dere forlike med Gud: nå er tiden inne!

Brødre, vi kommer altså som Kristi sendemenn, siden det er Guds appell som lyder gjennom oss; på Kristi vegne ber vi: La dere forlike med Gud! Han som ikke kjente til synd, ham har Gud gjort til synd for vår skyld, – for at vi i ham skulle bli ett med Guds rettferd.

Som Guds medarbeidere er det også vi formaner dere til ikke å ta imot hans nåde til ingen nytte. For, som det heter: «Da tiden var inne, bønnhørte jeg deg, jeg kom deg til hjelp på frelsens dag» – og se, nå er tiden inne, nå er det «frelsens dag»!

Evangelievers

Jf. Sal 95 (94),8ab

Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter.

Evangelium

Matt 6,1–6. 16–18
Din Far, for hvem intet er skjult, han skal lønne deg

[På den tid sa Jesus til sine disipler:]

Vokt dere for å gjøre deres fromme gjerninger med tanke på at folk skal se dem; for i så fall får dere ingen lønn hos deres Far i himlene.

Når du altså gir en gave, la være å forkynne det med trompetstøt, i synagogen eller på gaten, som de skinnhellige gjør, for at folk skal se opp til dem, – for det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Men når du gir en gave, skal ikke din venstre hånd vite hva din høyre gjør, slik at din gave forblir ukjent; men din Far, for hvem intet er skjult, han skal lønne deg.

Og når dere ber, skal dere ikke gjøre som de skinnhellige; de står gjerne frem i synagogene og på gatehjørnene og ber, for at folk skal legge merke til dem. Men det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du ber, da gå inn i ditt kammer og lukk døren til, og be til din Far som er i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn.

Når dere faster, så ta ikke på dere en dyster mine, slik som de skinnhellige; de setter opp et riktig elendig ansikt, for at folk skal se at de faster, – men så sier jeg dere også, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du faster, da skal du både salve ditt hode og vaske ditt ansikt, slik at ingen ser at du faster, andre enn din Far i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg sin lønn.

Askevigsel og utdeling av asken

Etter homilien står presten med hendene samlet og sier:

Kjære brødre og søstre, la oss i ydmykhet be til Gud, vår Far, at han i sin milde nåde vil velsigne denne aske som vi skal motta på vår panne til tegn på vår bot.

Etter en kort bønn i stillhet fortsetter presten med utstrakte hender:

Barmhjertige Gud, du som røres når vi ydmyker oss, og forsones når vi gjør bot, vend ditt øre til våre bønner, og utøs din velsignelse + over dine tjenere som blir tegnet med denne aske. Hjelp oss å overholde fasten, så vi med lutret sinn kan nå frem til feiringen av din Sønns påskemysterium, han som lever og råder fra evighet til evighet.

R: Amen.

Eller:

Barmhjertige Gud, du ønsker ikke synderens død, men hans omvendelse. Lytt i nåde til vår bønn, og velsign + denne aske som skal tegnes på vår panne. Vi bekjenner at vi er støv og skal vende tilbake til støv. La oss bruke fastetiden rett. Tilgi våre synder og gi oss nytt liv etter din oppstandne Sønns forbilde, han som lever og råder fra evighet til evighet.

R: Amen.

Presten stenker asken med vievann uten å si noe.
Derpå tegner han alle tilstedeværende som kommer frem til ham, med askekors, idet han sier til hver enkelt:

Vend om og tro på evangeliet.

Eller:

Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv.

Antifon 1

La oss kle oss i botsdrakt, i sekk og aske. La oss faste og gråte for Herren, for vår Gud er rik på miskunn og tilgir våre synder.

Antifon 2

Joel 2,17; Est 4,17

Mellom forhallen og alteret skal prestene, Guds tjenere, gråte og si: Skån, Herre, skån ditt folk, og lukk ikke deres munn som synger din pris, Herre.

Antifon 3

Sal 51 (50),3

Herre, utslett min synd.

Disse forbindes med Salme 51 (50) og gjentas etter hvert enkelt vers av salmen.

Responsorium

Jf. Sal 79 (78),9

R: La oss gjøre godt igjen det vi har syndet, så ikke dødens dag kommer brått over oss og vi fåfengt søker tid til å gjøre bot. * Se i nåde til oss, Herre, og miskunn deg, for vi har syndet mot deg.

V: Hjelp oss, Gud, vår frelse, og fri oss, Herre, for ditt navns skyld. * Se i nåde til oss, Herre, og miskunn deg, for vi har syndet mot deg.

En annen egnet sang kan også synges.
Etter askeutdelingen vasker presten hendene og fortsetter med den universelle forbønn. Messen fortsetter på vanlig måte.
I dag bortfaller Credo.

Den eukaristiske liturgi

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! På høytidelig vis har vi innledet vår 40-dagers påskefaste. La oss be om hjelp til å fullføre hva vi har påbegynt:

L: Om ekte botsånd i hele Den katolske kirke
slik at vi på nytt ved Guds nåde
kan feire Kristi oppstandelse
og vår oppreisning med ham i dåpen.

L: Om botsånd i hele samfunnet vårt
slik at vi enda en gang må finne inn til ham
som har kalt oss til å leve rett sammen.

L: For dem som opplever å være under kors og smerte
på grunn av egen eller andres synd,
om hjelp og miskunn i enhet med Kristus.

L: Om hjelp for oss til å leve ut boten,
både ved å søke til kirke og i hverdagen.

Barmhjertige Gud,
på ditt ord har vi begynt
forberedelsen til påskehøytiden.
Gi oss ved deg å fullføre det du har kalt oss til.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, med høytid bærer vi frem det offer som innleder fastetiden, og vi ber deg: Gi oss ved botens og kjærlighetens gjerninger å kjempe mot vårt onde begjær, så vi renset fra synd og fylt av takknemlighet kan feire din Sønns lidelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 1,2–3

Den som dag og natt grunner på Herrens lov,
han vil bære frukt i rette tid.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt, bringe oss hjelp, så vår faste blir deg til behag og oss til legedom. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Askevigsel og -utdeling kan også finne sted uten messe. I dette tilfelle passer det å begynne med ordets liturgi: inngangsvers, kirkebønn og lesninger med tilhørende sanger, som i messen. Deretter følger homilie, askevigsel og signing med asken. Dette ritus avsluttes med den universelle forbønn, velsignelsen og utsendelse av de troende.